DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 6     <-- 6 -->        PDF

.


znamo, da je kod takovo g odabiranja obličnih primjernih
stabala izbor valjani h obličnobrojevnih reprezentanata
mnogo nesigurniji, nego onda, skad se oblična primjerna
stabla odabiru pomoću unaprijed za njih određene prsne
debljine i stabalne visine. Stoga će kod moga istraživanja o
točnosti pojedinih kubikacijonih metoda prsni promjeri i visine
svih izabranih obličnih primjernih stabala potpuno
koincidovati sa unaprije d za ta stabla što točnije
ustanovljenim prsnim promjerima i visinama.


Drugi prigovor protiv istraživalačke metode gore navedenih
autora tereti upotrebu konkretnih primjernih stabala
uopće, jer upotreba ovakovih primjernih stabala p o m ućuje
u manje ili više osjetljivoj mjeri istraživanja svih
navedenih autora. Da vidimo, kako.


Znamo, da sve metode sastojinskog kubisanja, koje se
osnivaju na mjerenju prsnih promjera, visina i obličnih
brojeva, operišu sa primjernim stablima i to kako sa visinskim
tako i sa obličnim primjernim stablima. Kod nekih
od tih metoda upotrebljuju se konkretna, a kod drugih apstraktna
oblična primjerna stabla, dočim su visinska primjerna
stabla kod svih metoda samo konkretna.


Upotrebom konkretnih obličnih primjernih stabala
prenašaju se sva specifična svojstva tih stabala (preveliki
ili premaleni prsni promjer, prevelika ili premalena visina,
te prevelika ili premalena punodrvnost) na sva po njima
r´tprezentisana stabla, pa otud uvijek nastaju manje ili
više znatne drvnogromadne pogreške, koje sa samim m e t o-
d a mva sastojinskog kubisanja nemaju ništ a zajedničkog.


Sto se pak tiče visinski h primjernih stabala, znamo,
da se pomoću njih prosječne stabalne visine, koje odgovaraju
stanovitim prsnim promjerima, dadu tim točnije ustanoviti,
što se veći broj tih stabala upotrebljuje. Prema
tome niti one pogreške sastojinskog kubisanja, koje nastaju
poradi upotrebe premalenog broja visinskih primjernih
stabala, pa prema tome i poradi manjkavo ustanovljenih
prosječnih stabalnih visina, štono odgovaraju stanovitim
prsnim promjerima, nemaju sa samim metodama sastojinskog
kubisanja ništa zajedničkog.


A ipak ima i jednih i drugih pogrešaka, jer im se kod
upotrebe konkretni h primjernih stabala nikako ne može