DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 35     <-- 35 -->        PDF

v v


Šumarske prilike u Svajcarskoj.


Dr. Doka St. Jovanović


Prirodni uslovi.


Rasprostranjenost, porast i napredovanje šuma u jednoj *
zemlji zavisi poglavito od prirodnih uslova, koji u toj zemlji
vladaju, a na ime od : klime, visinskog položaja, zemljišta
(njegovog kvaliteta i oblika konfiguracije).


Svi su ovi uslovi u Švajcarskoj veoma pogodni za porast
i napredovanje šuma, izuzimajući mesta preko 2000 i
2200 met. nafl morskom površinom, koja su izvan reona
vegetacije. U Alpama šuma dostiže ove visine: na jugu do
1920 m.; u centru 2100 do 2200 i na severu do 1800 m,
U Prealpima do 1650 i u Juri do 1500 m. nadmorske visine.


Po svom visinskom položaju i konfiguraciji terena Švajcarska
spada u red visoko planinskih zemalja. Topografski
da se podeliti u 4 glavna dela ili basena : Rajnski, Ronski,
Tesinski i Inski. Prvi obuhvata 70%, drugi 17-4"/0, treći
6% i četvrti 4*1 70 celokupne teritorije Švajcarske. Ostatak
teritorije u 2 5 000 spada na basene : Dubski, Adski i Ečki.


1. Klima , koju uslovljavaju temperatura vazduha, vodeni
taloži, vetrovi, insplacija (sunčano zračenje), oblaci i
magla, oluje i grad u Svajcarskoj je u glavnom umerena,
jer je pod uticajem toplih jugozapadnih vetrova. Nu zbog
raznolikog visinskog položaja i planinskog sklopa terena,
klima je prema krajevima različita, ali se u glavnome može
podeliti na tri klimatske zone regiona: Juru, Plato i Alpe.
S pogledom na visinski položaj razlikuju se: région
bregova do 700 met. (gde uspevaju pšenica i vinogradi),
région nižih planina od 700 do 1300,, met. (gde uspevaju
lišćari); région viših planina od 1300 do 1800 i 2200 met.
(zona četinara); région Alpa od 2200 do 2500 i 3200 met.
(zona suvata) i région večitog snega i leda preko 2500 i
3200 met.


I baš zbog svog planinskog sklopa Švajcarska je u vrlo
sretnom položaju, da mnoga inače visoka mesta, koja su
dobro zaklonjena od severnog vetra, imaju blažiju klimu od
mnogih drugih mesta po položaju nižih, ali manje zaštićenih
od hladnog severnog vetra.


.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Temperatura vazduha je različita prema basenima. Najumereniju
temperaturu ima Tesin. U Luganu je srednja godišnja
temperatura 11 "3° C. Najhladniju temperaturu ima
Jura. U Lonu je srednja god. temperatura 7-3° C.


Niže doline u Juri iste visine sa dolinama u Alpama,
imaju suroviju klimu no ove u Alpama, što dolazi otuda,
što u Juri duvaju hladni severo-istočni vetrovi. Smanjivanje
temperature u Jury, počev od dolina k vrhovima, manje je
ubrzano nego li u Alpama. Na visinama Jure jesen je znatno
umerenija, no u Alpama, zbog čega se i bukva može da
održi u sastavu šume do 1200 m. visine, što, u Alpama nije
slučaj. Ova blagosj: jeseni u Juri čini, da je priraštaj drvene
mase jači, nego u Alpama, jer snega nema u Juri pre novembra.


U Alpama na visini od 1800 do 2000 met. sneg počinje
da pada krajem septembra, početkom oktobra i ne
iščezava do avgusta iduće godine, a često i nikako. Sa
ovoga ni bukva ne može da se održi u sastavu šume na
visini od 1200 met., kao što je to slučaj u Juri, jer ove
snežne mase, koje traju preko cele godine, negativno utiču
na porast bukve.


Smanjivanje temperature na v/sini od 1800 do 2000 m.
je slabije zimi nego leti, te je zima u ovoj zoni relativno
manje surova, nego li u nižim rejonima tako, da dok se na
visinama zimi preko dana oseća letna toplota, dotle u dolinama
punim guste magle, vlada jaka hladnoća.


Vodeni taloži su česti i Švajcarska je u tome pogledu
veoma bogata, jer jugozapadni vetrovi, koji su redovni i
glavni, dolazeći sa Alanskog okeana puni su vlage, koju
izlivaju u Svajcarskoj u vidu jakih kiša, a u Alpama u vidu
velikih snežnih masa. Najsiromašniji u vodenim talozima je
centar Vale-a. U Sijeru je minimum 550, dok je u Sentisu
maksimum 2432 mm.


Godišnji prosečni vodeni taloži iznose: u Juri od 1000
do 1400, na Platou od 750 do 1200, Južnoj ivici Alpa od
1400 do 2000, Severnoj ivici Alpa od 1400 do 1900, u
Valeu od 600 do 1000, u Engadinu od 700 do 1000 i Visokim
Alpama od 900 do 1400 milimetara.


Vetrovi. U Svajcarskoj je glavni vetar koji duva sa jugozapada.
On je vruć i vlažan, dok je severni vetar zvani
„Biz" naprotiv suv i hladan.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Konfiguracija terena prinuđava opšti pravac vetrova na
skretanja, koja znatno variraju prema pravcu dolina. U planinskim
tesnacima ima u stvari samo dva pravca vetrova,
koji su određeni njihovim položajima. Tako u Gothardu duvaju
vetrovi stalno sa severa na jug ili obratno. Na otvorenim
vrhovima kao n. pr. u Sentisu, gde nema nikakvih
prepreka, može se lako videti pravi pravac vetrova.


Kad se vetar pretvori u oluju, može da prpuzrokuje
velike štete šumi. Zbog toga se seče i vrše u šumi uvek u
suprotnom pravcu glavnih vetrova kako ivica šume ne bi
bila direktno izložena u´darcu vetrova. U Svajcarskoj se
s toga seča vrši u pravcu ševero-istoka na jugo-zapad. U
Alpama, gde je pravac vetrova različit i promenljiv, isto je
tako različit i promenljiv i pravac seča. U Juri, gde je severo-
istočni vetar najjači, seča se vrši u protivnom pravcu
njemu.


