DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 38     <-- 38 -->        PDF

j 4 -g- D = F = V
1 i 6 B = F = V,


koje ustanovljuju ekvivalenat za 1 kompletno bure, pa bi
na njihovo mjesto stupile nove točne formule:


J -Vi — -j- n*; Vj = -g- n*
UD = F=V; 8B = F = V,
koje u jednu ruku odstranjuju razne nesuglasice iz teorije


o njem. bačvar, građi, a u drugu ruku pogibelj gubitka bilo
za koju stranku.
Društvene vijesti.
Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva,


držane 25. maja 1920. god. u četiri sata poslije podne u društvenim
prostorijama u Zagrebu.


Predsjedavao je društveni predsjednik Milan barun Turković u
prisutnosti I. podpredsjednika dr. Gjoke Jovanovića, II. podpredsjednika
Dragutina Trôtzera, zastupnika tajnika Manojla Divljaka,
blagajnika Aleksandra Lajera, te odbornika dr. Aleksandra Ugrenovića,
ijosipa Griinwalda, Milana Marinovića, Jove Lazića, Rudolfa Pilepića
Dionisa Severa, Žarka Miletića, Slavoljuba Slapničara, Rudolfa Ernya
Srećka Majera, dr. Vase Vučkovića i Jure Dražica.


Dnevni red.


I.
Predsednik otvara sednicu i poziva tajnika, da pročita zapisnik
prošle sednice, koji se prima bez primjedbe, a zatim za overovljenje
stoga odredjuju odbornici dr. Ugrenović i Milan Marinović.


II.
Tajnik izveštava, da je društvo tehničara i arhitekta pozvalo
naše društvo na komers, koji se priredjuje u 9 sati u veče u bašti
kola, a na koji odbor bira jednoglasno kao svoga izaslanika dr
Aleksandra Ugrenovića.


III.
Tajnik izveštava, da je šumarki nadsavjetnik Bogoslav Kosović,
svoje potraživanje po putnom računu, za izvršenje putovanja u Beograd,
u iznosu od 993 krune, pripravan položiti društvenoj blagajni,
kao povišeni utemeljiteljni prinos, ako odbor tu punudu prihvali, što
odbor prihvaća sa blagodarnošću.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IV.
Jugoslavensko akademsko društvo „Kras" u Beču moli, da mu
se bezplatno šalje »Šumarski list". Molba se uvaja i stavlja u dužnost
uredniku, da list šalje.


V.
Tajnik izveštava, da će usljed dočeka delegata srpskog, bosanskog
i slovenačkog društva biti nekih omanjih troškova pa moli,
da se isti mogu isplatiti iz društvene blagajne izvan proračuna, što
odbor jednoglasno odobrava.


VI.
Tajnik čita akt gospodarstvenog ureda imovne općine gjurgjevačke,
koja moli, da društvo učini predstavku gospodinu Ministru
Financija, da se isključe imovne općine i zemljišne zajednice od
plaćanja poreza na ratne dobitke.
, Odbor poverava sastavljanje predstavke gosp. nadšumarniku
Slavoljubu Slapničaru.


VII.
Podpredsednik Trôtzer javlja, da je neki naročiti odbor u
Vinkovcima priredio proslavu i udaranje spomen ploče Josipu Kozarcu,
a da o tome nije . izvestio šumarsko društvo, i ako ne treba
ni da napominje, šta je bio Kozarac društvu i društvo njemu. Žali,


što se je tako šta moglo dogoditi, a odbor se pridružuje podpredsedniku,
i sa svoje strane izjavljuje žalenje, što se je pri toj proslavi
mimoišlo šumarsko društvo.


VIII.
Predsednik poziva tajnika, da pročita akt srpskog šumarskog
udruženja od 29. III. 1920. broj 17, kojim se pozivaju sva šumarska
društva u kraljevini, da u Zadrebu održe zajndničku sednicu upravnih
odbora radi donošenja zaključka o ujedinjenju sviju šumarskih društava
u Kraljevini u jedno jedinstveno društvo. Ujedno izveštava
upravni odbor, da je predsedništvo taj poziv privatilo, i da će se
po utvrdjenom sporazumu održati zajednička sednica 25. i 26. maja


o. g., da poziva odbor, da donese zaključak, kakvo će stanovište
zauzeti uprava hrvatskog šumarskog društva na toj zajedničkoj sednici.
Posle toga otvara se debata po ovome predmetu, u kojoj učestvuju
podpredsjednici dr. Jovanović i Trôtzer, zastupnik tajnika
Divjak, odbornici Srećko Majer, dr. Ugrenović, a konačno odbor
prihvaća predlog dra. Jovanovića, koji glasi, da na zajedničkoj sednici
odbor hrv. šumarskog društva zastupa stanovište:


1. Da se ime hrv. šum. društva promeni u ime: »Šumarsko
udruženje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca" i da članovi sviju
ostalih udruženja pristupe ovome zajedničkom udruženju kao članovi.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 40     <-- 40 -->        PDF

2. Da se sporazumno sa dosadanjim upravama izvrši potrebna
izmena pravila hrv. šumarskog društva i taj nacrt izmene pravila
iznese pojedinim društvima na odobrenje, kako bi se posije, na
jednom zajedničkom zboru provelo konstituiranje zajedničkog društva
i izabrala uprava.
!1X.


Predsednik Čita izveštaj komisije za pregled blagajničkih računa,
po kome je stanje blagajne: primitak 7.884-08 kruna, izdatak 7.753
kruna, višak u gotovom 131-08 kruna, a u papirima 76.590 kruna.


