DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 77     <-- 77 -->        PDF

- 205 —
Naredba


bana kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 20. svibnja 1917.
broj IV. 1346/1., izdana na temelju Previšnje ovlasti od 10 lipnja
1915., kojom se ustanovljuje postupak u slučajevima predvidjenim u
§§3 . i 11. naredbe kr. ug. ministarstva od 16. travnja 1917. broj
1351 M. Pr.


u predmetu prometanja kao i prijave zaliha hrastove i
smrekove kore (trij esl ovin e) nadalje ekstrakta treslovnog
materijala.


Savezno sa mojom naredbom od danas broj IV. 1346, kojom
se proglašuje naredbe kr. ug. ministarstva od 16. travnja 1917. broj
1351 M. Pr. u predmetu prometanja kao i prijave zaliha hrastove i
smrekove kore (treslovine), nadalje ekstrakta treslovnog materijala,
odredjujem glede postupka u slučajevima predvidjenim u §§ 3. i


li . spomenute ministarske naredbe slijedeće:
§ L


Ako se stranke ne mogu nagoditi glede kakvoće robe, a prema
tome bilo glede cijene preuzeća, bilo u pogledu prava ostupa (§ 3.
ministarske naredbe od 16 travnja 1917. broj 1351 M. Pr) što Centrali
za kožni obrt pripada na temelju posljednje alineje § 2. spomenute
ministarske naredbe, to će kupovninu odlukom ustanoviti za
mjesto smještenja robe nadležni prvomolbeni sud, i to prema oblastno
ustanovljenim maksimalnim cijenama, to uz saslušanje jednog ili više
strukovnjaka (vještaka), — ako je pako Centrala za kožni obrt izjavila,
da na temelju zadnje alineje § 2. spomenute ministarske naredbe
odustaje od posla, odlučiti će sud glede opravdanosti uporabe
prava odstupa te prema tome i glede obvezanosti. — U slučaju saslušanja
više vještaka neka jedan od njih bude po mogućnosti proizvadjač
trijesa, a drugi po mogućnosti kidač trijesove kore ili pako
tvorničar kože.


Utok protiv prvomolbene odluke ne sprečava Centrala za to ni
obrt u slučaju prijepora glede kupovnine u raspolaganju sa ponudjenom
robom. — Protiv drugostepene izreke nema pravnoga lijeka.


Odluka izrečena u tom postupku obvezatna je za obadvije
stranke, a riješeno pitanje ne može ni u parnici biti predmetom
prijepora.


Glede nošenja troškova postupka odlučuje — uzevši u obzir
okolnosti — sud prema svojoj uvidjavnosti.


Sud će u ostalom postupati prema ustanovama desetog poglavlja
gradjanskog parbenog postupnika (§ 219. gpp.).


Glede prava i dužnosti ugovarajućih stranaka vrijede u svim
drugim odnosima općenita pravna načela.