U Svajcarskoj se najviše plaše vetra zv. „Fen". Najpogodovniji
uslov za njegovo obrazovanje je tada, kad na
severozapadu Evrope (Britanskim ostrvima) vlada barometarska
depresija, a barometar na jugu Alpa stoji visoko t. j .
pokazuje slab pritisak. Depresija privlači i udiše, guta vazduh
oko sebe i to prouzrokuje strujanje u pravcu severa.
Vazduh dolina na severu od Alpa, u dolinama Rajne, Lente,
Rajsa, Oberhasla, Grindelvada i dr., kao i pobočnih dolina
kantona Vale-a proređuje se. Usled ovoga se slabi ravnoteža
u vazduhu sa obe strane Alpa i gušći vazdušni slojevi
na jugu od Alpa teže da popune ovu barometarsku prazninu,
zbog čega su prinuđeni da se uspenju uz južne padine Alpa.
Ovo penjanje vazdušnih struja prouzrokuje postepeno razhlađivanje
vazduha i on se pretvara u kišu i sneg.


Od grebena Alpa vazduh, koji dolazi sa severa Italije
naglo se survava u alpijske doline. U ovom padu on dostiže
vrlo brzo temperaturu, koju je imao pre penjanja uz
Alpe ; ona se povišava i usled samog zgušnjavanja. I kad
ovaj vetar već stigne na dno dolina, on je topal, izvanredno
suh, žestok i bujan, ali odmah malo dalje u ravnici on gubi
naglo svoju silinu.


Fen duva dolinom Rajne dopirući dosta daleko na sever.
U Alštetenu, ma da se na Ciriškom jezeru slabo oseća, zatim
u Lucernu, Tunu i San Moricu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Fen je dobro došao u jesen i pri kraju zime. U mnogim
alpijskim dolinama on donosi proleće i za 24 časa otopi,
sneg debeo od 35 do 40 cm. Bez njega mnoge od ovih
dolina ne bi mogle biti naseljene. S druge opet strane njegovo
je dejstvo štetno, jer podiže bezbroj lavina, koje svake
godine staju Švajcarsku mnogih ljudskih žrtava i prouzrokuje
velike požare. Statistika pokazuje, da je u periodu od
1877. do 1892. godine šteta od požara, prouzrokovana
Fenom, iznosila 122 miliona franaka. Kad Fen duva u vremenu
cvetanja voćnjaka, on prouzroknje silne štete sušeći
cvetove, ali je za to u jeseni od koristi, jer ubrzava sazrevanje
voća i grožđa, kome mnogi krajevi imaju da zablagodare
za dobar kvalitet svoga vina.


Najjače dejstvo^ severnog hladnog vetra zv. „Crni biz",
oseća se u okolini Ženevskog i Najšatelskog jezera, koji sa
visine Jure baca teške mase hladnog vazduha sposobnog da
za kratko vreme ogoli obale obih jezera.


Stalne vazdušne struje su škodljive porastu drveća i
zbog toga je vrlo često visinska granica drveća mnogo više
zavisna od vladajućih vetrova, nego li od temperature. Tako
u Juri jaki zapadni i severni vetrovi sprečavaju šumu, da se
podiže iznad 1500 m. visine. Isti slučaj je i na Rigi i dr.
mestima. Severo-istočni i severni vetrovi duvaju mnogo rede,
što je sreća, jer je njihovo dejstvo razoravajuće, naročito u
Juri. Godine 1911. izmedju 21. i 22. decembra na obalama
Najšatelskog i Bjelskog jezera, samo za jednu noč oborio
je severni vetar 200.000 kub. met. drveta. Jele od 80 do
100 cm. u prečniku, pa čak i bukve debele od 60 do 80 cm.
obarane su i lomljene kao palidrvca; dejstvo u toliko poražavajuće,
što su bukve u to doba bile bez lišća, pa kao
takve i manje napadna površina za vetar.


Inzolacija, (sunčano zračenje) oblaci i magla.


Za potpunu karakteristiku lokalne klime, neophodno je
potrebno i poznavanje inzolacije. Odavna se već zna, da
visoke alpijske doline imaju mnogo jaču inzolaciju od mnogih
mesta na Platou, gde ima mnogo magle.


Skraćena vegetativna perioda na visinama dobija u
inzolaciji jačim uticajem sunčanih zraka izvesnu naknadu i
to u toliko više, što je na visinama vazduh čistiji i dnevna
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 39     <-- 39 -->        PDF

svetlost mnogo jača. Ovo povisivanje intenzivnosti svetlosti
opaža se lepo u gorostasnom porastu drveća i lepim bojama
alpijskog cveća. U pogledu intenzivnosti inzolacije na prvo
mesto dolazi Lugano, dok u Cirihu, Bernu, Bazelu ima
znatan broj dana u godini, kada sunčani zraci ne mogu da
probiju gusti veo oblaka.


Magle, koje su neprijatne u jesen i zimi, nema u alpijskim
predelima, a delimično ni u visokim dolinama Jure.
More od magle prostire se samo u predelu između Alpa i
Jure. Predeli bez magle su : ceo kanton Vale, Tesin, Grizon
i deo San Galena, doline Rajne, Apencela i jednog dela
Togenburga, međutim najduže traju magle u dolini Ara i to
od jezera Najšatelskog do Arau.


Oluje i grad su u Švajcarskoj rede pojave i imaju svoje
naročite zone. Tako oluja se javlja u Juri: u Dolu,vŠaseronu,
Šomolu, Birzeku i dr. mestima; na Platou u Ženevi
do Rola, u dolini Gorba, u Bernu, Oltenu, Cirihu, Lucernu,
Cugu i dr. mestima; u Prealpama: u Montreu, Bilu, u
Emskom basenu, Togenburgu i dr., a u visokim Alpama
samo u gornjim delovima njegovih dolina. U Tesinu naročito
gornja partija Minjerskog jezera jako je izložena oluji.


Grad se javlja samo na grebenima Prealpa i visokih
Alpa i to retko i vrlo slabo.


2. Zemljište.
Zemljište je baza kako poljoprivredne tako i šumarske
produkcije. Ono je produkat raspadanja stenja pod uticajem
raznih fizičkih i hemijskih faktora. Prema tome i sastav zemljišta
zavisi od stenja, od koga je postalo. Osim primarnog
stenja (silikata i eruptivnog stenja) glavne geološke formacije
u Švajcarskoj su: Karbonska, Trijas, Jura, Kretacej,
Tercijer i Kvarterna ili stenje novijeg doba,


Primarno stenje obrazuje masiv u Alpama. Njegovi glavni
predstavnici su: Granit, Gnajs, Mikašist, Porfir, Serpentin i t. d.
Karbolifersko stenje zastupano je samo a Valeu. Ono


obuhvata škriljce. Na ovu formaciju naleže Verukano,


Stenje formacije Trijas zastupljeno je u Vale znatnim
masama kvarcita i u Grizonu krećnim dolomitima. Donji
slojevi Trijasa zastupljeni su šarenim peščarem, srednjim
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 40     <-- 40 -->        PDF

192


Mušelkalkom, a gornji slojevi peščarom, među kojima se
nalaze so i gips


Formacija Jure obrazuje masiv Jure, a ima je na nekim
drugim mestima, koja ovdje nećemo nabrajati. Ona se sastoji
iz škriljaca. Najpoznatiji predstavnik Jure je Monte
Ženerozo, južno od Alp a.


