DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 32     <-- 32 -->        PDF

jesu zasade, iz kojih su izvedeni svi obličci, koji služe
danas za obračunavanje akovskog ili hektolitričnog sadržaja
bačvarske gradje.


Prva je apsolutno istinita, a o drugoj sam jur dokazao, da
ne stoji, nu ja se moram s njome služiti kod izvoda sada
u porabi stojećih krivih formula.


Ako 1 red duga označimo sa D, a 1 red dana sa B,
a kub. sadržaj gradje za bure sa F, te akov. ili hltr. sadržaj
bureta sa V, onda se prva zasada može matematički predočiti
jednačbom:


1. 3D + 2B = F = V, a druga jednadžbama:
2. 3 D = 2/3 F = % V i
3. 2 B = 78 F = V, V.
Iz ovih dviju posljednjih jednačba proizlaze sljedeće
jednačbe:


4. D = 2/9 F .= % V
5. 9 D = 2 F =*= 2 V ili 4-5 D = F = V
6. B -V6 F = 4 V
7. 6 B = F = V i napokon
8. 45 D = 6 B = F = V.
Značenje ovih obličaka lako je razjasniti, ako se za
pojedina slova uzme njihovo znamenovanje, kako je gore
označeno. Ovdje ću istaknuti samo to, da bi po jednačbi
5 i 7 kao i po jednadžbi 8 ekvivalenat za jedno kompletno
bure_ od 3 reda duga i 2 reda dana iznosio ili 4 \ reda
duga ili 6 redova dana (što naravno ne stoji, jer se osnivaju
na krivim formulama 2 i 3).


B) Izvod krivih računstenih obličaka.


Pošto sam ovako pod III. A) predočio sve moguće
odnošaje, koji postoje izmedju sadržaja bureta i sadržaja
duga i dana, prelazim na izvod samih formula, po kojima
se obračunava akovski ili hektolitrični sadržaj stanovite količine
duga i dana.


Formula 4. u predidućem odsječku (pod III. A) t. j . formula
D = 2/9 F = % V prikazana je u svojoj najopćenitijoj
formi i znači, da 1 red duga Čini % bureta F, ili 2/9 V
akovske ili hektolitr. sadržine bureta.


Ako su duge jednoakovske ili jednohektolitrične, dakle
ako je D = Dt onda je Volumen V = Vi = 1, pa je Dj =~ %. 1.,