Literarna zaklada pokazuje primitak od 8.961-01 krunu, izdatak


307-35 kruna, višak 8.661 60 krunu.


Pripomoćna zaklada primitak 16.88956 kruna, izdatak 959 kruna,


ostatak 15.930-56 kruna.


Ovaj izveštaj prima se na znanje.


X.
Blagajnik čita izveštaj o stanju blagajne, koji se prima do znanja^
XI.
Blagajnik čita spisak novoprijavljenih članova, koje odbor jednoglasno
prina za članove.


XII.
Podpredsjednik Trôtzer izveštava, da je umro bivši član i podpredsednik
društva Fischbach. pa moli upravni odbor, da mu od»,
poslednju počast, što ovaj čini ustajanjem i usklikom: „Slava mua.


XIII.
Odbornik Slapničar predlaže, da se u mesto venca pokojnom
Fischbachu dade Borošićevoj zakladi 100 kruna, što se jednoglasno
usvaja.


XIV.
Odbornik Majer predlaže, da se 26. maja o. g. održi zajednička
večera sa članovima srpskog, slovenačkog i bosanskog šumarskog
društva, što se usvaja s tim, da ista bude u prostorijama kola, a za
sve potrebno da se pobrine predlagač.


Po iscrpljenom dnevnom redu predsednik zaključuje sednicu.


Predsednik: Zamenik tajnika:
Milan barun Turković s. r. Manojlo Divjak s. r-
Overavaju:
Slavoljub Slapničar s. r.
Dr. Aleksander Ugrenović s. r.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Proglas.
Na osnovu zaključka upravnog odbora hrv. šumarskog društva
od 30. VIII. 1920. održaće se dne 30. X. 1920. u 9. sati pr. podne
izvanredna glavna skupština hrvatskog šumarskog društa, u društvenim
prostorijama u Zagrebu, na koju se ovim putem pozivaju sva


g. g.
članovi, da u što većem broju izvole prisustvovati.
Dnevni red:
1. Pozdrav predsednika.
2. Izvještaj o djelovanju
upravnog odbora.
3. Izvještaj o ispitanju računa za 1919 godinu.
4. Prihvaćanje nacrta pravila za buduće ujedinjeno šumarsko
dručtvo kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
5. Ustanovljenje proračuna za 1921 godinu.
6. Izbor tajnika.
7. Predloži članova, koji budu podneseni predsjedništvu barem
dva dana prije skupštine.
Umoljavaju se g. g. članovi, koji misle glavnoj skupštini prisustvovati,
da svoj dolazak najave kartom barem 5 dana ranije zastupniku
tajnika, g. M. Divjaku radi osiguranja potrebnog broja stanova
kod stanbenog ureda — a na adresu Kaptol 18.


Ujedno se upozoravaju svi članovi, da željezničke karte kod
izlaza u Zagrebu zadrže, jer će im iste važiti za povratak, pošto je
rešenjem Gospodina Ministra Saobraćaja broj 29.738 dobivenu povlasticu
za učesnike skupštine u pola cene.


Predsjedništvo hrv. šum.
društva.


Nacrt pravila


Šumarskog udruženja Kraljevine Srba, Hrv´ata
i Slovenaca.
Na zajedničkoj sjednici upravnih odbora srpskog, hrvatskog,
slovenačkog i bosanskog šumarskog društva, održanoj 26 i 27 maja
u Zagrebu, donesen je zaključak, da se sva šumarska društa ujedine
u šumarsko udruženje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Da bi se do ujedinjenja što prije došlo, zaključeno je, da hrv.
šumarsko društvo promeni svoje ime u: Šumarsko udruženje Kraljevine
Srba, Hrvata i Slovenaca, i da svoja pravila izmeni sporazumno


sa prestavnicima ostalih društava, u toliko da ista|mogu|zadovoljiti
potrebe ujedinjenih društava. . ^ —»-*-«
U tu svrhu izabrat je odbor od po dva člana iz svakog društva,


koji je na podlozi pravila
hrv. šumarskog društva izredio ovaj nacrt.


I. Odsjek.
Ime, svrha i rad.
Čl. I.
Udruženje nosi naziv: »Šumarsko udruženje Kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca".
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Obilježje udruženja je hrastova grančica sa listom i tri žirke, i
gornjim nadpisom latinicom i ćirilicom.
Sedište je udruženja* u Zagrebu.


ČI. 2.


Svrha udruženja je, da ujedini sve šumare i prijatelje šumarske
nauke radi čuvanja, unapredjivanja i stalnog zastupanja celokupnih
interesa šumarstva i šumarske privrede u Kraljevini, kao i da štiti
interese sviju članova.


Čl. 3.


Da bi udruženje moglo postići svrhu:


a) držaće javne skupštine i sazivače prema potrebi sastanke u
raznim mestima kraljevine, da raspravljaju o pitanjima šumarskog
gospodarstva, i da tom prilikom preduzima^ poučne izlete u vezi sa
stručnim predavanjima.