Kretacejska formacija obuhvata predeo južnozapadno od
Jure i kretacejske Alpe, koji su predhodili Alpama Jure.


Stenje formacije Jure i kretacejske su isključivo krečnjak.


Medju tercijernim stenama nalazi se dole Fliš, koji se
sastoji iz krečnjaka, peščara, mergla i gline. Zatim molasi,
koji obrazuju glavni deo ove formacije i zauzimaju plato
izmedju Jure i Alpa, ženevskog i bodenskog jezera. Tu su
konglomerati zv. nagelflut, mergl, ilovača i glina.


Molasa je skoro svugde pokrivena ili pomešana glečerskim
materijalom i to znatno povišava plodnost molaskog
zemljišta.


Najbolja šumska zemljišta postaju od granita, gnajsa,
porfira, krečnih slojeva, škriljaca i konglomerata. Rezultat
je takođe izvanredan od mešavine ilovače i kreča ili molase
i eratičnog materijala. Kao manje produktivna mogu se smatrati
zemljišta obrazovana od ostataka survanih bregova bez
finih sastojaka zemlje (gline , čisto peskovita zemljišta, čista
ilovača, mulj i ona zemljišta, koja su postala raspadanjem
serpentina.


Kao najbolje šume smatraju se one, koje rastu na severnim
ivicama Alpa (krečnim slojevima liskunskih škriljaca),
zatim one, koje se nalaze na zemljištu postalom raspadanjem
eratičkog stenjali leže na molasi ili na krečnim konglomeratima
istočne Švajcarske (San Galen). Na severnim padinama
Jure i zemljištu aluvijuma (ravnice Rone i obale ženevskog
jezera). *


Zemljište molase sitno zrnasto bez kreča i komada kamenja
(kanton Bern) plodna su samo onda, ako su stalno
pokrivena šumom. Kad se naglo obezšume otvrdnjavaju i
gube brzo mineralne sastojke. Isto tako kao hladne zemlje
fliša, izložene su opasnosti, da se tu obrazuje divlji humus,
kad u šumama nema lišćara, s toga na ovakvim zemljištima
treba stalno održavati mešovitu šumu od lišćara i četinara.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 41     <-- 41 -->        PDF

193


U Alpama i u Juri nalazi se još jedna vrsta zemljišta,
poznata pod imenom alpijski humus, koji je na suprot onom
divljem humusu snabdeven bogato hranljivim materijama,
zatvorene je boje i bogat crnicom.


II. Šumarski odnosi.
1. Prostornost šuma.
I ako je još 1848. godine izrađena topografska karta
cele zemlje u razmeri 1 : 25.000 za ravnice i za Jure, i za
planine u 1 : 5000, koja je bazirana na trijangulacionim radovima,
izvedenim od 1809. do 1839 godine, ipak geometrijski
precizni premer nije potpuno izveden s toga, što je
to ostavljeno nadležnosti kantona.


Potpuni kataster imaju danas samo kantoni: Ženeva,
Vod (Lozvana), Friburg, Najšatel, Jura Bernska, Solar, Bazel
Varoš i Šafhauzen. Ostali kantoni nemaju ekzaktnog premera,
sem za izvesne delove svoje teritorije ili samo za nekoliko
opština.


U glavnome može se uzeti, da je samo 33°/,, površine
Švajcarske katastrirano.


Švajcarski građanski zakonik, koji je stupio na snagu
1912. godine, doveo je u ovom pogledu znatna poboljšanja.
Njime je predviđeno osnivanje federalnih popisnih knjiga
(gruntovnica), kao i tačan premer celokupne teritorije, što
se ima izvesti u roku od 50 godina.


Celokupna teritorija Švajcarske zahvata prostora 41.324
kv. kilometara ili 4,132.399 ha. Od ove je površine:


produktivno 3,202.938 ha ili 74-8°0, a


neproduktivno 929.461 „ „ 25-2°,,, ili drugim recima
´ 4 cele prostorije je neprodukt.vna, dok su ostale -3|4
podvrgnute poljoprivrednoj kulturi.


U neproduktivnu površinu računaju se : jezera i reke,
drumovi i putevi, željezničke pruge i zemljište pod zgradama,
kao i stenje kamenari i prostori pod večitim snegom
i ledom (glečerima). A iz toga izlazi, da sva ovde uračunata
površina nije apsolutno neproduktivna, jer služi saobraćaju
i drugim ciljevima. Ona je neproduktivna samo u
toliko, što nije upotrebljiva za poljoprivrednu obradu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 42     <-- 42 -->        PDF

m


Od produktivne površine u 3,202.938 ha je pod:


poljoprivredom 2,382.946 ha ili 73-3°|0 i


šumama 919.992 « „ 22´7°|0, a to će reći,
da je od produktivne površine samo % posvećena šumskoj,
dok su % posvećene poljoprivrednoj kulturi.


2. Sopstvenost.
U pogledu sopstvenosti šume se dele na :
državne 39.989 ha ili 4-4%.
opštinske i korporacija 623 330 „ „ 67,8%, i
privatne 256-673 „ „ 27 8% a iz ovog


izlazi, da privatne i državne šume zauzimaju samo % dok
opštinske i korporativne šume % prostora i to najbolje šume.
Privatne su šume u nizinama i padinama bregova, dok su
državne na najvišim planinskim vrhovima, koje tako reći
služe više za zaštitu, no za eksploataciju.


3. Pošumljenost.
S pogledom na celokupnu svoju teritoriju Švajcarska
ima slab procenat pošumljenosti, 227°0, dok s pogledom na
produktivnu površinu 30´4°|0, što je zadovoljavajuće, kad se
zna, da je šuma upućena isključivo na apsolutno šumska
zemljišta, jer sve što se moglo podvrći obradi zauzela je
poljoprivreda. Sem toga i sva pošumljavanja, koja su vršena,
vršena su samo na takvim mestima, koja se nisu smela
ostaviti nepošumljene, jer bi bila opasna po ostalo kulturno
zemljište i stanovništvo usled survavanja snežnih i kamenih
lavina, sklizavanja terena i drugih elementarnih nepogoda.


