DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 55     <-- 55 -->        PDF

20T


drveta 171, od kojih 46 samo preradom hartije, Tri od njih
izrađuju samo testo od drveta (celulozu) radi dalje prerade.


Drvo se prerađuje u gradu: daske, grede, letve, štafte,
planke, duge i t. d. čime se bave stružnice; za tim Se izrađuju
krovne konstrukcije, parket, razni stolarski predmeti
i druge prerađevine, kao namještaj sviju vrsti, sanduka za
pakovanje, slame od drveta, razne igračke, roletne za prozore,
raznih sprava i alata i mnogih drugih ukrasnih predmeta.


Da bi se potrošnja drveta. mogla %što više da podmiri
domaćom proizvodnjom i uvoz sveo na minimum, radi se
na tome, da se i sve opštinske šume podvrgnu strogo racionalnom
i intenzivnom gazdinstvu od strane tehnički obrazovanih
šumara. Misli se, da bi se na taj način proizvodnja
drveta povećala od 3 na 5 kub. metra po hektaru. Racionalnim
i stručnim sortiranjem drveta mnogo bi se više dobilo
drvene mase za građu od onoga, što se sada troši kao drvo
za gorivo. Sem toga, kad bi se tarifa podvozu na. željeznicama
smanjila, više bi se rentirao izvoz i onog materijala
iz šume, koji se zbog skupog transporta ostavlja neiskorišćen.


Preimućtvo uvoza nad izvozom znak je oskudice u
šumarskim proizvodima, bez obzira na to, što je industrija
drveta jako razvijena, jer preko 60 miliona dinara godišnje
ide novca iz zemlje, što bi inače ostalo zemaljskim proizvođačima,
pa bi za toliko i opšta trgovinska bilanca bila
povoljnija. Uvođenjem intenzivnije i racionalne privrede u
svima šumama i intenzivnijim iskorišćavanjem šumskih proizvoda,
kao i velikim pošumljivanjima, koja se svake godine
preduzimaju na ogoljenim i do sada neproduktivnim
prostorima, postići će se u Svajcarskoj relativno brzo izjednačenje
izmedju proizvodnje i potrošnje, te neće više
biti potrebe, da se drvo uvozi i sa strane.


i


——


Osobne vijesti.


Ostavka. Pom. Ministra S urna i Ruda Dr. Đuro N e n a d i ć
dao je ostavku polovicom novembra na mjestu Pomoćnika M Š R.
i nastupio opet mjesto profesora na gospodarsko-šumarskom fakultetu
sveučil šta u Zagrebu. Doznajemo, da je dr. Nenadić podnio
ostavku za to, što se u prosudjivanju izvjesnih pitanja šumarskog
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 56     <-- 56 -->        PDF

208


gospodarstva i šumske uprave nije slagao sa mišljenjem nadležnih


faktora.


Imenovanja i unapređena. Umirovljeni šumarski nadsavjetnik
Stevo L u k a č, imenovan je ministarskim savjetnikom u V. čin. razredu
kod šum. odsjeka u Sarajevu; nadšumarnik kod brodske im.
općine Gjuro Koč a i nadšiunarnik kod križevačke i. o. Dionis
Sever , šumarskim savjetnicima u VI. č. r. ; šumarski savjetnik kod
drž. šum. ureda u Vinkovcima Petar Manojlovi ć kr. šum. nadsavjetnikom
u VI. č. .. i za predstojnika istoga ureda: kr. šumarski
savjetnici Ivan Krajnjak, Emil Kundrat i Maks Brausil,
kod državnog šum. ufeda u Zagrebu, za državne šumarske nad1
savjetnike u VI. činovnom razredu sa godišnjom platom od 5500 dinara,
u istom uredu;


kr. šum. nadlnžiniri : Svetozar Š o 1 c, Mihail Finke , kod dr-<
žavnog šum. ureda na Sušaku, Bela J e 1 m a n, upavitelj državne
šum. u Novoj Gradišci, Teodor Budisavljević, uprav. drž. šum.
u Sokolovcu, Milan Marin o vic, kod drž. šum. ureda u Zagrebu
i Damjan M u ž d e k a, uprav. drž. šum. u Novskoj, za kr. drž;
šum. savjetnike u VII. č. r. sa godišnjom platom od 4500 dinara, na
dosadanjem mjestu službovanja;


kr. šum. inženjeri: Andrija Koprić, upr. drž. šum. u Ivanovom
selu, Antun Pavlić, upr. drž. šum. u Ivanjskoj, Ilija Lončar, upr.
drž. š. u Vranovini, Žarko Miletić, kod drž. šum. ureda u Zagrebu,
Antun Tropper, kod drž. š. ur. u Vinkovcima, Ivan Maruzzi,
uprav. drž. š Otočcu, Miloš Ervaćanin , uprav. drž. šum. u Jasenovcu,
Petar Grahova c, upr. d. š. u Mrkopolju, Pavle Polovic,
uprav. drž. šum. u Leskovcu za kr šumarske nadinžinjere u VIII. č.


