DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Dojkovi ć obrazlaže svoj drugi predlog i navodi, da se propisi
agrarne reforme, u koliko se odnose na šume, vrlo hrdjavo
shvaćaju u narodu. Priznaje, da su to posljedice revolucije, ali bi
trebalo nastojati, da se takove revolucijonarne ideje ne podizavaju
ozgo. Napominje, da naše prilike o čuvanju šuma nisu zdrave, spominje
šumske žandare, koji su u ono vrijeme dok su postojali više
pripomogli uništenju šuma, nego li čuvanju, i ako je u njih velika
nada polagana.


Misli, da bi ministarstvo šuma moralo više uticati na upravu
šuma, ono bi barem trebalo pobrojati i objaviti koji se veliki šumski
posjedi namjeravaju u svoje vreme podržavati, pa takve posjede izlučiti
sasvim ispod uticaja ministarstva zâ agrarnu reformu. Naša je
dužnost čuvanjem šuma uzgajiii seljaka i odvrati i ga od haračenja
šuma kao i u opće tražiti leka ovoj bolesti.


Po ovome predlogu nizao se je red govornika jednog za
drugim, koji su se svi saglasili u tome, da propisi agrarne reforme
utiču štetno na čuvanje šuma, i da ministarstvo šuma nebi smjelo
dozvoliti, da ministarstvo za agrarnu reformu izdaje naredbe tičuće
se šuma, bez ikakvog predhodnog spora?umasa min´starstvom šuma
i rudnika. Covorili su Gašo Vac, Ress Koritić, Milan Marinović,
M lan Pichler, Šebetić i Dr. Ugrenović, i svi su se složili u tome,
da je za zauzimanje pravilnog stanoviš a po ovoj veoma važnoj
stvari, potrebno sazvati anketu stručnjaka iz sviju krajeva zemlje,
jer ako se ovo pitan e odmah radikalno ne reši, upropašćivanje
šuma naglo će se produžiti, pa kasnije neće ništa pomoći ni najidealnije
odredbe, kad šuma jednom nestane.


Skupština zaključuje, da se zamoli ministarstvo šuma da sazove
anketu stručnjaka iz sviju krajeva zemlje, koja će zaključiti, kakvo
je stanovište potrebno zauzeti na uticaj agrarne reforme na šume, da
bi se mogle potrebe naroda zadovoljiti i šume od propasti sačuvati.


Pošto se više nikoskupštinu u 13 sati.
nije za reč javio, predsjednik zaključuje
U Zagrebu 30. Oktobra 1920
Predsjednik: Tajnik:
Milan Turkovićv . r. M. Divjak v. r.
Godišnji proračun


hrv. šum. društva za 1920/21. godinu, prihvaćen na šumarskoj skupštini
30. oktobra 1920. godine.


P rihod:


1. Stanarina od Šumarskog doma 25554 K
2. Podpora države društvu 3000 K
3 Članarina 590 članova po 120 K 70800 K
4. Dobrotvori i utemeljači 10 000 K
5. Predbrojke na Šumarski List , 2 000 K