DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 59     <-- 59 -->        PDF

211


Hinko N a g1 e r i Adolf Helebrandt imenovani su za nadšumare
I. razreda.
Kod šumske´uprave vlastelinstva ......


Buč-Kamensko. Imenovanje šum. ravnatelja Dr. A. Ugren
o vic a sveuč. profesorom u Zagrebu, bilo je povod reorganizaciji
ureda šum. ravnateljstva u Pakracu. Uprava ovog ureda povjerena
je bivšem tamošnjem nadšum Vaclavu Novaku , koji je
ujedno imenovan šumarnikom : Uprava šumarije Pakrac
povjerena je A. T e r e r u, koji je imenovan upraviteljem iste u
Dragoviću; uprava šum Kamensko povjerena je upravitelju Rud.
KOrberu, a ona u Buču Ernestu Pixe, koji je imenovan nadšumarom.


Umrli. Antun Vavara, kr. kot. šumar u miru umro je 10.
oktobra u Virovitici u 76. godini živeta. Slava mu!


Ljudevit Szentgyorgy i šum. savjetnik šum. odsjeka ministarstva
šuma i ruda u Zagrebu umro je dne 14. novembra o. g. u
60 god. života. Pokojnik je bio vrlo štovan medju svojim drugovima
u struci. U mladjim godinama javio se je sa nekoliko članaka
u Šumarskom listu, a kašnje je bio dugogodišnji odbornik i blagajnik
Hrv. šum. društva, pa je naročito potonju službu vršio sa takovom
brigom i trudum, da mu je teško naći premca u toj društvenoj
službi I . svojoj šum. službi bio je pokojnik veoma uredan no
tih radnik i dobar drug. Slava mu!


Jubilej. Osobito zaslužni radnik za podizanje šumskog gospodarstva
nadšumarnik brodske imovne općine O. pl Agić, zaslužan
n ročito radi toga, što je uzgojio gotovo već jednu generaciju dobro
školanih lugara, proslavio je dne 6. augusta o. g. u krugu svojih
ovgodišnjih polaznika lugarske škole 30-godlšnjicu marnog i za sve
šumoposjtdnike korisnog službovanta. Po aznici škole pozdravili su
preko njihovi g druga lugara Jove Beč-a svečara i čestitali mu jubilej
zaželivši mu, da još dugi niz godina poradi na korist šumarstva
. pće, a lugarskog staleža napose. Kod same ove slave bili
su prisutni kr. šum. nadsavjetnik Ivan Zerulka i kr. šum. savjetnik
Petar Manojlović, koji su svečaru takodjer čestitali. — I mi želimo
svečaru, da mu §og podijeli još dugi niz godina zdravlje, da uzmogne
još dalje poraditi na procvatu šumarstva.


Stališke vijesti.


Državni ispit za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.
Ovaj ispit obdržavao se od 5. IX. — 17. IX., na temelju naredbe
Šumarskog odsjeka ministarstva šuma i ruda br. 2538. od 28.
JV. 1921.


Pristupilo je 25 kandidata. Od ovih je 1 položio ispit sa odličnim
uspjehom, 12 jednoglasnim, 10 većinom glasova a dvojica nisu udovoljila,
pa moraju ispit ponoviti.


Za pismene radnje su bila zadana slijedeća pitanja:
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 60     <-- 60 -->        PDF

I. Skupina, a) Uzgoj šuma:
Opišite gospodarsku i uzgojnu važnost proreda za njegu sastojina,
navedite ukratko najvažnije sisteme proreda.


b) Uporaba š uma:


O čemu ovisi kod uporabe drva njegova trajnost. Sto znate o
trajnosti naših glavnih vrsti drva? Kako se trajnost može povećati ?


II. Skupina, a) Geodezija:
Kako se određuju visinske razlike terenskih točaka? U čemu
se sastoji bit metoda za određivanje visinskih razlika?


b) Računanje vrednos.ti šuma.


Iz jedne šume može se kroz 20 godina dobivati potrajni prihod
od 10.000 ms. Drvo želi vlasnik šume u vlastitoj režiji izrađivati i
voziti do stovarišta, do kojeg je izgradio dobar izvozni put. Usljed
izgradnje toga puta bit-će troškovi dovoza za 5 K po m2 jeftiniji,
nego li dosada.


Pita se: 1. Kolik je dobitak posjednika šume iz ove investicije,
i to, a) u kapitalnom iznosu, b) kao neprestano dospjevajuće godišnje
rente.