r. sa godišnjom platom od 3600 dinara, na dosadašnjem mjestu
službovanja ;.
kr. šum. inžinjerski pristavi: Tomo Bj.egović , uprav. drž.
š. u Škarama, Dušan D j u k i č, kod drž. šum. ureda u Zagrebu,
Stjepan Serdar, upr. drž. š. na Udbini, Josip Borošić, uprav,
drž. š u Novom, Ivan F´rković, kod drž, šum. ureda na Sušaku
i Milan Grozdanić, upr. drž. š. u Krasnom, za kr. šum. inžinjere
u IX. č. r. sa godišnjom platom od 2800 dinara, i to svi na
dosadašnjem mjestu službovanja osim Dušana G Juki ća, koji se
postavlja kod drž. šum. ureda u Vinkovcima ;


za podšumara 1. klase Okružne Šumske Uprave u Zagubiti»
Nikolu Sirnica , pisara iste klase Gener. Direkcije šuma ; za podšumara
I. klase Okružne Šumske Uprave u Kos. Mitrovici Vladimira
T odoro vica, pisara 1. kl. Generalne Direkcije Šuma; za podšumara
II. kl. Okr. Šum. Upr. u Tetovu Marka Boka , pisara iste
klase Gen. Dir. Suma : za kontraktualnng podšum. III. klase Okr.
Šum. Upr. u Brzoj Palanci Vojteha Peha , kontraktualnog podšum,
iste klase Okr. Šum. Upr. u Donjem Milanovcu ; za priv. podšum.


III. kl. Okr. Šum. Upr. u Valjevu Kostu Šarčevića , priv. podšum.
iste kl. Okr. Šum. Upr. u Paraćinu; za priv, podš. III. kl. Okr. Šum,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Upr. u Stipu Stevana Brankovića , priv. podšum. iste kl. Okr.
Šum. Upr. u Kumanovu, sve po služb, potrebi;


apsolvente gosp. šumar, fakulteta- kr. sveučilišta u Zagrebu i to
Janka Bu cali ć a, privremenim kotarskim šumarom u X. č. r. kod
gradiške im. o., Ivana R o t t e r a, šum. asistentom kod šum. upr.
u Han Kumpanifi ; Vladimira R e s-K o r i t i ć a, Zdravka J e r b i ć a
j Miju Korošca , privr. kot. šumarima u X. č. r., kod brodske i.
o., Nikolu Despota i Fabijana Jurkovića, za privr. šum. inž.
pristave u X č. r. kod uprave drž. šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, a
Josipa Herman a za privr. šum. inž. pristava u X. č. r. na Sušaku,


bfic. II. ban. i. o. Jovana V u k o t i ć a, nadofic. u IX. č. r. ;
akcesistu gjurgjevačke i. o. Stevu R a j n o v i ć a, oficijalom u X.
č. r. ; te dnevničara Marka G r g i ć a> proviz. kancelistom u IX. č. r.
kod šum. odsjeka u Sarajevu; račun, revident račun, ureda u Zagrebu,
Ivan R u ž i ć račun, revid. u IX. č. r.; kod drž. šum. ureda
u Zagrebu; šum. nadinženjer Todo Spievak a šum. savjetn. u


VII.
č r. ;
za inspektora I. klase Svetislav Todorović ; za inspektora
I. klase i šefa personalnog odsjeka Svetozar Ranitović ; za inspektora
IL klase Dušan P o p o v i ć, za inspektora III klase Milan
dr. Marković ; za sekretara I. klase Miloš Nešković; za sekretare
II. ki. BoHdar Stamenković i Krstivoj Drajič; za
sekretare III klase Josip Ćirić i Dragoljub M i 1 a n o v i ć ; za sekretara
IV. kl. Miroslav J a n d r i č ; za sekretare V. kl. Mihail Mar ković,
Nenad P. N i k o 1 i ć, Dragoljub Petrovič, Mihail S.
B r a 1 i n a c i Gjorgje M. J e 1 a č a ; za pisare II. kl. Stanojle M i 1 jkovic,
Velimir S. Rajković i Milenko Šunjevarič;
za.okružnog šumara I. kl. Slavko Petronijevič.
Iz Jug Šume doznajemo, da je Andrija P e r u š i ć inšpektor


H. kl. u Ministarstvu Šuma i Ruda imenovan inspektorom I. kl. u
istom ministarstvu.
Gradsko zastupstvo u Varaždinu promaknulo je gradskog šum.
nadzornika i gosp. izvjestitelja Franju I v i ć a u VI. č. r.
Juraj Demetrovi ć šum. nadzornik I. r. žup. oblasti u Zagrebu
imenovan je za zem. šum. savjetnika u VI. č. r. kod šumarskog
odsjeka u Zagrebu.


