DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Cijeli račun sastojinskog kubisanja dade se vrlo lijepo izvesti
i to ne samo sa konkretnim več i sa apstraktnim primjernim
stablima. Ja ću taj račun kako po ovoj tako i po svim ostalim
metodama izvesti ne samo za sveukupnu sastojinsku drvnu
masu, već i za onu ukupnu količinu drva, koja otpada na
svaki pojedini sortimenat. U tu svrhu upotrijebit ću poznati
već primjer iz uvodno spomenute moje rasprave (i to sa
visinskim odnošajem I.), te ću ga izvesti po Schwappachovim
drvno-gromadnim skrižaljkama za hrast, po Baurovim za
smreku i po Grundnerovim za bukvu. Da svaki čitaoc uzmogne
i sam na tome sudjelovati, donašam u prilogu 1. (strana
207—216) nadopunjeni izvadak iz Schwappachovih drvnogromadnih
skrižaljaka za hrast, i to za prsne promjere od 20
do 76 cm, zaokružene na milimetre, i za visine od 17 do
35 cijelih metara.1 Drvne mase, štono odgovaraju na decimetre
zaokruženim visinama, dadu se lako dobiti računskom
interpolacijom, kao što sam i ja to učinio.


Za izračunavanje drvnih masa, štono otpadaju na pojedine
sorti m ente, proširio sam spomenuti primjer uzevši,
da se stabla navedene hrastove, smrekove i bukove apstraktne
sastojine nakon oborenja dadu razdijeliti u ove sortimente:


I. trupci normalnih svojstava, 3—10 m dugi, te 60 i više
cm u sredini debeli;
II. trupci normal, svojstava, 3—10 m dugi, te 40—60 cm
u sredini debeli;
III. trupci normal, svojstava, 3—10 m dugi, te 20—40 cm
u sredini debeli;
IV. cjepanice
(u okruglom), 1 m dugačke i 14—20 cm
u sredini debele;
V. oblice i kiće: komadi 1 m dugački i do 14 cm u sredini
debeli.
Pomoću ovih dimenzija i njima pripadnih drvnih masa,
te pomoću tabelarnih drvnih masa, štono pripadaju prosječnim
stablima svake pojedine debljinske skaline (t. j. ,
stablima, kojih prsni promjer i visina odgovaraju sredini debljinske
skaline), ustanovio sam računom postotno razmjer
je među drvnim količinama pojedinih sortimenata
štono se od drvne mase prosječnog (primjernog) stabla u
svakoj pojedinoj debljinskoj skalini mogu dobiti. Da i ovo


1 Izvatke iz Baurovih i Grundnerovih skrižaljaka ne donašam radi pomanjkanja
prostora.