DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 51     <-- 51 -->        PDF

´M


Odbiv od toga trošak režije i to :


1. oglasa tiska i pribora sa
K 408*50
2. naplata kod nabave efekta ... . K 1.97065 K 2.37915
Ostaje čisti prihod ... . K 37.68228
Isti je sadržan u iznosu uložnice hipotekarne
banke broj 1418 po stanju 30. lipnja 1920. sa . . . K 46.276 53
odbiv odtoga manjak gotovine 30.VI. 1920. sa K 484-25
te pasivne tražbine na potporama . . . K 8.110´— K 8.594*25
ostaje
čistih kao gore K 37.682-28
Od prihoda odpada prema zakladnici:


I. Na potpore za 1920/21. školsku godinu:
1. tri četvrtine prihoda pod čl. 1. si. a sa .. . . K 15.96456
2. kamati pod toč. 2
K 2-154-42
3. kamati pod toč. 3
K 986-56
Ukupno .. . K 19.105-54
odbiv režijske troškove K 2.379-15
ostaje za potpore K 16.726-39


ili zaokruženo K 16.700—. .


II. Na temeljnu glavnicu:
1. Ostatak polučen zaokruženjem tangente za potpore
sa K 26-39
2. jedna četvrtina prihoda točka 1. si. a sa .. . . K 5.321-53
3. prihod toč 1. si. b) jer prinos već u priznanicama sa K 184-—
4. prihod toč. 4. si. b)
K 15.45036
Ukupno .. . K 20.982-28


Na potpore odpada K 16.700-—
na temeljnu glavnicu K 20982-28
daje ukupni čisti prihod K 37.682-28


Prema tome imao bi se iznos od K 16.700-— upotrijebiti za
podjelenje potpora u školskoj godini 1920/21., dok bi se za nepre^
coračivi iznos od K 20.982 28 imalo nabaviti vrijednosne papire do


maćih novčanih zavoda uživajućih pupilarnu sigurnost.


Iznos preostao nakon nabave vrijednosnih papira ima se pri


pojiti temeljnoj glavnici kod razdiobe zakladnog prihoda u godini


1921/22.


Temeljem se normativne naredbe od 18. XII. 1912. br. 5474 Pr.
imaju papiri nabaviti putem činovničke štedionice, zadruge za štednju
i predujmove u Zagrebu bez zaračunanja kakovih provizionih troškova.


Odnosni se nalog ima prema naredbi od 14. ožujka 1910.
broj 1011 Pr. predložiti na potpis gosp. banu i njegovu zakonitu
zamjeniku.