DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Iz šumske trgovine.
Oglas.


U sve drvo-prodajne ugovore, koji će se sklopiti kod nadšumarskog
ureda u Vinkovcima do konca 1920. god., ima se uslijed
odredbe ministarstva šuma i rudnika kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca
od 29. X. 1919 broj 10711/1919 uvrstiti slijedeća doknadna
točka :


Dostalac je obvezan, da izradi 20% celokupne drvne mase
na ogrijevna drva i da ta drva preda Nadleštvima za oskudno pučanstvo,
legionaše i ratne stradaoce uz slijedeće cijene po 10.000 kgr.
utovareno u vagon ili lađu.


a) Za bukove, grabove i cerove cjepanice sa 28% rezanih


oblica ................. 1.000 K.
b) za hrastove i jasenove 1.550 „
c) za brestove i jalšave 1.500 „
d) za bukove, grabove, cerove sječene ogranke i


kvrge (gule) 1300 „
e) za hrastove i jasenove .... . * 1.250 „
f) za brestove i jalšave 1.200 „
Ako nadleštva bud s kojeg razloga nebi trebala sva pripadajuća


drva, moči će dostalac sa preostatkom raspolagati po svojoj volji.


Od one pako hrastove, bukove i borove drvne mase, koja je
za tvoriva i građevna drva prikladna, obavezan je dostalac da izradi
najmanje 10% n a željezničke pragove u slijedećem razmjeru i da te


"pragove preda upravi Državnih Željeznica uz slijedeće cijene utovarene
u vagon:


Hrasto vi pragovi :
a) 2.3% po 2-70 m. 15 + 25 + 15 cm po 35 kruna b) 47% „ 2-50 „ 15 + 25 + 15 „ 30 c) 19.5% „ 2-20 , 14 + 20+14 „ 24 n d) 13% „ 1-60 „ 14 + 20+14 „ 16 »
e) 13% „ 1-50 „ 14 + 20+14 , 14 1)f) 2.7% „ 1-3-1-4 m 12 + 18 + 12 cm 11 » g) 2.5% specijalnog drva po kub. met. 650 kruna


Bukovi i borovi pragovi 5% jeftinije.
Koli ogrijevna drva toli i pragovi moraju se odmah izradit, te
nakon izradbe odmah izvoziti i predavati, kako je određeno.
Uz te cijene preuzeli će Državne Željeznice i dvostruku količinu
pragova. Nadšumarski ured u Vinkovcima.


Uspjeh dražba.


Zagreb. Uspjeh dražbe drvnog materijala održane kod kr šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu dne 4 studenoga 1919.


Neizradjena stabla u šumi na panju: Šumarija Fužine : 1. jelovo
952 m3 tvoriva, 124 m3 ogrijevna, 3 km od Vrata, kupac
Minach i drug Vrata 111000 K. (+ 0. 2%, po m3. 116 i 2,30 K.),


2. jelovo 1165 m3, tvor. 221 m3. ogr, bukovo 312 m3. ogrijevna,