Najjače je pošumljen predeo Jure 60°0, dok je u ponekim
opštinama procenat pošumljenosti i mnogo veći. Za tim
dolazi predeo Prealpa. Visoke planine Alpa izgledaju dobro
pošumljene, kad se posmatra iz daleka, medjutim je procenat
pošumljenosti vrlo slab. Najveći je deo neproduktivan: stenje,
kamenjari, večiti sneg i led, glečeri Na visokim terasama i
na manje strmim padinama nalaze se suvati, dok su samo
strme strane obrasle šumom.


U ravnicama i nižim predelima šuma gotovo i- nema,
jer su tu svu površinu zauzeli zemljoradnja i industrija.
Prema mestu, gde se šume nalaze, one se dele na zaštitne
i slobodne šume.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Zaštitne su one šume, koje imaju da štite od survavanja
zemljišta i snega (snežnih i kamenih lavina), od bujica i
poplava, jakog udara vetrova itd. Ovakve su šume ograničene
u pravu iskorišćavanja naročitim zakpnim propisima.
Po zakonu od 1876. godine bile su samo šume u Alpama
oglašene za zaštitne, dok su po zakonu od 1902. godine
sve šume stavljene pod državni nadzor. Po ovome su šume
u kantonima : Apencel-Rodec eksterijer, Uri, Najšatel i Bazel
varoš oglašene kao zaštitne šume. U Švicu, Obvaldu, Nidvaldu,
Glarisu i Apencelu-Rodes-Enteriji r, sve javne i jedan
deo privatnih šuma oglašene su za zaštitne. U ostalim kantonima
su javne šume, kao i privatne, delimično zaštitne, a
delimično ne. Po ovome su:


državne šume ca 62°0 zaštitne,


opštinske i korporativne „ 80*7%, i


privatne „ 60*8%. Ukupno u celoj
Švajcarskoj ima 75% zaštitnih i samo 25% slobodnih šuma.


4. Sastav šuma.
U pogledu šumarskom razlikuju se u. Švajcarskoj u
glavnome tri predela : Jura, Alpe i Plato t. j . predeo, koji
se nalazi izmedju Alpa i Jure.


Sva tri ova šumska predela vrlo su različita u pogleda
sastava šuma, koje ih pokrivaju.


Jur a je obrasla lišćarima i četinarima, ali glavnu ulogu
igra bukva. Ona je u stvari osnova i majka šuma u Juri,
blagodareći samo svojoj osobini, da štiti zemljište od ispošćavanja
i ispiranja mineralnih sastojaka. Ta .....^ blagotvorna
osobina omogućava opstanak naročito na padinama
izloženim suncu i drugim nežnijim mestima. Na južnim padinama
bukva je stalno u društvu belog bora, dok smrča i
jela zauzimaju sveže i plodne padine okrenute severu, a na
visinama preko 1300 met. Te dve vrste drveta su glavni
sastojci šume. Može se reći da u Juri ispod ove visinske
granice vlada bukova, a iznad ove smrčeva i jelova šuma.


P 1 a t o je po prirodi svojoj postojbina lišćara, koji su
u početku bili jedini šumski sastojci. Njima su se postepeno
pridruživali jela i beli bor, a danas smrča zauzima glavno
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 44     <-- 44 -->        PDF

«


196


mesto u šumama Platoa. Ova se promena izvršila u toku
poslednjeg stoleća na štetu lišćara, a naročito hrasta i jele.


Alpe . Približavajući se Alpama jela i smrča se sve
više pojavljuju tako, da već na severnim ograncima Alpa
dostižu svoj optimum — svoje najbolje odlike. Tu su najlepše
šume smrće i jele. Počev od 1500 met. visine pa na
više, nalazi se samo smrča, a dalje u masivu centralnih Alpa
dostižu maksimum svoga razvića: ariš, planinski i beli bor.


Rasprostranjenost pojedinih vrsta drveta u opšte, izražena
procentualno, izgleda ovako: smrča 40°0, jela 20°0,
ostali četinari 10° 0) bukva 25% i ostali lišćari 5%. Dakle
ukupno : četinari 70 o a lišćari 30%. ´


5. Organizacija.
Do pre sto godina u Švajcarskoj nije bilo pravih šumarskih
organa. Prvi su postavljeni u Bernskom kantonu, a
po tom su šumarske vlasti počele uvoditi i ostali kantoni.
Danas svaki kanton ima svoje šumarske vlasti, na čelu kojih
stoji tzv. kantonalni šumarski inspektor. On potpada pod
vlast ili neposredno vlade ili departmana.


U kantonima, gde samo jedan šumarski organ nije dovoljan,
njihova - je teritorija podeljena na arondismane —
srezove i za svaki postoji po jedan šumarski organ.


Dužnosti kantonalnih inspektora šuma su sledeče : da
rukovode svima šumskim poslovima u kantonu; da spremaju
zakonske projekte i propise; da upravljaju i kontrolišu rad
na gazdovanju javnim šumama, da vode nadzor nad svima
šumama u kantonu i o primeni šumarskog zakona i odnosnih
propisa i na posletku, da štite šumarske interese kantona.


Starešine arondismana su okružni šumari i imaju za
dužnost čisto tehničke i financijske prirode, kako u državnim,
tako i u opštinskim šumama, gde je to moguće. Oni
su tehnički savetnici opština i privatnih: oni rukovode sečama
i vode nadzor nad njihovim izvršenjem, a u kantonalnim
šumama određuju i mesta gde se seče imaju da vrše.
Sem toga rukovode i ostalim tehničkim radovima u šumi,
kao izradom puteva, utvrđivanjem terena, regulacijom bujica


— bujnih šumskih potoka i t. d. Oni vode nadzor i kontrolu
nad nadzornim šumarskim organima — čuvarima šumar
kojima je isključivi zadatak čuvanje šuma.


ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Kantoni : Uri, Švic, Oblald, Nidvald, Glaris, Cug, Bazel,
Apencel, i Ženeva imaju samo po jednog više stručno obrazovanog
šumarskog organa, šumarskog inspektora, kojima
je, radi odpravljanja potrebne administracije, pridodat još
po jedan mlađi stručni organ, asistent.


U kantonima, gde nema podele na arondismane sve se
šume smatraju kao jedan arondisman i njihova je veličina
obično između 4200 i 8800 hektara. Vale, Tesin i Brizon
imaju arondismane od 12 i 13.000 hektara, a po neki i
preko 16.000 hektara.


Opštinske šume imaju mnogo manje reone. Od 1200
do 3200 hektara i za te prostore šuma one imaju po jednog,
dva i više stručno obrazovana organa za radove u šumi i
kancelariji i po 3 do 7 čuvara šuma.


