DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Prema tomu primljen je predlog odbora sa jednim glasom
većine.


Dr. Gjoka Jovanović I. podpredsednik, raduje se, što je
predlog odbora prihvaćen makar su jednim glasom većine, jer bi
mu mnogo teže bilo, da je slučajno radi jednog glasa propao. Uveren
je, da kad bi ovaj predlog bio skinut sa dnevnoga reda, da bi
u tome ostala društva vidila želju hrv. šum. društva da ne udje u
ujedinjeno društvo kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i da bi se
ostala tri društva ujedinila i mimo njega, a to bi bilo na štetu celokupnog
šumarstva. Sto se tiće proglasa Paje Popovića, nalazi, da je
neuniestan. Delegati sva četiri društva kod sastavljanja nacrta pravila
za ujedinjeno d.uštvo, dali su prvenstvo Zagrebu, jer Zagreb to
zaslužuje. ´


Uveren je, da medju nama nema šumara ni čoveka koji nebi
priznao prvenstvo Zagrebu.


Jova n Simonovi ć izaslanik srpskog šumarskog udruženja,
uzima reč samo zato, da nebi ko pomislio, da srpsko šumarsko
udruženje ili ma tko iz loga udruženja ima kakve bilo veze sa pro


glasom Paje Pcpovića. Da je srpsko šumarsko udruženje smatralo
Zagreb kao najpodesnije mjesto za središte ujedinjenog društva, najbolji
je dokaz, što je ono preko svoga predsjednika Dr. Milivoja
Vasića, na zajedničkoj sjednici delegata, to j predložilo.


Predsjednik Turković smatra, da nema nikoga tko nebi
bio za ujedinjenje, misli, da predlog g. Jovanovca i drugova nije
imao druge namere, nego da to pitanje za kratko vrijeme odloži, da
se sad pred izbore za konstituanu ntbi raspirile političke strasti
medju članovima društva. Medjutim. smatra, da smo svi zajedno za
ujedinjenje, i smatra predloženi nacrt pravila kao primljen.


Pa j a Popovi ć pokušavao da govori o svome proglasu, ali
prekidan od članova skupštine negodovanjem i upadanjem ne uspjeva.
— Izjavljuje da sa indignacijom odbija od sebe lekcije prof.
Petračica, koje on može čitati svojim djacima a ne njenu, a sa
srpskim šumaiskim udruženjem nema njegov proglas nikakove veze.


Predsjedni k ponovo poziva skupštinu da se izjasni prihvaćali
podneti nacrt pravila u načelu ili ne. Drži, da se nacrt u načelu
mora prihvatiti ako se želi ujedinjenje ostvariti, a ako ko ima kakovih
želja u pogledu izmene pojedinih odredaba, neka podnese do kraja


„godine obrazložen predlog upravnom odboru, pa će se isti iznesti
pred zajedničku konstituirajuću skupštinu u pretres.


Prof. Petračić misli, da je potrebno uzeti u ocenu i predlog
Milkovića i drugova i glasanjem utvrditi, dali je skupština za savez
društava ili ujedinjenje.


Dr. Jovanovi ć protivi se tome. samim tim, što je skupština
izglasala da predlog odbora ostane na dnevnom redu, ona ga je u
načelu prihvatila, a sve druge predloge odbacila. Sad bi se samo
moglo debatovati o predlogu odbora u pojedinostima, no kako bi
nas to predaleko odvelo, i kako na taj način nikada nebi došli do
rezultata, slože se sa mišljenjem predsednika, da svaki, koji ima