DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 44     <-- 44 -->        PDF

kćkav dredlog za izmenu nacrta pravila u pojedinostima, podnese to
pismenim putem sa obrazloženjem, pa će se o tome pretresati na
zajedničkoj skupštini.


Dojković , misli, da mi nismo ni nadležni za pretres pravila
u pojedinostima, nego samo zajednička skupština, a mi se samo možemo
izjaviti, prihvaćamo li ovaj nacrt u načelu ili ne.


Prof. Petraćić pita, kad je to skupština ovlastila upravni
odbor da povede pregovore baš o ujedinjenju a ne i o savezu društava.


Divjak odgovara, da je odbor ovlašten onoga dana kad je
izabrat. Ovaj odbor izašao je pred prošlogodišnju skupštinu sa proglasom,
u kome je izmedju ostaloga obećao, da će ako bude izabrat,
uložiti sve svoje sile, da ideju o ujedinjenju društvava privede u delo.
Kad je na osnovu toga proglasa izabrat, onda je svakako i ovlašten
da radi za onu ideju, koju je sebi u dužnosnost stavio. Moli skupštinu,
da radi što bolje zaštite naših klasnih interesa omogući ujedinjenje
i prihvati predloženi nacrt u načelu.


Pošto je skupština prihvatila predloženi nacrt pravila za ujedinjeno
udruženje s tim, da svakome pristoji pravo podnašanja predloga
o izmenama u pojedinostima do kraja godine, prelazi se na
točku 5 dnevnoga reda, čitanje proračuna.


Zastupnik tajnika čita proračun za iduću godinu, po kome
prihod iznosi 82.054 krune, a rashod 95.602 krune, dakle manjak od


13.600 kruna koji će nastati, ako se .Šumarski list" bude samo četiri
puta u godini štampao. Izveštava, da je na odborskoj sjednici
zaključeno, povišenje članarine na 100 kruna radi popunjenja manjka.
Rudolf Erny predlaže, da se članarina povisi na 120 kr. i
list izdaje četiri puta godišnje, što skupština usvaja, prihvaćajući
predloženi proračun inače u cijelosti.


Predsjedni k javlja da je društveni tajnik Dr Levaković dao
ostavku još u početku godine, pa je do sada tajničke dužnosti vršio
član uprave Mane Divjak.


Predlaže skupštini, da g. Divjaka izabere za tajnika, što skupština
prihvaća jednoglasno.


Rudolf Erny upozorava skupštinu, da je izborom Divjaka za
tajnika upražnjeno mjesto jednog člana uprave, koje treba sada
popuniti.


Predsjednik izveštava, da je na jučeranjoj odborskoj sjednici
izjavio i član uprave g. Čmelik, da mu je nemoguće ostati u upravi radi
položaja koji zauzima u povereništvu, i prema tome bila bi
upražnjena dva mesta u upravnom odboru, pa predlaže za članove
uprave gg profesore Dr. Nenadića i Dr. Petračića, što skupština
jednoglasno uz burno odobravanje prihvaća.


Predsjedni k izveštava, da je time dnevni red iscrpen pa
poziva tajnika, da iznese eventualne predloge, koji su pravovremeno
skupštini podneseni.


Tajnik Mane Divjak čita molbu činovnika gradiške imovne
općine, kojoj se pridružuju činovnici slunjske i II. banske imovne
opčine, kojom se moli skupština, da izvoli zaključiti sledeće.