DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 54     <-- 54 -->        PDF

248


Bulut, inž. Orner Kajtaz, inž. Dragutin Radimir i inž. Jaroslav Marek)
proglašeno ih je 5 „jednoglasno" i 4 „većinom glasova" sposobnima.
Pitanja pismenog ispita bila su ova :


1. Pod kojim se uvjetima preporučuje odgoj srednjih šuma?
Jesu li takove šume za Bosnu i Hercegovinu probitačne ili ne, te
iz kojih razloga? Koje vrsti drveća bi se preporučile za visoko
drvlje, koje za nisko ? Na koji način valja postupati, da se dođe od
postojećih sitnih šuma do srednjih?
2. Opišite, kako treba da bude građena gornja građa šum.
željeznice.
3. Kod sklapanja jednog ugovora između države i jednog industrijalnog
dioničarskog društva za iskorišćivanje šume na 20 godina
obvezuje se država u jednoj posebnoj pogodbi, da stupa u
dioničarsko društvo sa kapitalom od 6,000.000 K pod tim uvjetom,
da može navedenu svotu za vrijeme trajanja ugovora koncem svake
godine uplaćivati u jednakim obrocima, pri čemu se imadu računati
kamate od 5°/0Ima
se proračunati količina onoga obroka.


4. Šta je svrha plavljenju drveta? Na koji se način može drvo
iz šume plaviti, te koji su načini plavljenja kako za šumu tako i za
drvo korisni, a koji štetni?
5. Pravo servituta drvarenja u državnim i privatnim šumama:
na čemu se osniva, na koji način provađa (dužnosti kotarskih ureda
i šum. uprava pri tome), kao i da li je i u koliko ograničeno u ve1
kim ugovornim područjima? Kako bi se moglo pitanje servituta
drvarenja u Bosni i Hercegovini riješiti?
6. Jedan građanin posjed je u jednoj općini 80 ha jelove šume,
u kojoj misli gospodariti sa 100 godišnjom ohodnjom. Vlasnik ove
šume, koja je opterećena servitutima, predao je kod nadležnog
ureda molbu, da mu se dozvoli sječa i prodaja drveta na taj način,
da smije posjeći u prvoj godini ophodnje osim godišnjeg etata i
onu količinu drveta, kojom cijela procijenjena drvna masa prekoračuje
normalnu zalihu, a u idućim godinama ustanovljeni etat. Kod
ispitivanja na licu mjesta ustanovljen je slijedeći opis sastojina:
čestica Površina ha Vrst drveća i Bonitet Doba god Obrast


razmjer smjese
a 35 jelovo 1-0 1. 120 07
b 20 „ III. 80 0 6
c 25 „ IV. 60 0-8


Osim toga ustanovljeno je još, da se u ovoj šumi tri pravoužitnika
drvare, čija godišnja potreba iznaša ukupno 90 m3 drva,
a potreba vlastnika 35 m3 drveta.


Neka izračuna kandidat daljnje podatke gornjeg opisa, koji su
potrebni po Feistmantlovim ili drugim tablicama o drvnim masama
i neka se ustanovi, koliko se drveta može dozvoliti molitelju obzirom
na trajno iskorišćivanje iz šumsko-gospodarstvenih obzira, da
u prvoj godini ophodnje odnosno u idućim godinama posiječe odnosno
proda.