Ovi naučni izleti mogu biti i izvan granica Kraijevine.
b) Izdavače svoj durštveni list i unapredjivaće stručnu šumsku
iteraturu.


c) stvoriće i održavati tešnje veze sa ostalim slavenskim šumarskim
društvima, a sa sličnim udruženjima ostalih kulturni« naroda,
održavaće stručne i kolegijalne veze.


d) davače nagrade i pohvalnice za uspešno delovanje u šumarskoj
struci.


e) sakupljače naučna dela za svoju knjižnicu i popuujavaće svoj
muzej stručno interesantnim predmetima, a po potrebi priredjivaće
i sudelovaće na šumarskim izložbama.


f) proučavaće trgovinu i industriju šumarskih produkata, saku^pljanjem
podataka o raznim sortimentima i njihovim cenama o uzancama
i zahtevima svetskih i lokalnih drvarskih tržišta.


g) Organizovaće rad ako izrade stručne šjmarske terminologije,


h) Uticaće savetodavno i incijativom na zakonodavstvo i ekzekutivu
Kraljevine u svima slučajevima, koji su u vezi sa pitanjima
šumarstva, šumske industrije i članova udruženja.


i) davače na zahtjev stručna mišljenja.
j) staraće se da se u šumama Kraljevine oču/aju narodu prirodni
spomenici.


k) davače pomoć šumarskim i lugarskim udovama i sirotama
iz zaklada, koje mu u tu svrhu stoje na raspoloženju, kao i iz drugih
prihoda.


1) davače pomoć za stručna putovanja u zemlji i van nje u
koliko mu sredstva dopuštaju.


m) podpomagaće siromašne slušatelje šumarstva.


n) za izvršenje ovih ciljeva ustanoviće prema potrebi podružine,
kao svoje pomoćne organe.


ti. 4.
Novčana sredstva za ispunjenje pobrojanih zadataka udruženje,
će pribaviti od:
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Upisnine i uloga članova.


Priloga i zaveštanja dobrotvora.


Pomoći državne i samoupravnih tela, društava i ustanova.


Prihoda zajedničkog lista i drugih društvenih izdanja.


Prihoda pokretne i nepokretne imovine udruženja.


II. Odsek.
Članari, njihova prava i dužnosti.
Čl. 5.
Članova ima:


1. redovitih
2. pomagača
3. utemeljača
4. dobrotvora
5. počasnih
a) Redoviti članovi mogu biti stručno obrazovani šumari sa
srednjom ili višom stručnom spremom i svi ukazni činovnici u šumarskim
zvanjima.


Osim toga lica koja učestvuju u šumarskoj produkciji ili sudjeluju
u pitanjima šumske privrede i industrije — šumski posjednici,
šumski industrijalci i drvarski trgovci, koje upravni odbor po svojoj
svestranoj oceni primi.


b) članovi utemeljači mogu biti ona lica ili pravne ličnosti, koje
polože udruženju 500. din. odjedanput ili u odplatama za 12 meseci.


c) Dobrotvorima udruženja postaju oni, koji prilože ili zaveštaju
udruženju u novcu, imanju, knjigama ili zbirkama najmanje 3000
dinara, ako uprava taj poklon primi.


d) Počasni član može biti svaki onaj, koga udruženje zbog njegovih
zasluga za šumarstvo bude izabralo.
Počasne članove bira glavna skupština i izbor je punovažan, ako
je zanj glasalo ./. glasova.


Čl. 6.


Redovni članovi imaju:


a) pravo glasa.


b) mogu birati upravu i biti u ovu izabrani.


c) mogu se služiti društvenom knjižnicom i zbirkom po propisu
koji za nju vredi.
d) pravo da čine usmene i pismene predloge.
e) dobivaju besplatno društveni list.


Čl. 7.


Članovi pomagači imaju pravo posećivati društvene zborove i
ekskurzije, služiti se društvenom knjižnicom, dobivati besplatno društveni
list, činiti usmene i pismene predloge, ali nemaju prava glasa.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Čl. 8.


Počasni članovi, utemeljači i dobrotvori imadu sva prava redovnih
članova. Ako su članovi utemeljači i dobrotvori korporacije,
mogu na glavni zbor izaslati svoga zastupnika, koji ima pravo glasa,ali
ne može biti biran u upravu.


Čl. 9.


Svi članovi udruženja dužni su:


a) da priznaju pravila udruženja i pravilnika, kao i poslovni


domaći red i da se istih drže.


b) da čuvaju i brane ugled i korist udruženja i članova u opće.


c) da svima silama uredno i trajno podpomažu rad udruženja
i da se trude za uticaj i razvitak šumarske struke u zemlji i rasprostiranje
i jačanje šumarskog znanja u narodu.
d) da čuvaju imovinu udruženja i da savesno ispunjavaju obaveze
prema udruženju.


e) da uredno pohode društvene skupštine, da izradjuju predavanja
i čine opite, koje im zatraži uprava, o čemu će na skupštinama
referisati.


Cl. io.


Svi redoviti članovi kao i pomagači plaćaju pri stupanju u*
članstvo upisninu od 5 dinara. Tu upisninu plaćaju i oni, koji su
već jednom bili članovi udruženja, pa su iz bud kojih razloga prestali
to biti. Ponovo upisani član, dužan je platiti i dug, koji je dugovao
udruženju, prije istupanja iz članstva.


Redovni članovi plaćaju osim toga 30 dinara na ime godišnjeg,
uloga.


Članarina plaća se unapred u prvoj četvrti svake godine.


Glavni godišnji skup udruženja pri utvrdjivanju godišnjeg pro


računa, može ovaj ulog povećati ili smanjiti, prema društvenim potrebama,
ali svakako izmena važi samo za iduću godinu.


Cl. 11.


Redovnim članom postaje onaj, kojega primi upravni odbor na
predlog koje od podružina, ili dvojice redovnih članova. No svi
redovni članovi, utemeljači i dobrotvori dosadanjih društava, ostaju>
članovima iste kategorije- i ovoga zajedničkog udruženja.


