DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1919 str. 48     <-- 48 -->        PDF

4b


smjera odstupalo. Znademo ali vrlo dobro, da je tisuće i
tisuće sitnih i velikih zapreka bilo, da se iole pravedno rješi
bilo agrarno bilo šumsko pitanje. Novac je bio jedini faktor,
koji je važnu ulogu igrao, bez novca nije moglo biti govora


o bilo kakovoj reformi, a bio je baš uvijek taj slučaj, da
oni, radi kojih bi se bilo kakova reforma provađati imala,
redovito novaca imali nijesu — a time je za njih i pitanje
reforme rješeno bilo. Država nije mogla u tom pogledu
mnogo učiniti, jer je i javno mišljenje bilo na strani kapitalističke
grupe državljana, koji su uz veliko svoje bogatstvo
mogli i javno mišljenje tako skretati na svoju stranu, kako
su to već interesi kapitala zahtijevali. Svakako ali moramo
uvažiti, da ovaj smjer još i danas igra najvažniju ulogu kod
rješavanja sviju ovih pitanja, jer cijelo naše shvaćanje, sve
naše škole, naša sprema i naš sveukupni dosadanji rad bazira
na kapitaličkom svaćanju društvenoga poretka, pak nije
moguće, bez ogromnoga posla i mnogo vještine i znanja,
odstupiti od ovoga smjera. Svaki odstup mora se temeljiti
na valjanom poznavanju duše narodne i svaćanju, koje danas
prevladava, jer ono, što većina ljudi drži da je dobro, to
je zapravo i zakon v samo ustanoviti ono što ogromna većina
drži valjanim, čini za danas jedine poteškoće. Otstupiti
jednim mahom, od kapitalističkog društvenog poretka znači
stvarati revoluciju, koja bi mnoge i mnoge ekzistencije uništila,
a bez da bi u velike koristila onima, koji bi tu revoluciju
proizveli. Time smo ukratko ocrtali smjer kapitalističkog
društvenog nastojanja, koje mora bezuvjetno biti ishodištem
za svaki drugi društveni poredak, bez obzira na to, kako
daleko zalazimo u socijalizaciju države.
Drugi ekstremni smjer društvenog poretka jest komunizam
ili kako se općenito danas naziva, boljševizam. Komunizam
je antipod kapitalizma, te je u glavnom onakav društveni
poredak, kod kojega privatno pravni odnošaji prestaju,
a vlasnikom sveukupne imovine postaje država. Prema tome
i pojedini državljani sudjeluju na dobitcima proizvodnje u
onoj mjeri, koliko radne snage u tu proizvodnju ulažu. Kod
agrarne reforme bi to značilo, da jednim mahom prestaje
dosadanji vlasnik biti vlasnikom svojeg posjeda, ali bi imao
i dalje obrađivati svoju zemlju, a od proizvodnje bi toliko
dobio, koliko je rada u ovu proizvodnju uložio, odnosno,