DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 60     <-- 60 -->        PDF

da su nudiocu svi dražbeni uvjeti dobro poznati i da na njih pristaje
bez svakog prigovora.


3. U ponudi mora nudioc navesti jediničnu cijenu, koju nudi
za jedan prost, metar gula i to za svaku hrpu posebno.
Gule imade kupac o svom trošku izraditi i na licu mjesta u
drvosjeku složiti.
Ponuda je obvezatna za nudioca od časa, kada ju preda,
dočim uspjeh dražbe obvezuje imovnu općinu tek od dana, kada ga
odobri šumarski odsjek povjereništva za šume i rudnike u Zagrebu.


4. Osam dana nakon ubavjesti o odobrenju dražbenog čina
ima dostalac povisiti žaobinu u ime jamčevine na 10°/0 po njemu
ponudjene kupovnine u gotovom ili u vriednosnim papirima, kojim
je pupilarna sigurnost priznata u kraljevstvu Srba Hrvata i Slovenaca.
5. Dostalac imade kupljene hrastove gule o svom trošku izraditi
i na licu mjesta u šumi složiti u hrpe od jednog metra visine, nakon
čega će kotarska šumarija obaviti premjerbu i prema prihvaćenoj
jediničnoj cijeni za jedan prost, metar obračunati kupovninu dotične
hrpe prema ustanovljenom i preuzetom broju prostornih metara gula.
6. Obračunatu kupovninu imade dostalac osam dana nakon
obavljene premjerbe uplatiti u blagajnu šumsko-gospodarstvenog
ureda brodske imovne općine u Vinkovcih, a nakon uplate kupovnine
izdati će se kupcu dozvola za izvoz gula.
7. Rok izradbe i izvoza gula ustanovljuje se za sve hrpe na
jednu godinu dana, a računa se od ubavjesti, da je dražba odobrena.
8. U smislu naredbe 1er. zemaljske vlade od 12. travnja 1902.
broj 1285. imati će kupac povrh kupovnine, te istodobno sa istom
uplatiti od kupovnine 0´2°/0 u uzgojnu zakladu za podporu djecç
šumarskih činovnika stojećih u zemaljskoj službi i kod imovnih
općina i 0-5°/0 za privremenu zakladu za pošumljenje krasa, a u
smislu naredbe šumarskog odsjeka broj 3736-1920
9. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se saznati za vrieme uredovnih
sati kod gospodarstvenog ureda u Vihkovcima i kotarskih šumarija
u Vinkovcima i u Cerni.
Šurnsko-gospodarstveni ured brodske imovne općine.
U Vinkovcima, dne 10. srpnja 1920


Hrastove mahovine


po K 7.— za kg., te


hrastove kore


kupuje svaku količinu


.,1 SSS" d. d» Palmotićeva ul. 66.