2. Koliko iznosi iz ovog poduzeća proističuća poduzetna dobit
izražena a) u kapitalnom iznosu, b) u godišnjoj renti.
3) Kolik poslovni kamatnjak odgovara investicionoj glavnici od
K 300.000?


III. Skupina. Prometna sredstva.
Kroz brdski terrain gradi se šumska željeznica s kolosjekom 750´%,-
Kandidat, koji kod te gradnje sudjeluje, ima snimiti poprečne
profile i izračunati podatke za mostove.


1. Opišite snimanje poprečnih profila.
2. Izračunajte dimenzije nosioca 4 m dugog drvenog mosta.
Potrebiti podaci prepuštaju se slobodnom izboru uz obrazloženje,
IV. Skupina. Šum ski zakon iT
Po kojem zakonu raspravljaju se i presuđuju čini glede šumskih
šteta?


Navedite pojedine propise tog zakona glede prekršaja proti sigurnosti
šumskog vlasnictva, te koje.su vlasti zvane, da iztrazuju r
da kazne ove prekršaje?


Opišite potanko cijeli postupak kod raspravljanja jedne šumske
Štete koja je počinjena sječom stabala i to od onog vremena kad.
Vam je lugar podnio prijavnicu, pak do vremena kada presuda postane
pravomoćna u I-voj, dotično H-goj, dotično III-ćoj molbi.


Ispitno povjerenstvo je bilo sljedeće: Ing. Aleksandar Havliček,
kr. zemalj šumar, savjetnki, kao zamjenik predsjednika povjerenstva
i kao ispitni povjerenik za IV. skupinu.


Ing. Dr. Andrija Petračić kao ispitni povjerenik za I. skupinu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Ing. Petar Prpić, kr. šumar, savjetnik, kao ispitni povjerenik za


li. skupinu.
Ing. Milan Marinović, kr. šumar, nadinžinir, kao ispitni povjerenik
za III. skupinu.


Zavod za šumske pokuse. Na predlog prof. zbora sveučilišta
gosp. šum. fakulteta u Zagrebu osnovan je na fakultetu zavod za
šumske pokuse, a povjereništvo za prosvjetu i vjere potvrdilo je
slijedeći statut za taj zavod :


Statut zavoda za šumske pokuse u gospodarsko-šumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevine Srba, Hrvata
i Slovenaca u Zagrebu.


§ L
U gospodarsko-šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevine Srba,
Hrvata i Slovenaca u Zagrebu osniva se „Zavod za šumske pokuse."


§2.


Zavodu je svrha, da sustavnim pokusima i znanstvenim istraživanjima
i opažanjima promiče šumarsku znanost i šumsko gospodarstvo..


§ ..


Pokusi dotično istraživanja i opažanja izvode se dijelom u šumi,
a dijelom u laboratorijima fakulteta i u pokusnom vrtu.
Rezultati toga rada objelodanjuju se u zavodskom glasilu, kojemu
je natpis »Godišnji glasnik za šumske pokuse´.


§ 4.


Pokusi (istraživanja, opažanja) jesu ili redovni ili vanredni :
a) redovni, kad su im povodom razlozi trajne naravi;
b) vanredni, kad su im povodom nepredvidljivi dogadjaji u


šumama, kao polomi od vihra ili snijega, štete od kukaca,
gljiva i t. d.


§ 5.


Metodu pokusnoga rada odabira stručni referent (§ 11.) po
vlastitoj rasudi; no pri tom kao i pri spremanju pojedinih osnova
za redovne pokuse (istraživanja, opažanja) dotično pri odlučivanju
,o vrsti redovnih pokusa i 0 redu, kojim će se ti pokusi izvršivati,
referent treba da se što više osvrće na praktičnu vrijednost i važnost
pojedinih pokusa za šumsko gospodarstvo. U tom pogledu bit
će mu naročito mjerodavne želje šumarskog odsjeka ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu. ,


§6.
Vrhovni nadzor nad zavodom vrši kr. hrv.-slav. zemaljska vlada,
povjereništvo za prosvjetu i vjere.
§7.


Neposredni nadzor nad zavodskim poslovanjem vrši stručno
vijeće, koje u glavnom rukuje upravom zavoda (§ 3.).
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 62     <-- 62 -->        PDF

214


Članovi su stručnoga vijeća profesori šumarske struke u gopodarsko-
šumarskom fakultetu zagrebačkoga sveučilišta.