U celoj Švajcarkoj ima 107 šumarskih arondismana,
204 više stručno obrazovanih šumarskih organa, od kojih
je 160 u državnoj, a 44 u opštinskoj službi. Prosečna veličina
arondismana 8778 hek.


Pošto sve šume podleže državnom nadzoru, to je zakonom
od 1875. god. ustanovljen federalni inspektorat za
šume, lov i ribolov. S početka je tu funkciju vršio samo
jedan čovek, i kao šef inspektorata ostao do svoje smrti
(96 godina starosti). Docnije sa sve većim razvijanjem poslova,
uvećavao se i broj osoblja u inspektoratu i danas
pored šefa inspektorata, (sada departman za šume i vode
pri ministarstvu unutrašnjih dela) ima još 4 šumarska inspektora,
od kojih svaki ima svoj određeni reon, teritoriju
i jedan inspektor za ribolov, pored potrebnog broja nižeg
pomoćnog tehničkog i administrativnog personala.


1907. godine ustanovljen je pri ovom inspektoratu i
biro za šumarsku statistiku.


Nagrada šumarskog osoblja po kantonima je različita,
a kreće se : za kantonalne više obrazovane šumare i inspektore
između 3500 i 7000 franaka godišnje ; za arondismanske
šumare izmedju 3000 i 6000 franaka, a federalni
inspektori imaju do 9000 franaka godišnje.


Pored nagrada — plata, šumarsko osoblje ima još
prava na besplatan stan u šumarskim kućama i ogrev, a
gde ovih nema na naknadu u novcu, zatim dnevnicu i pod
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 46     <-- 46 -->        PDF

198


vozninu, a posle 35 godina neprekidne službe i pravo na
penziju u 75°|o svoje plate.


Po federalnom zakonu o šumama Federacija daje pored
pomoći za pošumljavanja nepošumljenih terena i za druge
tehničke radove još i pomoć za izdržavanje šumarskog
osoblja kantonima i to : za više šumarsko osoblje 25 do
35% njihovih plata, a za niže 5 do 25°0, kao i opštinama
za plate njihovog osoblja 5 do 25°0, ako nisu u stanju sami
da plaćaju svoje osoblje. Sem toga u istom odnosu procenta
nadoknađuje i izdatke na dnevnice osoblja i plaća
´ 3 osiguranja od nesretnih slučajeva, kojima je izloženo
osoblje šumarsko.


Više stručno šumarsko osoblje školuje se na politehnici
u Cirihu, gde postoji i šumarski odsek. Školovanje traje 4
godine ili 8 semestera, a po svršenoj školi, svaki je šumarski
pripravnik dužan, da provede još godinu dana na praksi i
tek, kad položi propisani državni ispit ima sve uslove ispunjene
za prijem u službu i to prvo, kao adjunkt, asistent, a
zatim kao šumar itd.


Pored politehnike u Cirihu postoji i institut za šumarsko
tehnička ispitivanja, koji služi, kao laboratorijum za šumarske
opite i eksperimente. On ima i svoju botaničku baštu. Sem
toga sve kantonalne šume stoje ovom institutu na raspoloženje
u celji stručnog i naučnog ispitivanja.


Po svojoj tehničkoj spremi, pošto prethodno svrše gimnaziju
ili realku i polože ispit zrelosti — maturu, šumarski
organi ni u koliko ne stoje po spremi niže od stručnjaka iz
drugih struka i svi se podjednako tretiraju.


Niže šumarsko osoblje — čuvari šuma, obrazuju se na
povremenim kurzevima, radi dopune onoga, što su na praksi
naučili, inače njihovo je obrazovanje potpuno praktično.
Oni su od velike pomoći višem stručno obrazovanom personalu
u izvodjenju tehničkih poslova, ma da je njihova
dužnost, kao što smo napred napomenuli, isključivo čuvanje
šuma.


Pored plata, koje idu do 1500 franaka godišnje i ovo
osoblje ima prava na bezplatan stan i ogrev i osiguranje od
nesretnih slučajeva besplatno.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 47     <-- 47 -->        PDF

III. Gazdovanje šumom.
1) Podizanje šuma.
Devet desetina švajcarskih šuma su visoke šume, tj šume
podignute iz semena, a jedna desetina su srednje, t. j . one
šume, koje su postale iz semena i izdanaka i niske šume,
koje su postale isključivo od izdanaka.


Srednjih i niskih šuma ima sve manje, jer ih gazdinstvo
ne trpi i teži, de ih sve preobrati u visoke šume, što je u
Švajcarskoj skoro i uspelo, a otpočeto je još pre 60 do 80
godina. Cilj je postignut reduciranjem seča na minimum i
podesnim postupnim sečama starijih drveta tako, da se postepeno
omogućavalo podizanje šume samo iz semena, dopunjujući
to i veštačkim sađenjem.


Niske izdanačke i srednje šume datiraju iz doba Napoleonovih
ratova, kada je on s vojskom ušao u Svajcarsku
i nemilice satirao šumu. Sem toga narod oskudan usled ratnih
neprilika, a opterećen velikim kontribucijama, porezom
i drugim troškovima i sam je sekao i devastirao šumu, ne
vodeći dalje o njoj računa, te šuma ostavljena sama sebi
podizala se iz panjeva i semena zaostalog drveća.


Od 1820. godine ideja o primeni čiste seče i veslačkog
pošumljavanja sađenjem, sve je više hvatala korena u Švajcarskoj,
jer su tu ideju preneli i održavali đaci, koji su šumarske
nauke bili svršavali u Nemačkoj.


Dve najglavnije vrste drveta švajcarskih šuma: jela i
bukva, koje nisu mogle da izdrže mraz u prvoj mladosti
svojoj, bile su žrtva ove ideje na Platou. Samo se smrča
dobro održala i njeno održavanje bilo je u toliko više cenjeno,
u koliko, pored njenih dobrih osobina, kao drvo za
građu, imala odličan porast i priraštaj, te su rezultati bili
veoma povoljni, pa zbog toga i zauzela prvo mesto u šumama
Platoa.


Isto tako bilo se pristupilo i mešavini raznih vrsti drveća,


a naročito mešavini lišćara sa smrčom.


Zbog bolesti kod krumpira, koja se bila pojavila na
Platou 1840. godine, moralo se ustupati kulturi krumpira
sveže šumsko zemljište, što je takođe nanelo osetne štete
podizanju šuma, te je i smrča bila okrnjena u svome razprostranjen
ju.ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Sistem čistih seča i jeste jedan od glavnih uzroka, *sa
koga se smrča udomaćila na Platou, a smanjio teren bukovih
hrastovih i jelovih šuma. Ovaj je sistem učinio, te se postepeno
i potpuno bilo napustilo prirodno pošumljavanje, koje
je sada ograničeno samo na visoke planine, gde se u najnovije
vreme mestimično počelo primenjivati i veštačko pošumljavanje,
koje usled prirodnih okolnosti, koje tamo vladaju
(snega i vetra) može da se pokaže nepraktično i štetno.
U najnovije doba federacija je osnovala naročite stanice
radi ispitivanja veštačkog pošumljavanja u visokim planinama
i ove nisu pokazale povoljne rezultate ovog pošumljavanja.
Sa ovoga počelo se da uviđa i u Svajcarskoj, da jednolike
smrčeve šume ne odgovaraju šumarsko ekonomskim principima,
u vezi sa čistom sečom i da je taj sistem preživeo.


Od 1872. god. do 1914. u Svajcarskoj je pošumljeno
golog terena 12.846 ha, na šta je utrošeno 13,864.921-50
franaka i to samo za radove oko pošumljavanja 7,276.429*78
franaka, a ostalo na osiguranje i utvrđivanje terene. Od ove
sume palo je na teret savezne kase (federalne) 7,817.296-34
franaka, na teret fonda za pomoć 108.11109 fr., a ostatak
na teret kantona.


Samo u 1914. god. uptrebljeno je za pošumljavanje
13,181.479 sadnica četinara i to: 780.410 smrčevih, 3,899.252
jelovih, 763 965 ariševih, 336.020 arve i 1,401.229 drugih
četinara i 5,055.357 sadnica liščara i to : 3,082.460 bukovih
i 1,972.897 sadnica ostalih lišćara. U rasadnicima pak bilo
je 18,236.836 sadnica i to presađenih 15,167.409 i nepresađenih
3,069.427, a bilo je posađeno 3.220 kilograma
raznog semena.


Pošumljavanje šuma u Svajcarskoj da se okarakterisati
u nekoliko tačaka. Njemu je cilj, da očuva i poveća produktivnu
snagu zemljišta umesnom mešavinom raznih vrsti
drveta, održavajući na taj način zemljište stalno pokriveno
šumom. Ono teži da se prirodnim putem vrši obnavljanje
šuma i zahteva česte veštačke radove radi dopune onoga,
što se prirodnim putem nije moglo postići. Godišnja seča,
da se prostre samo na najstarija drveta defetnog oblika i
slabog priraštaja i da se izvršenom sečom prošire uslovi i
prostor za uspešno napredovanje zaostavših drveta i time
poveća njihova tehnička upotrebna vrednost, a s tim i veća


>


ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 49     <-- 49 -->        PDF

dobit od šuma. U glavnome teži za prirodnim pošumljavanjem
i što intenzivnijom negom šuma.


Što se tiče čistih smrčevih šuma na Platou teži se, da
se progresivno transformacijom poboljša nezgodan položaj
čistih smrčevih šuma, naročito primenom prorednih seča i
usađivanjem jele i bukve u grupama.


U šumama planinskim, kako u Juri, tako i u Alpama
način regeneracije šuma prirodnim putem stalno se održao,
jer i sam zakon zabranjuje čistu seču u planinama u većim
razmerama. Teži se sve više, da se uvede način podizanja
šuma, koji predviđa dug rok regeneracije, kako bi se aktivnost
priraštaja stalnih šuma što više pojačao. Ovako tretirane
šume pokazale su maksimum dohotka (prinosa). Za
poslednje tri decenije svuda se težilo, da se uvedu proredne
seče postepeno izvođene (Femelschlag Betrieb). Njihovo odlično
dejstvo na priraštaj i otpornu snagu šume protivu vetra
i snega poznato je, osim toga prinos se penje do maksimuma.


Naročito se u poslednje vreme praktikovalo proređivanje
u gornjoj etaži šume, sečom onih drveta, koja su sa svojim
porastom mnogo izmakla od ostalih drveta, a naročito na
mestima okrenutim jugu u Juri i Alpama i u mešovitim šumama.
Ova vrsta seče omogućava, da se povremeno crpe
koristi od šume u većoj razmeri, kao što se dobivaju i od
jačih skoncentrisanih seča, izbegavajući pri tome prolamanje
sklopa šume i stvaranje većih proplanaka, čime se omogućava
napredovanje korova i trave, što slabi i suši zemljište.
Ova seča omogućava uklanjanje najstarijih klasa drveta i
favorizira priraštaj mlađih drveta kao i prirodno pošumljivanje.
One omogućavaju, da se što duže sačuva maksimalni
priraštaj kod najboljih klasa drveta.


Svi načini podizanja šuma, koji omogućuju kombinaciju
sa prirodnim podmladivanjem liče jedan na drugog
i u stvari su imitacija prirode. Svi oni imaju zajedničku tendenciju,
a na ime teže da povećaju i stalno da održe produkciju
šume, a kao rezultat imaju lepe zdrave i otporne
šume.


Sistem čistih seča naprotiv nije imitacija prirode i nije
u stanju, da očuva produktivnu moć zemljišta, zbog čega
je on izgubio teren u javnim šumama i postao izuzetkom.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 50     <-- 50 -->        PDF

2. P f i h o d o d šuma. <
Prihod od šuma zavisan je od ova tri faktora: godišnjeg
prinosa šuma drvenoj masi, kvaliteta drveta i tržnih
cena.


Ono, što se godišnje iseče i iznese iz šuma, ne odgovara
tačno njihovom stvarnom prinosu, jer znatan deo ostane
u šumi neiskorišćen zbog teškoće i nerentabilnosti transporta.
Mnoge šume visokih planina zbog toga ostaju i nedirnute,
jer su bez ikakve komunikacije. Na smanjivanje stvarnog
prinosa od šuma u Svajcarskoj utiču još i lavine, survavanje
kamena, odronjavanje zemlje, za tim u opšte: oluje,
sneg, požari, štete od insekata, bolesti od gljiva i t. d., što
sve u velikoj meri osporava i smanjuje pravilan porast i
priraštaj, osim toga, a naročito prva tri uzroka sprečavaju
sopstvenike šuma u slobodnom iskorišćavanju svojih šuma..


