DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Upr. u Stipu Stevana Brankovića , priv. podšum. iste kl. Okr.
Šum. Upr. u Kumanovu, sve po služb, potrebi;


apsolvente gosp. šumar, fakulteta- kr. sveučilišta u Zagrebu i to
Janka Bu cali ć a, privremenim kotarskim šumarom u X. č. r. kod
gradiške im. o., Ivana R o t t e r a, šum. asistentom kod šum. upr.
u Han Kumpanifi ; Vladimira R e s-K o r i t i ć a, Zdravka J e r b i ć a
j Miju Korošca , privr. kot. šumarima u X. č. r., kod brodske i.
o., Nikolu Despota i Fabijana Jurkovića, za privr. šum. inž.
pristave u X č. r. kod uprave drž. šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, a
Josipa Herman a za privr. šum. inž. pristava u X. č. r. na Sušaku,


bfic. II. ban. i. o. Jovana V u k o t i ć a, nadofic. u IX. č. r. ;
akcesistu gjurgjevačke i. o. Stevu R a j n o v i ć a, oficijalom u X.
č. r. ; te dnevničara Marka G r g i ć a> proviz. kancelistom u IX. č. r.
kod šum. odsjeka u Sarajevu; račun, revident račun, ureda u Zagrebu,
Ivan R u ž i ć račun, revid. u IX. č. r.; kod drž. šum. ureda
u Zagrebu; šum. nadinženjer Todo Spievak a šum. savjetn. u


VII.
č r. ;
za inspektora I. klase Svetislav Todorović ; za inspektora
I. klase i šefa personalnog odsjeka Svetozar Ranitović ; za inspektora
IL klase Dušan P o p o v i ć, za inspektora III klase Milan
dr. Marković ; za sekretara I. klase Miloš Nešković; za sekretare
II. ki. BoHdar Stamenković i Krstivoj Drajič; za
sekretare III klase Josip Ćirić i Dragoljub M i 1 a n o v i ć ; za sekretara
IV. kl. Miroslav J a n d r i č ; za sekretare V. kl. Mihail Mar ković,
Nenad P. N i k o 1 i ć, Dragoljub Petrovič, Mihail S.
B r a 1 i n a c i Gjorgje M. J e 1 a č a ; za pisare II. kl. Stanojle M i 1 jkovic,
Velimir S. Rajković i Milenko Šunjevarič;
za.okružnog šumara I. kl. Slavko Petronijevič.
Iz Jug Šume doznajemo, da je Andrija P e r u š i ć inšpektor


H. kl. u Ministarstvu Šuma i Ruda imenovan inspektorom I. kl. u
istom ministarstvu.
Gradsko zastupstvo u Varaždinu promaknulo je gradskog šum.
nadzornika i gosp. izvjestitelja Franju I v i ć a u VI. č. r.
Juraj Demetrovi ć šum. nadzornik I. r. žup. oblasti u Zagrebu
imenovan je za zem. šum. savjetnika u VI. č. r. kod šumarskog
odsjeka u Zagrebu.


Premještenja. Premješteni su o potrebi službe šum. nadzornici
II. razreda: Mihailo D ere ta od kr županijske oblasti u Gospiću
kr. županjjske oblasti u Gospiću kr, županijskoj oblasti u Varaždin,
Nikola Š u b e r t od kot. oblasti u Krapini kr. žup. oblasti
u Gospić i Dušan Weine r od kr. kot. oblasti u Bjelovaru kot.
oblasti u Krapini; Stjepan Bevelaqua , šumarski nadinžinjer.
s uprave državne šumarije u Kostajnici državnom šumarskom uredu
u Vinkovce; Nikola Stivicević, šum. nadinž., s uprave drž. šum.
u Gospiću na upravu drž šum. u Kostajnici; Stjepan K o p f, šum.
inzinjer, od drž. šum. ureda u Vinkovcima, na up^vu drž. šum. u
Gospić; Miroslav Ježić , šum. inžinjerski pristav´ s uprave drž.
šum. u Jasenku na upravu drž. šum. u Novom ; Josip U r o i ć,