Preko toga može stručno vijeće izabrati svojim članovima i
profesore dotično honorirane docente onih struka navedenoga fakulteta,
koje su sa šumarskom strukom usko vezane. Te su struke, nar
ročito : meteorologija i klimatologija, tloznanstvo i nauka o stojbini,
dendrologija, šumska zoologija i entomologija i šumska fitopatologija.


§ 8.


Stručno vijeće može zaključiti, da zavod pristupi k internacionom
savezu zavoda za šumske pokuse i odrediti svoga izaslanika,
koji će zavod na kongresu toga saveza zastupati.


§>
Stručno vijeće održava tečajem godine sjednice, i to jednu redovnu
pred sastavom državnoga budžeta, a vanredne u svako doba
prema potrebi.
Pod godinom se razumijeva razmak u vremenu od jedne do
druge redovne sjednice.
U godišnjoj redovnoj sjednici vijeće najprvo izbira zavodskog
predstojnika (§ 10.), a iza toga raspravlja i odredjuje, kojim, će se
redom, na kojim mjestima i u kojem opsegu preduzimati tečajem
godine redovni pokusi (istraživanja, opažanja) i kojim će se redom
rezultati izvrš nih radova objelodanjivati u zavodskom glasilu ; zatim
sastavlja na temelju odluka stvorenih za zavodski rad osnovu za
godišnji proračun zavoda, učvšćujući u nju i stanovitu potrebu za
vanredne radove te prihvaćenu osnovu proračuna predlaže preko
zavodskog predstojnistva kr. zem. vladi, povjereništvu za prosvjetu
i vjere i šumarskom odsjeku ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.
U toj sjednici priopćuje predstojnik zavoda vijeću radi eventualne
primjedbe glavni godišnji izvještaj, što ga je na osnovi pismenih
izvještaja stručnih leferenata (§11 ) sastavio za zavodsko glasilo o
radu ttčaem minule godine. Krijepiš godišnjega tog izvještaja imade
predstojnik zavoda uvida radi podnijeti naprijed pomenutom povjereništvu
i šumarskom odsjeku.


Varedne sjednice održava stručno vijeće tijekom cijele godine
prema potrebi, i to bilo na poziv predstojnika bilo na prjtdlog
kojega od referenata. U tim se sjednicama raspravlja o onakim važnijim
predmetima, o kojima ili predstojnik zavoda sam ne može da
odluči ili ksd stručni koji referent želi, da sasluša mnijenje članova
vijeća.


§ 10.
Zavodu je na čelu predstojnik.
Piedstojnika zavoda biraju članovi stručnoga vijeća izmedju
sebe na godinu dana (§ 9.).
Nitko nije dužan, da dvije godine uzastopce bude predstojnik
zavoda.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Predstojnik upravlja administrativnim poslovima zavoda, vodi
koresponpenciju, zastupa zavod prema vani i uredjuje zavodsko
glasilo za vrijeme predstojničke svoje službe.


On saziva sjednice stručnoga vijeća i predsjeda im.


Ako je predstojnik spriječen, zamjenjuje ga njegov predhodnik.


Za vodjenje zavodskih posala dobiva predstojnik godišnju
nagradu.


§ ..


Članovi stručnoga vijeća izvršuju pokuse (istraživanja, opažanja)
u svojstvu referenata, i to svaki za svoju struku.


Stručni referent sastavlja osnovu za pokus (istraživanja, opažanja),
što ga u sporazumu sa šumarskim odsjekom ministarstva´
šuma i rudnika u Zagrebu i sa stručnim vijećem kani izvoditi, kao i
troškovnik za taj rad za dotičnu budžetsku godinu te posebnim dopisom
predlaže predstojniku zavoda potpuno izradjeni program o
provedbi toga rada.


Radna osnova treba da sadrži opseg pokusa (istraživanja, opažanja)
i metodu rada s eventualnim formularima, tako da u slučaju
potrebe može i nastavljač rada već započeti posao nastaviti i shodno
ga kraju privesti.


Jednom usvojena i kod preduzeta jur rada upotrebljavana
osnova ne smije se sve do završetka rada mijenjati.
´ - Samu provedbu rada vrši stručni referent sa stručnim pomoćnicima,
koji su u tu svrhu zavodu pridijeljeni § 12.).


Na koncu godine predlaže stručni referent zavodskom predstojniku
pismeni izvještaj o stanju pojedinoga, pa i nedovršenog
rada, kao i o postignutim rezultatima.