Priraštaj švajcarskih šuma vrlo je teško odrediti, jer
nema dovoljno podataka za to, a naročito manjkaju podaci
ža privatne šume. Podatke daju samo javne šume (državne,
korporativne i opštinske), ali je njihov broj tako mali, da
se iz njih ne može izvući srednja veličina priraštaja, i ako
su u ovome cilju po svima javnim šumama bila preduzeta
naročita ispitivanja. Po prikupljenim podatcima stvarni priraštaj
švajcarskih šuma (u opšte uzeto) kreće se izmedju
3 i 5 kub. met. po hektaru. Veći je priraštaj ^planinskih
šuma, gde je i kvalitet drveta bolji. Smrča u Svajcarskoj.
pokazuje veći priraštaj od smrče u Nemačkoj, što dolazi
usled povoljnosti klime, bogatstva u vodenim talozima, zaštićenosti
terena samim planinama i od mnogih drugih uzroka.
Kod pojedinih vrsti drveta priraštaj je različit. Tako za drveta
od 100 godina po hektaru je priraštaj za smrču 8*25
u planinama, za bukvu 5*08, bor 4 i za rast 4´5 kub.
metara.


Produkcija u masi. Pod produkcijom u masi razume se
zbroj sviju produkata u drvetu, koje šuma daje od početka
svog porasta, pa do krajnje njene seče. U Svajcarskoj je
iskorišćivanje šuma ograničeno isključivo na najstarija i najjača
stabla. Zbog teškog transporta iz mnogih planinskih
šuma iskorišćava se samo drvo upotrebljivo za građustrugarsku upotrebu, jer se samo ono može rentirati.


/
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Produkcija u masi je različita po kantonima. Prosečno
se računa po hehtaru 5 do 20 kub. metara u odnosu samo
na produktivnu površinu šume. Najjača je produkcija u istočnim
predelima Svajcarske, koji su bogati četinastim šumama.
Jura sa mešovitim šumama lišćara ima znatno manju produkciju.


Državne, a naročito opštinske šume, kojima rukuju školovani
šumari, pokazuju mnogo jaču produkciju, no ostale
šume, jer je gazdinstvo intenzivno i racionalno.


Cene drv et a. Bruto prihodi, koje daju šume, zavisni su,
kao što smo napomenuli, od cena, koje vladaju za šumske
proizvode u momentu, kad ih iznosimo na prodaju. Čist
prihod je relativan i zavisi od troškova za podizanje, održavanje,
negu i čuvanje šuma, dalje od transportnih troškova
te onih oko čuvanja i konzervisanja drVeta i t. d.


U Švajcarskoj su cene drvetu vrlo visoke i može se.
reći, najveće u Srednjoj Evropi. Ova skupoća drveta dolazi
otuda, što je uvoz drveta veći od izvoza, jer je tražnja od
strane industrije i suviše velika, a domaća proizvodnja drveta
nije u stanju, da zadovolji tu potrebu industrije. Sem
toga troškovi transporta su takođe veliki, što poskupljava
drveni materijal, a pored toga je oskudica i u kamenom
uglju, te se drvo upotrebljava kao gorući materijal.


Za poslednjih pet do šest decenija cene drvetu su stalno
rasle, apstrahujući od perioda ekonomskih depresija, kao za
vreme ratova i političkih kriza godina 1857, 1875-6, 1887.,
1894./5., 1902., 1908. i sada za vreme ovoga rata. Naročito
su skočile cene drveta za građu, koje industrija traži i
jedna vrsta industrije čini drugoj velike konkurencije u ponudi
cena, cene drveta za gorivo nisu napravile tako rapidne
skokove, pošto njihova tražnja zavisi mnogo i od visine
zimske temperature, pa usled toga i veće ili manje tražnje.
Najveće prodajne cene su na severo-istoku Svajcarske, u
Cirihu, Vinterturu i San Galenu. Idući na zapad one opadaju
čak i u predelima Platoa, koji su gusto naseljeni, kao
Bernu, Arau, Friburgu i Lozani, što dolazi usled toga, što
su to i najšumovitiji krajevi.


U planinskim kantonima naročite vrste drveta i naročiti
sortimenti plaćaju se veoma skupo. Tako n. pr. Stru


,4
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 52     <-- 52 -->        PDF

204


gana građa ariša 1 kval. 70 do 90 franaka kub. met. u


šumi; planinska smrča 50 do 55 fr. opet cena u šumi.


U predelu Mora, gde je industrija slabo razvijena, drvo
za gorivo se plaća veoma skupo. Ono dostiže cenu u šumi
do 20 franaka ster što dolazi otuda, što je procenat pošum-
Ijenosti vrlo slab i što se odsečeni materijal vrlo lako i
jevtino izvlači iz šuma, te može da podnese i transport na
dalje distancije sem toga i kvalitet je odličan. U Cirihu,
Bernu i San Galenu cene drveta za gorivo dostižu skoro
istu ovu visinu.


Za vreme zime 1913.-14. godine cene drvetu bile su
ove :


Za struganu i tesanu građu i Za gorivo
četinari ´ lišćari ´ četinari ! lišćari


U šumama


po kub. metru po steru
franaka


strugana 40—46 80-120 11-13 14-18


U istočnoj Svajcarskoj


tesana 30—34


strugana 36—44 60—100 9-1 2 14—20


U zapadnoj Svajcarskoj .


tesana 28—30


strugana 26—35 8-12 12—14
tesana 22—28


Ove godine su cene mnogo veće i potrošnja je vlašću
ograničena na minimum.


U Svajcarskoj u pogledu financijskom šume igraju veliku
ulogu, javne šume daju godišnje oko 35 miliona franaka
bruto prihoda. Najveći deo troši se na kulturne radove
u šumama i osiguranje terena, regulaciju bujnih potoka i t. d.,
što čini godišnje oko 10 miliona franaka. Na plate osoblja
troši se godišnje oko 2,353.000 fr. i to na više tehn. osoblje


853.000 fr. a na niže, čuvarsko osoblje 1*5 milion franaka.
Rashod celokupan za javne šume iznosi godišnje 13 miliona
franaka ili 18 franaka po hek. šume, što čini oko 35% od
bruto prinosa.
Pored prihoda, koji se dobiva od drveta, znatan je prihod
i od popaše, ma da je popaša u šumama zakonom
ograničena na izvesno vreme u godini i na izvesne vrste
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 53     <-- 53 -->        PDF

stoke. Koze se nepuštaju u šumu na pašu, a u ograničenom


broju i rogata stoka. U šumama jure i na Platou popaša u


šumama je sasvim zabranjena- Sem toga narod ima velike


koristi i od branja šumskih proizvoda, kao poljskih jagoda,


kupina, malina, Šumskog semenja, pečuraka itd., što se iz


javnih šuma ustupa besplatno narodu, ´ samo je određeno


vreme (dani), u kojima se to može vršiti i pod nadzorom


čuvara šuma, da bi se izbegle eventualne štete.


Dohodci od šuma opštinama su od velikog značaja a


za mnoge opštine, šume su i jedini izvor´ njihova prihoda.


Mnoge opštine imaju da blagodare samo ^vojim šumama,


što imaju lepe škole i bolnice, dobre puteve, željeznice, do


move za sirotne i starce, vodovod . i kanalizaciju i druge


kulturne ustanove.


