DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Broj !. i 2, SIJEČANJ I VELJAČA 1918. GOD. XUL


SUMHRSKI LIST


Pretplat a zat aečSanove K 12 aa godinu. — Članovi šumar. draStira dobivaju list bezpUtno.


— Claaarifia izaaša za utemeljitelja K 200, — Za č/anove podtipirajuće K 20. — Za redovite
Slanove J. razreda K SO i 2 K pristupnine. ~ Za lagarsko osoblje K 2 i 1 K." pristupnine i za
>Sum, list« K 411 ime pretplate. —_>Lug:arska viestnik« dobivaju članovi lugari badava. Pojedini
^roj »Sum. Usta« stoji 1 K. Čiaaarinis i pretplatu na list prima predsjedništvo društva.
Uvratbina za oglase: za 1 stranicu 32 K; za pol stranice 18 K; za trećinu stranice U K ; za četvrt
stranice 12 K. ~ Ked višekratnog uvrštenja primjereni popust.


t Vatroslav RačkL


Dne 11. kolovoza 1917. umro je u Đakovu, u 76. god.
starosti, kr. šumarski povjereniku miru Vatroslav Rački.


Šumarsko društvo gubi u njem jednog od svojih osnovateija,
mnogogodišnjeg odbornika i bivšeg tajnika svoga;
Šumarski list svog višegodišnjeg urednika, a cijeli šumarski
stališ člana, koji je jednako zaslužan za hrvatsko
šumarstvo kao praktični gojitelj šuma i kao marni njegovatelj
hrvatske šumarske knjige,


Vatroslav Rački rodio se dne 26. siječnja 1842. u
Fužinama. Šumarske nauke svršio je s odličnim uspjehom
na bivšem kr. gosp. šumarskom zavodu u Križevcima
god. 1864, a god. 1870, položio je višji državni ispit za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva. Od god. 1864.
služio je kroz 18 godina kao šumar, nadšumar i šumarnik
kod vlastelinstva đakovačkog, a godine 1882. prešao je
u javnu službu, kao šumar u IX. č. r. kod kn šumskog
nadzorništva. Godine - 1894. imenovan je kr. šumarskim
nadzornikom JL r., a god. 190L kr. šumarskim povjerenikom,
u kom je svojstvu godine 1903, i umirovljen.


Već kao mladi šumar isticao se kao dobar šumarski
pisac. Izdao je godine 1870. djelce ^O sječi i gojenju
šuma", a god. 1872. djelo „Lučba u šumarstvu´. Od
ŠUMARSKI LIST 1-2/1918 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 2 —


ostalih mu radnja spominjemo članke pisane u ,Pozor!i\
u kojima je nagovarao naše šumare, da osnuju svoje
stališko društvo, a kada je isto osnovano velikom zaslugom
Račkoga i VI. K0r5skeny-a, sastavio je on zajedno
sa Koroskenyem prva pravila „Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva".


U Šumarskom listu napisao je slijedeće rasprave:
0 najglavnijim tehničkim svojstvima hrvatsko-slavonske
hrastovine, s osobitim obzirom na uporabu iste kod pravljenja
bačvarske dužice, IV. god. str. 190; Odlomak za
povjest osnutka hrv-slav. šumarskog društva, Vli., 117;
Artur Caron Seckendorf-Gudent X., 49; Šuma ili drveće
u narodnom pjesništvu i u prozi, X., 185; Pfisterov postupak
kod napajanja drva, XI., 206; Tobolac pobiraka za
šumara, XL, 371, XIi., 6!, 519; Tobolac pobiraka za lu
gare, XnL,-18, 62, 108, 199, X!V., 448; Pitanje o pravu
Dalmatinaca na pašnjake, XI., 440; Uzgajanje bekve (Korb
weide) i njezin dohodak, Xil., 229; O nekoj važnoj sklad
nosti obličnika sa postotkom^ prirasta, prevod, Xil!., 189;
0 uztocma udaranja munje u šumsko drveće, XVI, 377;
Rijetka hrvatska knjiga iz šumarstva od god. 1849.,
XIX., 221.


Kao urednik Šumarskog lisia bio je marljiv i zdušan
prednjak male čete hrvatskih šumara svojih suradnika,
s kojima mu je uz geslo „0 trudu žito rodi, a o muci
grozdovi vise" pošlo za rukom, da naše šumarstvo i stališ
podigne do boljeg ugleda u narodu.


Spomenuti nam je još, da je Rački kroz punih
Sgodina. (od 1897.—1904. g.) izdavao i uređivao „Hrvatski
šumarsko-lovački kolendar, pa je i tim putem radio za
procvat naše zelene struke.


Vrijedni pokojnik ostavio si je tim svojim radom
trajnu uspomenu kod hrvatskih šumara


Slava mu !