§ 12.


Kao stručni pomoćnici pridjeljuju se zavodu na službovanje
šumarski stručnjaci iz državne službe. Ti pomoćnici ostaju za cijelo
vrijeme svoga pridjeljenja u predjašnjem službenom svom statusu,
a bez saglašenja stručnoga vijeća ne mogu se natrag premjestiti u
šumsko-upravnu službu.


§ 13.


Stručni referenti i pridjeljeni stručni pomoćnici i službenici
imadu za putovanja, koja preduzimaju u interesu zavodskoga rada,
pravo na putne pristojbe po općim propisima, valjanim za službena
putovanja državnih činovnika i službenika.


§ 14.


Svaki stručni referent dobiva prema vrsti i opsegu izvršenoga
rada primjerenu nagradu, koja mora biti predvidjena u godišnjem
predračunu zavoda (§ 9.).


§ 15.


U pisarni zavoda namješta se nužno tnanipulaciono i pisarničko
osoblje. Ono vodi urudžbeni zapisnik, pohranjuje sjedničke zapisnike
i ostale zavodske spise, obavlja pisarničke poslove i prenosi u „registre"
o zavodskim radovima, sve važne podatke o rezultatima tih
radova.


\
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 64     <-- 64 -->        PDF

<


216


§ 16.


Troškovi za zavod namiruju se dijelom na teret budžeta po


vjereništva za prosvjetu i vjere, a dijelom na teret budžeta šumar


skoga odsjeka ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.


Povjereništvo za prosvjetu i vjere plaća godišnju nagradu pred


sjednikovu i namiruje beriva manipulacionoga i pisarničkog osoblja i


najamninu za zavodske prostorije.


Šumarski odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu do


djeluje stručno pomoćno i vrtlarsko osoblje i nosi sve ostale troš


kove u visini odobrenoga predračuna (§ 9.).


§ 17.


Doznačivanje pojedinih u državnom budžetu za zavod osiguranih
kredita kao i polaganje računa o potrošku tih kredita vrši se
prema općim propisima, valjanim za izvršivanje državnog budžeta.


§ 18.


Ova naredba staje na snagu danom proglašenja u „Narodnim


Novinama".


U Zagrebu, dne 21. studenoga 1921.


Pokrajinski namjesnik za Hrvatsku i Slavonju


Dem etro vić v. r


Razdioba potpora iz zaklade za uzgoj djece šumarskih
činovnika. Min. Šuma i Ruda Dr. Krizman dozvolio je, da se prije
obstojale 2 zaklade (jedna za državne, a jedna za autonomne i
imovno-općinske šum. činovnike) ujedine, te su za godinu 1921.-22.
iz zajedničke raspoložive glavnice razdijeljene pripomoći slijedećoj
djeci :


P o 4300 kruna : Marija Kesterčanek, Bogdan Stoianović, Georg^


Georgijević, Ela Puches, Ivka Kovačina, Dobroslav Cesaric, Regina*
Kozjak, Sofija Puljević-Nikolić, Zora Reschner, Ljudevit Rescher Vladišlav
Melesiczky Svetozar Garić, Jolanka Dianovsky, Antonija Pleša,
Bogdana Stojanović, Rikard Georgijević, Olga Puches, Anka Rukavina,
Božena Brosig, Vera Kern, Milivoj Vraničar, Anka Puljević Nikolić,
Vjenceslav Reschner, Bogdan Višnjić, Nedeljka Drenovac, Blažena
Brausil, Nada Demi,


Po 4000 kruna : Jelka Majstorović, Mirko Majer, Zdenka
Kreč, Krešimir Jerbić, Nevenka Vuković, Vladimir Fuksa, Nevenka
Grozdanić. Juraj Prstec, Milan Franješ, Mile Seidel, Zlatko Stipčić,
Danica Rukavina, Nenad Popović, Selimir Dumendžić Viktor oolc,
Teodor Baretić. Božidar Fuksa, Latinka Grozdanić, Jelena Prstec,
Juraj Franješ, Oskar Seidel, Nada Seidel, Marijan Stipčić, Franjo Polaček,
Branko Manojlović, Vera Kopf, Franjo Sućević, Gjurgjica
Lajer, Marica Polaček, Jovanka Manojlović, Vladimir Kopf, Petar
Sučević, Božica Hoferer.


P o 3900 kruna : Stanko Bilinski, Petar Bilinski, Marica
Bilinski. — Ukupno 263.800 kruna.