DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 48     <-- 48 -->        PDF

dnevnika (veliki format) na jednom potpunom arku. Pojedini broj
stoji 6 K = 1´5 Din. Pretplata godišnje 200 K = 50 Din., polugodišnje
100 K — 25 Din. List se naručuje kod „Uprave jugoslavenske
šume", Zagreb, Kaptol broj 18.


Još naročito ističemo, da je okvir našega „Šumarskoga lista"
pretijesan, a da bi potrebe šumara na stručnom štivu barem kako
tako mogao zadovoljiti, te da se već duže vremena, a naročito počevši
od našeg oslobođenja i ujedinjenja osjećala snažna potreba za
izlaženjem jednog novog, svestrano uređivanog šumarskog časopisa.


G. g. izdavači, koji su ne samo dobri šumarski stručnjaci, već još
više vrsni publicisti, odazvali su se samo toj hitnoj potrebi, a na
nama je svima, da ih u tom nastojanju oko pridizanja naše šume
i šumskog gospodarstva svojski podupremo.
Pa i za naše lugarsko osoblje list će biti od znatne koristi, jer
je u stanju da u znatnoj mjeri pridigne kako opću tako i stručnu
naobrazbu toga osoblja.


Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Dne 15. studenoga započeo je ovaj državni ispit pred povjerenstvom,
koje je sastojalo od gg. Antuna Jovan ovca, kr. zem.
šum. savjetnika kao predsjednika, te sveeč. prof. dra Nenadića ,
šumarskog direktora dra Ugrenović a i kr. šum. nadinžinira Milana
Marinović a kao ispitnih povjerenika. Ispitu je pristupilo 16 kandidata
i to gg: Asaj Franjo, Bjegović Tomo, Borošić Josip, Dereta
Branko, Frković Ivan, Gjukić Dušan, Ježić Miroslav, Kovačević Roko,
Ing. Miklavić Franjo, Petrak Juraj, Rugole Josip, Ing. Rus Alojzije,
Serdar Stjepan, Stojanoff Vasil, Šokčević Gjuro, i Vučković .....


Na pismenim ispitima, koji su se održali dne 15. i 16. studenoga,
stavljena su ova pitanja.


1. U šumi z. z., koja leži u nizini, a od željezničke stanice udaljeno
10 km., na površini od 250 jutara, nalazi se 936 hrastovih
stabala Te hrastove želi z. z. prodati i na istoj površini dalje uzgajati
sitnu šumu uz 40 god. ophodnju. Opišite način, kako ćete
ustanoviti tvarna i novčanu procjenu tih hrastova, ako se stabla
razvrstaju u povoljne deblj. razrede, te kao novčana vrijednost za
podlogu računa uzmu oni sortimenti, u koje se hrastovina danas
izradjuje. Konačno pjbliže opišite, da li je u odnosnoj novčanoj
vrijednosti sadržan kakav vanredan prihod i ako jest, koliko isti iznosi?"
2. Koja su glavna utanačenja, što ih moraju sadržavati dražbeni
uvjeti o prodajama stabala iz šuma imovne općine, zem. zajednice i
države putem dražbe?
3. Troškovi izgradnje jedne šumske ceste predvidjeni su sa
120.000 K, a godišnje uzdržavanje sa 5000 K. Tom cestom izvozit
će se kroz 20 godina oko 10.000 m3 jelovog tvorivog drveta te 2000
m3 bukovog gorivog drveta godišnje. Uslijed izgradnje ceste nadati
se je porastu cijena i to kod jelovog tvorivog drveta za 5 K, a kod
bukovog gorivog drveta za 1*5 K po ms. Neka se izračuna, da li bi
gradnja te ceste bila korisna, ako je vrijeme amortizacije 20 god. i