Premještenja. Premješteni su o potrebi službe šum. nadzornici
II. razreda: Mihailo D ere ta od kr županijske oblasti u Gospiću
kr. županjjske oblasti u Gospiću kr, županijskoj oblasti u Varaždin,
Nikola Š u b e r t od kot. oblasti u Krapini kr. žup. oblasti
u Gospić i Dušan Weine r od kr. kot. oblasti u Bjelovaru kot.
oblasti u Krapini; Stjepan Bevelaqua , šumarski nadinžinjer.
s uprave državne šumarije u Kostajnici državnom šumarskom uredu
u Vinkovce; Nikola Stivicević, šum. nadinž., s uprave drž. šum.
u Gospiću na upravu drž šum. u Kostajnici; Stjepan K o p f, šum.
inzinjer, od drž. šum. ureda u Vinkovcima, na up^vu drž. šum. u
Gospić; Miroslav Ježić , šum. inžinjerski pristav´ s uprave drž.
šum. u Jasenku na upravu drž. šum. u Novom ; Josip U r o i ć,
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 58     <-- 58 -->        PDF

šum. nadzornik, od kot. oblasti u Zlataru kot. oblasti u Čazmi;
Paja P o p o v i ć, šum. nadzornik, od kot. oblasti u Jastrebarskom
šum. odsjeku u Zagrebu; Božidar T o m i č i ć, šum1, povjerenik, od
kot. oblasti u Dugom selu kot. oblasti u Jastrebarskom; Marko
Š e b e t i ć, šum. nadzornik, od kot. oblasti u Križevcima kot. oblasti
u Velikoj Gorici; Dane H r a n i 1 o v i ć, šum. povjerenik od kr. žup.
oblasti u Ogulinu ispostavi kot. oblasti u Fužinama; Bartol P lesko,
šum. nadz., od kr. žup. oblasti u Varaždinu kr. žup. oblasti n Vukovar;
Antun B al i če v i ć, šum. nadz. od kot. oblasti u Djakovu,
kot. oblasti u Karlovac; Antun R u ž i č i ć, šum. povjerenik, od kot.
oblasti u Krapini, kot. oblasti u Djakovo; Velimir P o 1 a k, šum.
natpovjerenik, od kot. oblasti u Ilok kot. oblasti u Sv. Ivan Zelina;
Krešimir Stanisavljev i ć, šum. nadzornik, od kr. žup. oblasti
u Požegi kot. oblasi u Ilok; nadšumarnik Milan D rni ć od šum. od
sjeka u Sarajevu k onome u Zagrebu; podšumar Vitim Č e r n y od
šumske uprave Prača, šumskoj uprsvi u Teslić; podšumar Simo
And ž i ća od šumske uprave u Ilidži kot. uredu u Zenici u svojstvu
kot. šum. referenta; kr. šum. nadinžinira Mihajla Fink e a od šum.
odsjeka u Zagrebu drž. šum. uredu na Sušak; kr. šum. sa\jetnik
Maks Brauzi l od drž. šum. ureda u Zagrebu, k šum. odsjeku u
Zagrebu, Viktor Bonel šumar, nadpovjerenik od kr. kot. oblasti u
Gračacu, kr. žup. oblasti u Gospiću.


Umirovljenja. Umirovljeni su : Predstoinik drž. šum. ureda u
Vinkovcima kr. minist savjetnik Ernest Czeisberger , drž. šum.
nadsavjetnici Ivan Zezulka u Vinkovcima, Vilim Pere, Karmelo
Za j c i kr. šum. rač. nadsav. Mihajlo Križa n u Zagrebu, Nikola
Pleša , šumarski nadpovjerenik kod pol. uprave, Luka L i s a c,
pisarnički oficijal kod šum. ravnateljstva u Zagrebu, Teofil Karst ,
šumar šumske uprave u Kliuču, Pero Radić , šumar kod kot. oblasti
u Bos. Dubici, Velizar Popovi ć okružni šumar II. kl. u Valjevu.


Povratak. Dr. Vladimir Škorić, sveuč. pristav na gosp. šum.
fakultetu, povratio se 1. decembra iz Njemačke, gdje je 6 mjeseci
bio na dopustu u naučne svrhe, i


Osobne promjene kod privatnih šumskih uprava Kod
šumske uprave zugrebačke nadbiskupije. Umirovljen
je upravittlj šuma, nadšumarnik Dragut´n T r ô t z e r, temu
je tom prigodom podijeljen naslov šum. savjenika kao priznanje za
niegovo revno, pošteno i savjesno službovanje. Gospodin savjetnik
Trčtzer bio je kroz decenije odbornik - Hrv šum. društva kroz niz
godina je bio povjerenikom na državnim ispitima za samostalno vodenje
šum. gospodarstva, a kroz nekoliko godina bio je i potpredsjednik
H^v. šum. društva, koju čast i sada do likvidacije društva
obnaša. Svaku svoju službu, koje se je primio, vršio je gnsp savjetnik
Trôtzer najzdušnije, te je za to odavna vrlo viđena i pošto
vana ličnost u šumarskim krugovima.


Upravu nadbiskupskih šurna preuzeo je sa 1 decembrom o. g,.
šumarnik Jure D . a ž i ć, koji je u »aj čin tom prigodom promaknut,