DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 74     <-- 74 -->        PDF

-.


šmrijekovog trijesla, ustanovljuju se u popisu koji sačinjava nadopunjujući
dio ove naredbe.


"* §2.
Ovom naredbom ustanovljene maksimalne cijene ne protežu se
na dobavu iz carinskog inozemstva.


§ 3.
U ovoj naredbi ustanove ne primjenjuju se:


1. Kod onih zaliha trijesla, koje je Centrala za kožni obrt prije
proglašenja ove naredbe na temelju naredbe broj 922 — 1916. M.
Pr., izdane u predmetu prometanja zaliha hrastove i smrekove kore
(trijesla), ili inače kupila;
2. Kod onih zaliha trijesla, kojima može vlasnik na temelju točke
3. § 4. naredbe broj 1351/1917. M. Pr., što je stupila na mjesto,
naredbe citirane u I. točki ovog §-a, slobodno raspolagati.
Glede zaliha spomenutih pod točkom 1. i 2. mjerodavne su u
pogledu maksimalnih cijena i nakon proglašenja ove naredbe, ustanove
do sad valjane naredbe broj 924/1916. M. Pr.


U ovoj naredbi sadržane ustanove imadu se u ostalom primjenjivati
i kod dobavnih obveza, preuzetih prije proglašenja ove naredbe
u toliko, ukoliko još nisu bile izvršene na dan, kada je ova
naredba stupila, na snagu; umjesto eventualno utaničenih viših cijena
smiju se i kod ovih dobava tražit samo maksimalne cijene, ustanovljene
ovom naredbom.


§4.
U obrazloženom slučaju može ministar trgovine na molbu dozvoliti
izuzetak od ustanove ove naredbe.


§5.


Dok ova naredba stoji na snazi, zabranjeno je hrastovu i smrijekovu
koru (trijeslo) šišku, ekstrat od hrastovine, kestenovine i smrekovog
trijesla unatoč ovoj naredbi skuplje prodavati ili kupovati od
postavljene maksimalne cijene.


Tko ovu zabranu prekrši ili kod prekršaja na ma koji način
sudjeluje, počinja prekršaj, te se imade kazni zatvorom do šest mjeseci
i novčanom globom do dvije hiljade kruna.


Kod odmjerivanja kazne imade se kao otegotna okolnost u obzir
uzeti, ako je okrivljenik nastojao, da ustanove naredbe na koji god
način izigra mimoilaženjem, naročito, ako je ove ustanove pokušao
izigrati zahtjevanjem posebnih naknada, zaračunavanjem, nerazmjernih
troškova, ili time, da je u savezu sa prodajom robe koja u pogledu
cijene potpada pod ograničenje, zahtjevao kupnju robe za koje
maksimalna cijena nije oblasno ustanovljena, uz cijenu, koja tržnji
cijenu očevidno prekoračuje, ili je zahtijevao dobavu onakove robe
očevidno ispod tržne cijene.


Onaj, koji je zahtijevanu cijenu unatoč ovoj naredbi obećao ili
platio, ne će se radi prekišaja proti ovog §-a kazniti, ako prekršaj
prijavi oblasti.


....^.......