Čl. 12.


Članom udruženja postaje se danom prijema, a postaje ili gubr
se u ovim slučajevima:


a) Kad član izjavi pismeno upravnom odboru, da prestaje biti*
članom udruženja, no u tome slučaju dužan je platiti članarinu za
cijelu dotičnu godinu.


b) Ko do kraja godine iz neopravdanih razloga ne plati dužnu*
članarinu i mimo opomene upravnog odbora.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 45     <-- 45 -->        PDF

c) Kada se koji član ogreši o svoje članske dužnosti ili se pokaže
nedostojnim članom udruženja. O krivici sudi sud časti, a izvršava
upravni odbor.


d) Kada koji član izgubi gradjansku čast ili ga sud osudi zbog.
nemoralnih i prljavih dela.


III. Odsek.
Organizacija i uprava udruženja.


Čl. 13.


Na čelu udruženja stoji odbor udruženja, koji je predstavnik
udruženja i ima zadatak, da rukovodi svima opčim poslovima, da
podstiče podružine udruženja na rad i izvršenje zadataka, koji su
predvidjeni pravilima i da dovodi u sklad sve odluke i akcije
udruženja.


Čl. 14.


Glavni kontrolni organ udruženja jeste glavna godišnja skupština,
sastavljena od izaslanika izabranih na glavnim skupovima pojedinih
podružnica.


Zadatak je glavne godišnje skupštine, da dade sud o radu glavnog
odbora, da odobrava proračun, da bira predsenika, podpredsednike,
tajnika i blagajnika glavnog odbora, i da u opčim potezima
utvrdjuje program za rad glavnog odbora u narednoj godini.


Glavni odbor podnosi redovnoj glavnoj skupštini:


a) izvešče o ukupnom svome godišnjem delovanju.


b) račun o prihoda i rashodu i ćelom stanju društvene imovine,
poimence o šumarskom domu i ostalom društvenom inventaru i zakladama,
kojima društvo upravlja.
c) eventualne predloge upravljene na procvat društva i unapredjenje
šumarstva.


Čl. 15.


Glavnu upravu udruženja vodi glavni odbor, sastavljen od predsednika,
dvojice podpredsednika, tajnika, blagajnika i zastupnika sviju
podružnica.


Tekuće poslove udruženja odpravlja predsedništvo, koje sačinjavaju
predsednik, oba podpredsednika, tajniki blagajnik upravnog
odbora.


Svaka podružnica udruženja bira na prvih 50 redovnih članova
po dva člana, a za svakih daljih 50 redovnih članova po jednog
zastupnika u glavnu upravu udruženja. Razlomak od 26 — 49 daje
podružnici pravo na izbor novog zastupnika.


Čl. 16.


Glavna skupština bira izmedju redovnih članova udruženja
predsjednika, dva podpredsjednika, tajnika i blagajnika zasebno
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 46     <-- 46 -->        PDF

...


listićima, tajnim glasovanjem, a zastupnike podružnica za upravni
odbor biraju podružnice na svojim godišnjim skupovima i saopštavaju
jmena izabranih na glavnoj skupštini.


Odstupivši predsjednik, podpredsjednik kao i svi ostali članovi
upravnog odbora, mogu biti ponovo birani.


Predsednik ili njegovi zamenici po redu predsjeda redovitim i
izvanrednim skupštinama i odborskim sednicama. On zastupa društvo
pred oblastima i napram trećim osobama razredjuje poslove i saziva
odborske sednice.


Sednice upravnog odbora drže se prema potrebi i uvidjavnosti
predsedništva no najmanje svake četvrt godine po jedna ili na zahtev
barem 5 članova upravnog odbora.


U tome slučaju ima se sednica u roku od 14 dana svakako
sazvati.


Da upravni odbor što valjano zaključiti uzmogne, potrebna je
prisutnost predsjednika, tajnika, u pravilu blagajnika i barem pet
odbornika.


Sjednice su javne, no samo za članove društva, koji medjutim,
ako takovim sjednicama i prisustvuju, nikakvih prava nemaju.
Kod rasprave odlučuju prisutni odbornici absolutnom većinom
glasova, ako se glasovi raspolove, odlučuje glas predsjedatelja.


Zapisnik podpisuje predsjedatelj sa tajnikom.


Ovi se zapisnici imadu u budućoj odborskoj sjednici pročitati
i ovjeriti po dvojici odbornika, koji su tada sjednici prisustvovali i
čim prije u šumarskom listu objelodaniti.


Odbor je vlastan sastaviti za pojedine grane šumarstva ili ine
razne agende pododbore, u koje se mogu pozvati stručnjaci i izvan
odbora, ma i ne bili oni društveni članovi.


Svaki ovakav pododbor bira iz svoje sredine predstojnike, koji
sastanke uricu i rukovode, pa predloge i sastavke na ine pododbore
upravnom odboru podnašaju.


Čl. 17.
Od izabranih članova uprave istupiće u prvoj glavnoj skupštini
jedan podpredsednik i polovina zastupnika svake podružnice, o
čemu će odlučivati kocka. Njihova lista popuniće se na toj glavnoj
skupštini i na predhodno održanim godišnjim skupovima padružnica.
Na drugoj glavnoj skupštini istupiće predsjednik, drugi podpredsjednik
i ostali odbornici, koji su dve godine obavljali svoje dužnosti.
Taj red istupanja i obnavljanja glavne uprave produžiće se i dalje.


