DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 197 —


robe, priopćilo prodavaocu, te robu do ustanovljenja kakvoće i cijene
po prvome lbenom sudu (§ 3. alineja 1.) ostavilo u stanju prispjeća.


Ako se prigovori kakvoći i cijeni robe, dužno je to društvo
ostali dio kupovnine (§ 3.) platiti tek nakon konačnog ustanovljenja
kupovnine.


Ako je odstupno od kakvoće označena u ponudi nudeće stranke,
kod hrastove kore vrijednost robe uslijed njezine kakvoće manja od
75% maksimalne cijene ustanovljene po oblasti za robu, sadržavajuću
50°/o prvoredne i 50% drugoredne zdrave i suhe kore, — odnosno
ako je kod smrekove kore vrijednost robe manja od 75Q/0 po oblasti
ustanovljene maksimalne cijene za robu, sadržavajuću najviše 35%´
zdrave i suhe Ijuskave kore, kao što i onda ako smrekovo trijeslo
sadržaje više od 50% Ijuskave kore, može Centrala za kožni obrt
odustati od posla glede robe, kojoj je prigovorila.


§3.


Ako se stranke ne mogu nagoditi glede kakvoće robe, a prema
tomu glede cijene preuzeća bilo u pogledu prava odstupa, što Centrali
za kožni obrt pripada na temelju posljednje alineje § 2., to će
kupovninu odlukom ustanoviti za mjesto smještenja robe nadležni
kr. kotarski sud, i to prema oblasno ustanovljenim maksimalnim cijenama
te uz saslušanje jednog ili više strukovnjaka, — ako je pak
Centrala za kožni obrt izjavila, da na temelju zadnje alineje § 2.
odustaje od posla, odlučit će sud glede opravdanosti uporabe prava
odstupa te prema tome i glede obvezatnosti. U slučaju saslušanja
više vještak a neka jedan od njih po mogućnosti bude proizvadjač
trijesa, a drugi po mogućnosti kidač trijesove kore ili pak tvorničar
kože.


Protiv odluke kr. kotarskoga suda imade mjesla utoku na kr.
sudbeni stol. Utok ne sprečava Centralu za kožni obrt u slučaju
prijepora glede kupovnine u raspolaganju sa ponudjenom robom.
Protiv odluke kr. sudbenog stola nema mjesta daljnjem utoku.


Odluka izrečena u tom postupku obvezatna je za obadvije
stranke, a riješeno pitanje ne može ni u parnici biti predmetom
prijepora.


Glede nošenja troškova postupka odlučuje — u obzir okolnosti


— sud prema
svojoj uvidjavnosli.
U ostalom se postupku shodno imadu primijeniti §§ 382.—385
z. .Cl. I.: .19.11.
Glede prava i dužnosti ugovarajućih stranaka vrijede u svim
drugim odnosima općenita pravna načela.
Glede ustanovljenja propisa za upotrebu sudbenoga puta u
kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, učinit će ban shodne odredbe.


§4.


Odstupu od ustanova § 2. ima mjesta u slijedećim slučajevima:


1. Tvorničari koža ili kožari mogu u njihovom poslu postojeće´
ili u vlastitoj režiji proizvedene zalihe u svrhu vlastitog poslovanja