DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 57     <-- 57 -->        PDF

od političkih upliva. Imati će se nagradjivati samo stručni rad i
stečene zasluge pojedinaca, a uložit ćemo odlučni protest da dodje
do honoriranja političko strančarstvo pojedinca.


Drugovi!
Ne obmaiHljujino se, da je ovaj naš cilj blizu i daje provedbom
naše organizacije ostvaren, on je još daleko od ovih naših idealnih
težnja. Za to su uv|etovanifojoš mnogi preparatorni čini, kako državno
politički, tako i naši stručnih Naša je ali dužnost predhodno najpreča,
da prema postojećim prilikama stvorimo naše službene
odnose osnosljivima, da prikupljamo sav potrebni materijal za ovo
prelazno doba do konačnog uredjenja, da iskoristimo sve momente,
koji će nam moći podati osnovu za uspješan rad, da nastojimo
svojim djelovanjem preživjeti što brže sve faze, koje nas čekaju, a
time ćeme skratiti vrijeme za postignuće našeg konačnog cilja.
Za sada ne tražimo drugo, nego da se na osnovu i po sistemu
ministarske uredbe, kojom je provedena organizacija šumarske
službe u ministarstvu samom, provede analogno i u postojećim pokrajinskim
teritorijama i to po zakonima i propisima, koji su još
danas do uvedenja jedinstvenog zakona na snazi. Ta je međutim
želja našla izražaja već ranije od svih naših interesovanih službenih
i neslužben h šumarskih krugova, ta je želja izražena na skupštini
svih bosanskih šumara, a koliko nam je poznato i slovenački šumari
dijele isto mišljenje.
Ne ispitujemo razloge zašto to istodobno sa spomenutom uredbom
učinjeno nije, ali izgleda čudno, da naši drugovi u ministarstvu, ne
obzirući se na ove želje naše, izgradiše najprije krov za zgradu, a
sa izgradnjom same zgrade još nisu ni počeli.
Na nama je drugovi, da predusretnemo iskorišćivanje općih
interesa u svrhu ličnih ambicija, a to ćemo postići samo složnim
i nesebičnim radom bez ikakovih ličnih obzira, putem naše jedinstvene
i zdrave organizacije.
Konkretni pak izražaj naših momentan h želja sastoji se u tome
da ponovno dademo izražaja svome stanovištu, koje je izneseno u
nacrtu pravilnika za privremenu organizaciju naše šumarske struke.
Ovaj je pravilnik već predložio šumarski odsjek kr. zemaljske vlade,
koji je pretresen i prihvaćen po anketi šumarskih stručnjaka kao i
po odboru šumarskog društva iz odborske sjednice. Kao konačna
nadopuna još tome pravilniku imala bi se uvrstiti ustanova: »Šumarska
direkcija se poziva, da u najkraćem vremenu izradi statut za imovne
općine, po kojemu bi svi činovnici i službenici imovnih općina


postali javni državni organi Isto tako imade se izraditi statut za
upravu državnih šuma, te statut za uredjenje političko šumarske struke."
U ovim crtama iznjeli smo naše najvažnije misli i želje kako
da provedemo zamišlenu jedinstvenu šumarsku organizaciju. A da
se nadjemo složni u radu i u zajedničkom kolu sa svim onima,
koji imadu bilo kakovi osjećaj i interes na šumskoj produkciji, i
koji su voljni založiti se za procvat i napredak naše šumarske
struke, pozivamo i Vas sve vlasnike šuma, šumske trgove«,