Čl. 18.


Središte glavne uprave i predsjedništva biti će u Zagrebu,
stoga predsjednik, jedan podpredsjednik, tajnik i blagajnik moraju
stalno boraviti u Zagrebu.


Čl. 19.


Za odpravljanje administrativnih poslova pored tajnika uprava
angažuje i potreban broj pomoćnog osoblja, koje ne mora biti
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 47     <-- 47 -->        PDF

stručno tehnički obrazovano. Zvanje i broj istih utvrdjuje se prema
potrebi godišnjim općim proračunom.


Čl. 30.


Novi članovi glavnog odbora, stupaju u dužnost odmah posije
izbora. Ako te godine nebi bilo redovne skupštine, onda će članovi,
na kojim je red da odstupe, vršiti svoju dužnost i da´je, do prve
redovne ili vanredne glavne skupštine, odnosno godišnjeg skupa
podružnice, koja će njihova mjesta popuniti novim članovima.


Ako koji član pre isteka roka istupi iz glavnog odbora, onda
na njegovo mesto podruzničke uprave biraju drugoga izmedju onih
članova, koji su pri posljednjem izboru dobili najveći broj glasova
posije izabranih članova.


Čl. 21.


Naknadno izabrani članovi upravnog odbora odstupaju po redu,
koji je važio za članove, na čije su mesto izabrani.


Upražnjeno mesto predsednika i podpredsednika popunjivaće
se privremeno članovima iz same glavne uprave do sastanka prve
glavne skupštine.


Čl. 22.


Ako iz ma kakvih uzroka odstupi cela glavna uprava udruženja,
onda će na prvoj rtdovnoj ili vanrednoj glavnoj skupštini izabrati
novu upravu, koja će se svake godine obavljati utvrdjenim redom.


Čl. 23.


Glavna uprava rukuje općom imovinom udruženja i zastupa
udruženje pred vlastima i prema privatnicima u svim poslovima. U
poslovima pak, gdje zakoni traže naročito ovlaštenje, može glavna
uprava izabrati sebi zastupnika i izdati mu ovlaštenje.


Čl. 24.


Svi pismeni dokumenti i akti udruženja nosiće uz podpis
predstojnika ili njegova zamjenika i tajnika, odnosno kod novčanih
dokumenata i blagajnika, žig sa nadpisom „Šumarsko udruženje
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca".


Čl. 25.


Prepiscima i štampanim spisima ostavljeni su slobodni izbori
azbuke i narječja narodnog jezika.


Čl. 26.


Glavni odbor udruženja brinuće se o izdavanju „Šumarskog
lista", koji će izlaziti najmanje jedamput mesečno. List će donositi
stručne članke, kao i novosti i radove na polju šumarske nauke
i prakse.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 48     <-- 48 -->        PDF

302´


List uredjuje redakcioni odbor, koji sastavljaju po jedan predstavnik
podružina sa glavnim urednikom, čije je sedište u Zagrebu.
Članci u listu štampače se onim narečjem i pismom, kako su napisani.


Naslovni list ima se štampati naizmenično latinicom i ćirilicom


Cl. 27.


Računska godina udruženja, poklapa se sa kancelarijskom
godinom i počinje 1. januara.
Glavna uprava dužna je, da za svaku nastupajuću godinu sastavi
proračun, koji odobrava godišnja skupština.,


Čl. 28.


Za hitne i manje važne slučajeve, glavna uprava može se ograničiti
na mišljenje do dva tri člana, istaknuta u pojedinim strukama,
koji su obavezni dajeferišu glavnoj upravi u pitanjima iz svojih struka.


Čl. 29.


Za pregled računa, kao i za pregled glavne blagajnice u tečaju
godine, bira glavna skupštini svake godine po 3 člana nadzornog
odbora, od onih članova, koji nisu članovi glavne uprave, niti vrše
ma kakvu dužnost u upravi udruženja.


Ako u kojoj godini nebi bilo glavne skupštine, onda svi članovi
vrše svoju dužnost do prve glavne skupštine.


Pored tri člana nadzornog odbora, biraju se na glavnoj skupštini
još i dva zamjenika, koje glavna uprava poziva za slučaj, da
je koji član nadzornog odbora sprečen da vrši svoju dužnost.


Čl. 30.


Glavna skupština udruženja sastaje se jedared godišnje. Nju
sačinjavaju glavna uprava, nadzorni odbor, i ovlašteni izaslanici, što
ih podružine biraju na svojim godišnjim skupovima.


Na svakih deset redovnih članova, koji su platili članske uloge
za predhodno polgodje, biraju podružnice po jednog izaslanika
za glavnu godišnju skupštnu. Razlomak od 6—9 članova, daje
takodjer pravo na jednog izaslanika.


Pored izaslanika, podružnice jednovremeno biraju svakome
izaslaniku i zamenika, koji učestvuje jednakim pravima na glavnoj
skupštini u slučaju, da je izaslanik sprečen.


Glavna skupština držače se u mestu, koje utvrdi predhodna
glavna skupština.


Čl. 31.


Podružine udruženja obrazovaće se pored mjesta gdje su do
sada udruženja postojala, još po potrebi u mjestima, u kojima ima
najmanje 50 redovnih članova.


U slučaju, da broj postojeće podružine spadne ispod 50 redovnih
članova, njen se rad privremeno obustavlja, a članovi prilaze drugoj
podružini, koja im u saobraćajnom pogledu stoji najbliže
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Imovinu i arhivu udruženja, kojim se služi podružina, predaje
ona na čuvanje glavnoj upravi udruženja ili upravi podružine, kojoj
prilazi, dok se stvori mogućnost za ponovan rad.