U opšte kapital švajcarskih šuma predstavlja vrednost


od 650 miliona franaka ili 950 franaka po hektaru šume.


3. Proizvodnja i potrošnja.
Statistika pokazuje, da potrošnja drveta u Švajcarskoj
premaša domaću proizvodnju. Proizvodnja u masi za javne
šume je na 681.693 hektara, 1,960.000 kub. metara drveta.
Na 620.000 kub. met. ceni se i proizvodnja privatnih šnma.
Tome treba dodati još 120.000 kub. met., koji se dobijaju
sa drugih poljoprivrednih dobara, parkova i aleja. Prema
tome celokupna godišnja proizvodnja u drvetu u Švajcarskoj
iznosi 2.700.000 kub. metara. I sva se skoro troši u zemlji,
izizimajući jednog malog dela, koji^ se izvozi za Italiju. Nu
potrošnja je mnogo veća, te je Svajcarska prinuđena, da
uvozi drvo sa strane, a poglavito iz Nemačke i Austrougarske.


Godine 1911. uvoz drveta je iznosio 490.000 tona, a
to odgovara bruto masi od 810,000 kub. metara. Ovoj cifri
treba dodati još 10.000 tona ili 40.000 kub. metara uvezenih
industrijskih predmeta od drveta. Celokupan uvoz
prema tome bio je ove godine 850.000 kub. metara. Po
tome te je godine u Švajcarskoj potrošeno 3,550.000 kub.
metara drveta od domaće proizvodje i uvoza sa strane. Kad
se od ove cifre oduzme drvo, koje je potrošeno za građevinske
radove u 1,730.000 kub. metara, znači da je za industrijsku
preradu potrošeno 1,820.000 kub. metara drveta.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 54     <-- 54 -->        PDF

-, ^.....^ 1914. uvezeno je u Švajcarsku drveta i drven
nog materijala 3,096.292 kgrama u vrednosti 27.818.000´
franaka i to:


Drveta za gorivo 1,512.790 kgr. 5,747.000 franaka
„ gradju (oblo) 790.990 „ 5,672.000 „
„´ „ „ (strug.) 698.344 „ 8,416.000 „
Drvene robe . . . 70.410 „ 6,801.000
Korpi ... . 2.844 530.000
Ćetkarskih predmet a . . 914 625.000 ,


Uvoz je bio iz:
Nemačke . . u vrednosti 12,153.000 franaka
Austro-Ugarske „ 7,234.000
Francuske . » 3.157.000


Italije. . . » 1,071.000
Belgije , . n 57.000
Engleske n 126.000 „ ,
Amerike. . n 54.000
Drugih zemal ja 6.000


. Izvoz ove go< line iz Svajcarske bio je u vrednosti
7,056.000 franaka u težini 665.596 kgrama i to:
drveta za građu . . 197.500 k gr. 500.000 franaka
oble građe . . . 320.731 2,055.000
strugane građe . . . 124.731 1,298.000
drvene robe . . 22.120 2,494.000
drvorezbina . . . . 435 425.000
korparskih predmet . . 203 56.000
četkarskih . . . , 336 228.000


Najviše je izvezeno za Francusku, za tim Nemačku t
Italiju, a u manjim vrednostima i za Austro-Ugarsku, Belgiju,
Englesku, Ameriku i druge zemlje.


U prkos upotrebe kamenog uglja, gasa, elektriciteta,
gvožđa i betona, potrošnja drveta se stalno penje, naročito
drveta za građu (daskej, koje se uvozi sa strane i čiji uvoz
čini 44° o od celokupnog uvoza drvenog materijala. Od 1885.
do 1911. god. uvoz se popeo u s razmeru 1 : 12 s pogledom
na količinu (mast), a 1 ´: 35 s pogledom rla vrednost.


Industrija drveta je u Švajcarskoj jako razvijena. Od
1949 fabrika, koliko ih ima u Švajcarskoj bave se preradom
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 55     <-- 55 -->        PDF

20T


drveta 171, od kojih 46 samo preradom hartije, Tri od njih
izrađuju samo testo od drveta (celulozu) radi dalje prerade.


Drvo se prerađuje u gradu: daske, grede, letve, štafte,
planke, duge i t. d. čime se bave stružnice; za tim Se izrađuju
krovne konstrukcije, parket, razni stolarski predmeti
i druge prerađevine, kao namještaj sviju vrsti, sanduka za
pakovanje, slame od drveta, razne igračke, roletne za prozore,
raznih sprava i alata i mnogih drugih ukrasnih predmeta.


Da bi se potrošnja drveta. mogla %što više da podmiri
domaćom proizvodnjom i uvoz sveo na minimum, radi se
na tome, da se i sve opštinske šume podvrgnu strogo racionalnom
i intenzivnom gazdinstvu od strane tehnički obrazovanih
šumara. Misli se, da bi se na taj način proizvodnja
drveta povećala od 3 na 5 kub. metra po hektaru. Racionalnim
i stručnim sortiranjem drveta mnogo bi se više dobilo
drvene mase za građu od onoga, što se sada troši kao drvo
za gorivo. Sem toga, kad bi se tarifa podvozu na. željeznicama
smanjila, više bi se rentirao izvoz i onog materijala
iz šume, koji se zbog skupog transporta ostavlja neiskorišćen.


Preimućtvo uvoza nad izvozom znak je oskudice u
šumarskim proizvodima, bez obzira na to, što je industrija
drveta jako razvijena, jer preko 60 miliona dinara godišnje
ide novca iz zemlje, što bi inače ostalo zemaljskim proizvođačima,
pa bi za toliko i opšta trgovinska bilanca bila
povoljnija. Uvođenjem intenzivnije i racionalne privrede u
svima šumama i intenzivnijim iskorišćavanjem šumskih proizvoda,
kao i velikim pošumljivanjima, koja se svake godine
preduzimaju na ogoljenim i do sada neproduktivnim
prostorima, postići će se u Svajcarskoj relativno brzo izjednačenje
izmedju proizvodnje i potrošnje, te neće više
biti potrebe, da se drvo uvozi i sa strane.


i


——


Osobne vijesti.


Ostavka. Pom. Ministra S urna i Ruda Dr. Đuro N e n a d i ć
dao je ostavku polovicom novembra na mjestu Pomoćnika M Š R.
i nastupio opet mjesto profesora na gospodarsko-šumarskom fakultetu
sveučil šta u Zagrebu. Doznajemo, da je dr. Nenadić podnio
ostavku za to, što se u prosudjivanju izvjesnih pitanja šumarskog