DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 62     <-- 62 -->        PDF

214


Članovi su stručnoga vijeća profesori šumarske struke u gopodarsko-
šumarskom fakultetu zagrebačkoga sveučilišta.


Preko toga može stručno vijeće izabrati svojim članovima i
profesore dotično honorirane docente onih struka navedenoga fakulteta,
koje su sa šumarskom strukom usko vezane. Te su struke, nar
ročito : meteorologija i klimatologija, tloznanstvo i nauka o stojbini,
dendrologija, šumska zoologija i entomologija i šumska fitopatologija.


§ 8.


Stručno vijeće može zaključiti, da zavod pristupi k internacionom
savezu zavoda za šumske pokuse i odrediti svoga izaslanika,
koji će zavod na kongresu toga saveza zastupati.


§>
Stručno vijeće održava tečajem godine sjednice, i to jednu redovnu
pred sastavom državnoga budžeta, a vanredne u svako doba
prema potrebi.
Pod godinom se razumijeva razmak u vremenu od jedne do
druge redovne sjednice.
U godišnjoj redovnoj sjednici vijeće najprvo izbira zavodskog
predstojnika (§ 10.), a iza toga raspravlja i odredjuje, kojim, će se
redom, na kojim mjestima i u kojem opsegu preduzimati tečajem
godine redovni pokusi (istraživanja, opažanja) i kojim će se redom
rezultati izvrš nih radova objelodanjivati u zavodskom glasilu ; zatim
sastavlja na temelju odluka stvorenih za zavodski rad osnovu za
godišnji proračun zavoda, učvšćujući u nju i stanovitu potrebu za
vanredne radove te prihvaćenu osnovu proračuna predlaže preko
zavodskog predstojnistva kr. zem. vladi, povjereništvu za prosvjetu
i vjere i šumarskom odsjeku ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu.
U toj sjednici priopćuje predstojnik zavoda vijeću radi eventualne
primjedbe glavni godišnji izvještaj, što ga je na osnovi pismenih
izvještaja stručnih leferenata (§11 ) sastavio za zavodsko glasilo o
radu ttčaem minule godine. Krijepiš godišnjega tog izvještaja imade
predstojnik zavoda uvida radi podnijeti naprijed pomenutom povjereništvu
i šumarskom odsjeku.


Varedne sjednice održava stručno vijeće tijekom cijele godine
prema potrebi, i to bilo na poziv predstojnika bilo na prjtdlog
kojega od referenata. U tim se sjednicama raspravlja o onakim važnijim
predmetima, o kojima ili predstojnik zavoda sam ne može da
odluči ili ksd stručni koji referent želi, da sasluša mnijenje članova
vijeća.


§ 10.
Zavodu je na čelu predstojnik.
Piedstojnika zavoda biraju članovi stručnoga vijeća izmedju
sebe na godinu dana (§ 9.).
Nitko nije dužan, da dvije godine uzastopce bude predstojnik
zavoda.