Čl. 32.


Podružine su neposredni vršioci zadataka, koje je udruženje
uzelo na sebe, prema tome imadu da rade ne samo na pitanjima,
koja budu pokretana od strane glavne uprave, već da i same uzimaju
incijativu i raspravljaju pored lokalnih i sva pitanja od opće
važnosti, koja se tiču struke.


Čl. 33.


Na čelu svake podružine stoji uprava, sastavljena od predsjednika,
podpredsjednika, tajnika, blagajnika i potrebnog broja članova.


IV. Odsjek.
Čl. 34.


Glavna redovita skupština udru?enja držače se svake godine
po mogućnosti u jesen. Zaključci skupštine su valjani, ako na njoj
učestuju najmanje polovina propisanih delegata.


Čl. 35.


Glavni odbor mora utvrditi i obavjestiti dnevni red ove skupštine
najmanje šest nedelja prije sastanka.


O predlozima pojedinih članova udruženja ili podružina, koji
nisu objavljeni u dnevnom redu, neće se moći donositi na skupštini
nikakve odluke i zbog toga predlagači moraju svoje predloge uputiti
pismeno glavnoj upravi tako, da ih ona dobije najkasnije jednu
nedelju pre sastanka glavne skupštine.


O predlozima iznetim na samoj glavnoj skupštini, može se
debatovati, a za donošenje odluke može skupština izvestiti glavnu
upravu udruženja.


Čl. 36.


U slučaju hitne potrebe i ako zato podnesu pismeni predlog
najmanje 25 izaslanika prisutnih na skupštini, može se pojedinačnim
glasanjem izmeniti dnevni red, i o istaknutom predmetu rešavati na
istome sazivu, no u svakome slučaju ne na istoj sednici, na kojoj
je dnevni red izmenjen.


Čl. 37.


Na glavnoj skupštini vrše se ovi poslovi: ,


a) Biraju se dva tajnika za vodjenje skupštinskog zapisniRa,


b) Rešavase o podnesenom izvještaju glavne uprave, o ukupnom
godišnjem radu i stanju udruženja i o izveštaju nadzornog odbora,


o stanju društvene blagajne i o saglasnosti učinjenih izdataka sa
odobrenim proračunom za prošlu godinu, te ustavom udruženja.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 50     <-- 50 -->        PDF

c) Po saslušanju izvještaja skupština, ako nalazi, da su izdatci
učinjeni u granicama odobrenog proračuna i saglasno su ustavom
udruženja, izdaje glavnoj upravi razrešnicu za prošlu godinu.


Na predlog nadzornog odbora, skupština naknadno odobrava
i one izdatke, koji nisu bili predvidjeni budžetom, ali bezuslovno
odgovaraju interesima udruženja ili se javljaju kao neminovna posljedica
ranijeg rada ili okolnosti udruženja.


d) Utvrdjuje se proračun za iduću godinu.


e) Biraju se predsjednik i podpredsednici, ako im je rok istekao»
članovi nadzornog odbora i članovi raznih stručnih odbora.
f) Biraju se počasni članovi.
g) Utvrdjuju se razni pravilnici za rad udruženja.
h) Menja se ceo pravilnik ili pojedini njegovi članci.
i) Veća se i rešava o svima predlozima glavne uprave, podru


žina i članova udruženja, kojima je cilj uuapredjenje udruženja ili se
odnose na vršenje njegova zadatka.
k) Donose se rešenja, za koja je po ustavu pozvana jedino
glavna skupština.


Čl. 38.


Glavna uprava udruženja podnosi glavnoj skupštini opremljen
predlog budžeta za iduću godinu, tako isto i o svima predlozima i
pitanjima dnevnoga reda^mora izneti svoje mišljenje.


Čl. 39.


Sem redovne glavne skupštine, mogu se držali u slučaju hitne
potrebe i vanredne glavne skupštine, no samo sa odredjenim dnevnim
redom, koji se odnosi na pitanja tesno vezana sa unapredjenjem
udruženja.


Vanredne glavne skupštine saziva glavni odbor sam ili na
pismeno obrazloženi zahtjev dviju podružina.


Čl. 40.


Za izmenu i dopunu pravila potrebno je, da se na glavnim
skupovima svih podružina izjasni predhodno nadpolovična većina
prisutnih redovnih članova udruženja. Stupaju u život sve one odredbe
pravilnika, za koje se izjasni barem 3/s izaslanika, koji su
prisutni glavnoj skupštini.


Čl. 41.


Glavni odbor dizan je štampati i razaslati članovima svoj
izveštaj o radu glavne skupštine na deset dana prije sastanka
skupštine.


Čl. 42.


Biranje predsjednika, podpredsjednika, tajnika i blagajnika vrši
se tajnim glasanjem i zasebnim ceduljicama i to ovim redom.


1. Predsjednik.
2. Dva podpredsjednika.


ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 51     <-- 51 -->        PDF

4. Blagajnik.
Po izvršenom izboru glavnoj se skupštini saopštavaju liste
članova upravnog odbora, što su ih podružine izabrale na svojim
godišnjim skupovima. Pravo glasa na glavnim skupštinama imadu
zaslanici podružina, članovi glavne uprave i članovi nadzornog odbora.


Čl. 43.


Na glavnoj skupštini imadu pravo da pristupe kao gosti ostali
članovi udruženja, ali su dužni da se prijave svojom članskom kartom.


