DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 59     <-- 59 -->        PDF

211


Hinko N a g1 e r i Adolf Helebrandt imenovani su za nadšumare
I. razreda.
Kod šumske´uprave vlastelinstva ......


Buč-Kamensko. Imenovanje šum. ravnatelja Dr. A. Ugren
o vic a sveuč. profesorom u Zagrebu, bilo je povod reorganizaciji
ureda šum. ravnateljstva u Pakracu. Uprava ovog ureda povjerena
je bivšem tamošnjem nadšum Vaclavu Novaku , koji je
ujedno imenovan šumarnikom : Uprava šumarije Pakrac
povjerena je A. T e r e r u, koji je imenovan upraviteljem iste u
Dragoviću; uprava šum Kamensko povjerena je upravitelju Rud.
KOrberu, a ona u Buču Ernestu Pixe, koji je imenovan nadšumarom.


Umrli. Antun Vavara, kr. kot. šumar u miru umro je 10.
oktobra u Virovitici u 76. godini živeta. Slava mu!


Ljudevit Szentgyorgy i šum. savjetnik šum. odsjeka ministarstva
šuma i ruda u Zagrebu umro je dne 14. novembra o. g. u
60 god. života. Pokojnik je bio vrlo štovan medju svojim drugovima
u struci. U mladjim godinama javio se je sa nekoliko članaka
u Šumarskom listu, a kašnje je bio dugogodišnji odbornik i blagajnik
Hrv. šum. društva, pa je naročito potonju službu vršio sa takovom
brigom i trudum, da mu je teško naći premca u toj društvenoj
službi I . svojoj šum. službi bio je pokojnik veoma uredan no
tih radnik i dobar drug. Slava mu!


Jubilej. Osobito zaslužni radnik za podizanje šumskog gospodarstva
nadšumarnik brodske imovne općine O. pl Agić, zaslužan
n ročito radi toga, što je uzgojio gotovo već jednu generaciju dobro
školanih lugara, proslavio je dne 6. augusta o. g. u krugu svojih
ovgodišnjih polaznika lugarske škole 30-godlšnjicu marnog i za sve
šumoposjtdnike korisnog službovanta. Po aznici škole pozdravili su
preko njihovi g druga lugara Jove Beč-a svečara i čestitali mu jubilej
zaželivši mu, da još dugi niz godina poradi na korist šumarstva
. pće, a lugarskog staleža napose. Kod same ove slave bili
su prisutni kr. šum. nadsavjetnik Ivan Zerulka i kr. šum. savjetnik
Petar Manojlović, koji su svečaru takodjer čestitali. — I mi želimo
svečaru, da mu §og podijeli još dugi niz godina zdravlje, da uzmogne
još dalje poraditi na procvatu šumarstva.


Stališke vijesti.


Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Ovaj ispit obdržavao se od 5. IX. — 17. IX., na temelju naredbe
Šumarskog odsjeka ministarstva šuma i ruda br. 2538. od 28.
JV. 1921.


Pristupilo je 25 kandidata. Od ovih je 1 položio ispit sa odličnim
uspjehom, 12 jednoglasnim, 10 većinom glasova a dvojica nisu udovoljila,
pa moraju ispit ponoviti.


Za pismene radnje su bila zadana slijedeća pitanja: