DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 49     <-- 49 -->        PDF

âse


opstanak. Prema tomu je pitanje pošumljenja goljeti nacionalno pitanje,
oko kojega se mora interes cijeloga naroda, dakle države


usredotočiti. Trebalo bi zato osnovati poseban ured, koji bi se bavio
isključivo ovim poslovima.


Dobra šumska polit ka mora imati oslona na valjanoj šumskoj
statistici, pa će ministarstvo morati u tu svrhu postaviti poseban
ured, da vodi taj posao.


Treba sačiniti nacrte za šume i prometila cijelog kraljevstva,
kojim bi prilezal. podatci o površini, vlasniku, vrsti drva, starosti
sastojine i obrastu. Iz ovih podataka može se onda drvna masa
aproksimativno izračunati, u opće bi ovi nacrti davali točan i pouzda.
pregled o svim većim poslovima, koji kod provedbe stanovite šumske
politike dolaze do uvaže;nja.


Savezno sa tim nacrtima imao bi se ustrojiti poseban ured za
eksploataciju šuma u cijelomu kraljevstvu.
Sa radom oko šumskih osnova mora se započeti, ali u primitivnom
smislu, a ne sa zahtjevima, kojima nitko ne će moći udovoljiti.


Osim za Uzgoj i upravu šuma imade država interes i za izradbu,
prevoz i preradbu šumskih proizvoda. Treba pogodovati pod zanju
pilana i tvornica i obrta, koji troše drvo. Treba gradnjom željeznica
(naročito šumskih) učiniti, pristupnim udaljenije šume, treba carinskom
i prometnom politikom pogodovati preradbu drva u domovini, a
otešćati izvoz neizrađenog kao i uvoz izrađenog drva. Država neka
kod tih poduzeća sudjeluje kao privatna stranka, a neka i drugi pri
vatni kapital pripušta tim poduzećim?.


Šumski radnici jesu danas specijalna struka, kojoj bi ministarstvo
šuma i ruda imalo posvetiti posebnu skrb. Ti ljudi ostavljaju i svoju
domovinu, i šalju zaslugu svojoj obitelji, a često budu u ovakovim
slučajevima i oštećivani. Ove naše vrijedne ljude treba ministarstvo
vazda zaštićivati.


Ministarstvo se mora brinuti i za stručnu obuku Danas imademo
šumarski fakultet u Zagrebu, a ministarstvo bi trebalo podijelivati
brojne štipendije, da se što prije podmiri potreba na šumar,
tehničarima. Uz ovaj fakultet neka se što prije osnuje oveći broj
pokusnih postaja za znanstvena istraživanja.


Osnivanje lugarskih škola i podupiranje strukovnih društava
spada također u program ministra šuma. Društva su stjecište sviju
inicijativa u stručnim pitanjima, ona su savjetnici ministara.


Tim bi bio u kratkim potezima prikazan program, koji bi imalo
ministarstvo provesti. Dob a volja bitni je uvjet za provedbu toga
programa, a ako to bude, ne će ni na uspjesima uzmanjkati.


Bilo bi poželjno, da ministar šuma izuese svoj program.


Kod nas u Hrvatskoj postalo je aktuelno pitanje ujedinjenja
šumske upjave i izbor šefa šumarstva. Očekujemo na svaki način od
gospodina ministra, da nam pošalje onakovu osobu, koja će nam
donjeti sporazumno sa g. ministrom onakav program, koji će nas
sve zadovoljiti. Saopćio Dr. P.