Čl. 44.


Glavna uprava je ovlaštena, da u sporazumu- sa pođružinama
može sazvati prema potrebi i opći kongres udruženja za pretres i
raspravu važnih pitanja. Na ovim kongresima mogu uzimati učešća
svi članovi ndruženja.


Glavnoj upravi dužnost je, da proceni mogućnos i uzme u
zvršenje i sve odluke ovakovih kongresa.


V. Odsjek.
Podružine.


Čl. 45.


Podružine će svoje poslove svršavati na redovitim i izvanrednim
skupštinama.


Čl. 46.


Bliži propisi o konstituisanju i radu podružinskih uprava i
samih podružina, utvrdiće se na glavnom skupu podružina naročitim
podružinskim pravilnikom, koji mora biti u skladu sa pravilnikom
udruženja, a koji kontroliše i odobrava glavna uprava udruženja.


Čl. 47.


Glavni godišnji skupovi pojedinih podružnica držače se prije
glavne skupštine udruženja. Način njihova rada biti će propisan
pravilima podružnice.


Čl. 48.


Sve redovne i vanredne prihode udruženja sabirati će blagajnici
pojedinih podružn´ca na svome području.


Od toga zadržaje podružnica proračunom predvidjenu svotu, a
ostatak šalje mjesečno glavnoj upravi.


Čl. 49.


Blagajnici pojedinih podružnica šalju svaka tri meseca obračun
prihoda i rashoda glavnoj upravi udruženja.
Konačni detaljni račun mora se slati barem mesec dana prije
glavne skupštine.


4
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Uz taj obračun mora se priložiti i tačan popis sviju članova
podružnice uz naznaku, kako je koji član isplatio članske uloge ili
druge novčane obveze prema udruženju.


VI. odsjek.
Časni sud za članove


Čl. 50.


Sporove izmedju pojedinih članova udruženja, koji nastaju iz
društvenih odnošaja ili rušenja ugleda struke, rešava u krugu svake
podružnice naročiti izborni sud, koji se obrazuje na ovaj način :


Svaka stranka bira po dva nezainteresovana člana udruženja,
a ova četvorica biraju predsednika kao petog člana suda.


Ako se u izboru predsednika ne slože, onda predsednika odredjuje
uprava dotične podružnice i to kockom s jedne liste od deset
redovnih članova udruženja, izabranih na godinu dana na glavnom
glavnom skupu podružnice.


Zaključku ovoga suda, koji se stvara nadpolovičnom većinom
glasova, moraju se pokorili obje strane.


Čl. 51.
Predstavke o traženju suda podnose se upravi podružnice, koja
je dužna izvršiti sve administralivne poslove oko sastava suda.


Čl. 52.


Odluke ovoga suda publikovat će se u organu udruženja, ako
sud to nadje za potrebno.


Čl. 53.


Ovakvim sudom mogu se rešavati i sporovi izmedju članova
udruženja i koga nečlana, ako se obe strane s tim slože.


, , Čl. 54.


Pod isto tako izborne sudove spadaju i sporovi stručne prirode
medju privatnim strankama, ako žele, da se tome sudu podvrgnu


VII. odsjek.
Zaključne ustanove.


Čl. 55.


Udruženje prestaje ako na naročito sazvanom kongresu zaključi
7. redovnih članova, da udruženje ma iz kojih razloga ne može svoj
rad vršiti.


Odluka ima se donijeti pismenim glasanjem sviju kako prisutnih
tako i neprisutnih redovnih članova, čije su glasove dužne prikupiti
u zapečaćenim kovertama uprave pojedinih podružnica.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Čl. 56.


Pravila svih šumarskih društava, koja pristupaju ovome udruženju,
gube valjanost od dana odobrenja ovih izmenjenih pravila.


Čl. 57.


Ako se društvo razidje po zaključku kongresa, to se vraća od
sveukupne imovine onaj dio svakome teritoriumu, koji je prijašnje
šumarsko društvo na tome teritoriju pridonijelo pri stvaranju šumarskog
udruženja kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sa viškom raspolaže
kongres, no nesmije ga drugčije upotrebiti, nego samo u šumarske
kulturne i dobrotvorne svrhe.


Imovinom teritorija upravlja najviša politička oblast toga teritorija
tako dugo, dok se tamo ne osnuje društvo sa jednakim ciljem,
kome onda pripada ta imovina.


Sa kamatima te imovine, koji će nastati do osnutka toga društva,
raspolaže spomenuta politička vlast, a smije ih upotrebiti samo u
šumarske kulturne i dobrotvorne svrhe.


Ovim se ne dira u prava, koja su stekli članovi društvenih
zaklada po čl. 59. i 60. dodatka I.


Čl. 58.


Sve tajničke poslove, odredjene ovim pravilima, rešava glavni
tajnik udruženja, kojega postavlja glavna uprava. Posebnim ugovorom,
po glavnoj skupštini prihvaćenim, odredjuje glavna uprava u okviru
ovih pravila i odobrenog budžeta njegova prava i dužnosti.


Glavnom tajniku pomaže tajnik, kojega po § 14. bira svake
godine glavna skupština.


Dodatak I.


Zaklada


utemeljena na uspomenu nadšumara i prvog društvenog tajnika
Vladoja pi. Kôrôskenija po VII. glavnoj skupštini hrv. slav. šumarskog
društva u Ogulinu dne 14. kolovoza 1883.


Čl. 59.


