DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 33     <-- 33 -->        PDF

227


Ako je D dvoakovska ili dvohltr. onda je D2 = 2/g. 2.
Ako je D 3 akov. ili 3 hl. duga, onda je D3 = -|. 3.


Ako je D « akov. ili « hltr,, onda je Da = §-. «


Vidi se dakle, da akovski ili hektolitrični sadržaj raste
prema veličini duga, što je posve naravno, jer što je veća
vrst duga, to joj u tom razmjeru mora biti veći i hektolitrični
sadržaj, pa ako je sadržaj jednog reda jedno-akov. ili
jedno-hl. duge = %. 1, onda mora sadržaj jednog reda
« akovske ili « hektolitr. duge biti * puta veći, mora dakle
Da = %. «.


Broj «, koji kazuje, koliko akovska ili hektolitrična
je duga ili dano, zove se kazalo.


Prema tome se dakle akovski ili hektolitrični sadržaj
jednog reda * akovskih ili * hlitr. duga pronadje, ako se
akov. ili hlit. sadržaj jednoakovskih ili jednohektolitričnih
duga pomnoži sa kazalom <*.


Da se sada akovski ili hektolitrični sadržaj više redova
(na primjer n redova) « akov. ili « hltr. duga pronađe, treba
samo * akovski ili a hltr. sadržaj jednog reda pomnožiti sa
brojem redova n.


Prema tome je akov. ili hltr. sadržaj n redova * akov.
ili * hltr. duga


2/9.


9. Vn = .. Da — .. = ... f.
Na isti način slijedi iz formule 6 pod HI. A. t. j . iz
B = 7. F = I V, da je akov. ili hltr. sadržaj
jednog reda 1 akov. ili 1 hltr. dana Bt = ?. 1.
jednog reda 2 akov. ili 2 hltr. dana B2 = {. 2.


jednog reda « akov. ili « hltr. dana .. == ^. .,
a sadržaj n redova . akov. ili. hltr. dana ... = 1 ..,
pa je stoga akov. ili hltr. sadržaj dana od n redi « akov. ili
hltr. dana


10. V = 7e .. ili ... |.
Akovski ili hektolitr. sadržaj n redova a akovskih ili
. hektolitričnih dana proračunava se dakle takb, da se kazalo
. pomnoži sa brojem redova, a ovo jošte sa ^.