Stručnjaci i prijatelji domaćeg šumarstva sabrani u VII. glavnoj
skupštini u Ogulinu, utemeljili su dne 14 kolovoza 1883 god. posebnu
zakladu u iznosu od 5000 for. (10.000 kruna) u tu svrhu, da se iz
njenih kamata godim´ce daje podpora potrebnim udovama ili sirotama
takvih šumarskih činovnika i službenika, kojih se suprug odnosno
otac, počav od prvog pristupa u šumarsko društvo, stalno i barem


(5) pet godina bio ma koje vrsti članom toga društva, kao takav
udovoljio svojim obvezama, i u tu zakladu uplatio jedanput za svagda
(5) pet forinti (10 kruna) pristupnine.
Ova zaklada nosi ime „Pripomoćna zaklada utemeljena na uspomen
nadšumara Vladoja Kôrôskenija.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Čl. 60,


Ova zaklada čini vlasništvo šumarskog društva i ima se samostalno
voditi u društvenoj blagajni tako, da se njeni kamati uzmu
kao stalna posebna stavka primitka.


Čl. 61.


Pošto je medjutim zaklada na svotu od 5.000 for. (10.000 kruna)
već narasla, to teku još u tu zakladu:
1 u smislu čl, 59. pristupnina od for (10 kruna).


2. dobrovoljni prinosi, koje će članovi i prijatelji društva u tu
plemenitu svrhu donijeti.
3. dogodimični zapisi.
4. nerazdijeljeni kamati same zaklade.
Čl. 62.


Glavnica ima se sigurno koristonosno uložiti ili se može pozajmiti
uz hipotekarnu sigurnost.


Čl. 63.


Ovom zakladom upravlja upravni odbor šumarskog udruženja
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, koji u tu svrhu:


1. raspisuje oglase u društvenom organu zbog podnošenja
molbenica za podporu;
2. odlučuje, ima li se podpora dopitati i u kojoj svoti;
3. polaže godišnji račun glavnoj skupštini;
4. oglašuje godišnji račun u I. četvrtgodištu svake godine u
društvenom organu ;
5. dijeli podpore koncem svake godine u odborskoj sjednici ;
6. podpore glase samo na istu godinu, te se imaju molitelji
svake godine ponovo natjecati;
7. dopitana podpora ne daje uživatelju nikakvu prednost za
u buduće;
8. pojedinim moliteljima pružiti se imajuća podpora ne može
biti manja od 50 kruna;
9. kod porazdijeljivanja podpore imadu se imućtvene okolnosti
molitelja savjesno prosudjivati i nastojati, da po svrsi zaklade njih
čim više u podpori udioničtvuje;
10. nije isključeno davanje stalne godišnje podpore (ako to
okolnosti dopuštaju) moljiteljima, ako se kane naobraziti za šumarsku
struku, za vreme boravka na koj m stručnom zavodu, dom im je
napredak primjeran, a vladanje pohvalno;
11. podpore m´gu dobiti samo neporočne osobe, koje su
uzornog vladanja. Potrebitu orijentaciju pribavlja si odbor od društvenih
članova i nadležne oblasti;
12. punoljetnima nastale sirote mogu dobiti podporu samo onda;
ako upravni odbor prooadje, da su za zaradu sasvim nesposobne
13. u vanrednim slučajevima podjeljuje glavna skupština direktivu
upravnom odboru,


ŠUMARSKI LIST 10-11/1920 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Čl. 64.


Za slučaj razlaza društva odredjuje posljednja glavna skupština,
tko da dalje ovom zakladom upravlja.


Dodatak II.


Društvena zgrada „Šumarski dom", svrha i uprava te zgrade.


Čl. 65.


Šumarski dom ne samo da predočuje glavnu materijalnu glavnicu
društva, već je i samo središte društva, koje ima u njemu bezplatno :


1. društvene sjedničke prostorije;
2. društvenu biblioteku i knjižnicu ;
3. šumarski muzej;
4. stan za pazikuću.
Ostale prostorije šumarskog doma iznajmljuju se u korist društva.
Kao vlasnik šumarskog doma uneseno je u gruntovnicu „Šumarsko
udruženje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca".


Čl. 66.


Šumarski dom podignut je na gradilištu darovanu po općini
kr. i slobodnog grada Zagreba


1. čitavom društvenom imovinom i novcem pripomoćne zaklade;
2. dobrovoljnim prinosima članova, korporacija i inih darovatelja,
te će se imena onih prinosnika, koji darovaše više od 200 kruna,
shodnim načinom ovjekovječiti ;
3. glavnicom pozajmljenom društvu po brodskoj imovnoj općini,
koja će se amortizacijom odplaćivati.
Čl. 67.
Upravu i nadzor nad šumarskim domom vodi upravni odbor.


Čl. 68.
Prihod šumarskog doma ima se upotrebiti:


1. za pokriće preuzetih obveza,
2. tekuće troškove poreza, uzdržavanja i uprave šumarskog
doma i u njemu smještenog šumarskog muzeja;
3. što preostane, ima se upotrebiti u društvene svrhe u smislu
čl. 3. društvenih pravila.
Osobne vijesti.


Imenovanja. Ban Hrvatske i Slavonije imenovao je: Računarskog
savjetnika Šandora pl. Lajera računar. nadsavjetnikom
u VII. činov, razredu kod šumarskog odsjeka povjereništva šuma i
rudnika u Zagrebu, nadšumara petrovaradinske imov. općine Petr a
Manojlović a i nadšumara gjurgjevačke imovne općine Ivan a