DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Šumsko lovački kalendar za god. 1922. izašao je i dobiva
se kod prof dra. Nenadića, Zagreb, Starčevićev trg 17. Cijena je
15 dinara.


i


Društvene vijesti Hrv. šum. društva.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv. šum. društva održavana


2. aprila 1921. god. u 3 sata poslije podne, u društvenim prostorijama
u Zagrebu.
Predsjedava društveni predsjednik Milan barun Turković, prisutni
su tajnik Manojlo Divjak, blagajnik Alexander pl. Lajer, i članovi
uryave Dr. Andrija Petračić, Rudolf Erny Dr. Alexander Ugrenovic,
Žarko Miletić, Srečko Majer i Milan Marinović.


Prije prelaska na dnevni red predsjednik poziva tajnika da pročita
zapisnik prošle sjednice. Pošto je nakon pročitanja primljen zapisnik
bez primjedbe izabrani su za ovjerovljenje članovi Srečko Majer
i Milan Marinović.


I.
Srečko Majer član financ, odbora izveštava, da je u smislu zaključka
odborske sjednice od 15. I. o. g. u pogledu iznajmljenja
društvene sale i tajničke sobe, financ, odbor predhodno stupio u pregovore
sa povjereništvom za prosvjet i vjere, kojem je i ostali dio
zgrade izdat u zakup. Povjereništvo je pristalo, da za cijelu zgradu
plaća K 40.000"— godišnje najamnine poćam od 1. IV. ov. g. stim,
da društvu ostane i nadalje na raspolaganje tajnička soba i stan pazikuće.
Smatra ponudu kao zadovoljavajuću, drži da ju tjeba prihvatiti
i odustati od ranije namjere, da se sala i tajnička soba izdade
u najam privatnom poduzeću
Zaključeno prihvatiti ponudu povjereništva za prosvjet i vjeru
i u tom smislu sastaviti ugovor.


II.
Dr, Petračić izvještava, da na tavanu ima oko 200 raznih rama
od slika, pa
predlaže da se prodadu pošto su nepotrebni.
Zaključeno rame prodati i prodaju povjeriti Dr. Petračiću.


III.
Milan Marinović član užeg odbora u predmetu štetnog utjecaja
agrarne reforme na naše šume, izvještava, da je uži odbor mišljenja,
da društvena uprava podnese minist šuma i rudnika predstavku za
saziv ankete stručnjaka, koja bi anketa imala donijeti odluku kakva
stanovišta treba da zauzme ministar i ostali vodeći krugovi u ovome
pitanju, jer dosadanji rad vodi upropaščivanju šuma.


Drži, da u prestavci treba pobliže označiti zadatak same ankete
kao i imenovati bar neke ličnosii, koje bi se imale na anketu
pozvati.


Zaključeno, da uži odbor, u kome su g. g. Milan Marinović,
Dr. Alexander Ugrenović, Rudolf Erny i Manojlo Divjak sastavi odnosnu
predstavku i podnese društvenom predsjedništvu na podpis i
odašilanje ministarstvu.


/
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 66     <-- 66 -->        PDF

IV.
Društveni tajnik Manojlo Divjak izvještava, da je prema ranijim
zaključcima glavne skupštine i odbora preduzelo društvo štamparije
knjige „Nauka o računanju vrijednosti šuma" od Dr. Nenadića Rukopis
je spreman, prepisan i za štampu priugotovljen, moli, daše donese
daljnja odluka.


Zaključeno, da financijalni odbor dade u nakladi društva knjigu
štampati, u tu svrhu da se upotrebi društvena gotovina, Borošičeve
zaklade, i ostatak potrebne svote namakne pozajmicom.


Istovremeno, da se zamoli ministarstvo, da na knjigu predplati
sve šumske uprave.


V.
Predsjednik barun Turković, izvještava, da mu je društveni
blagajnik Alexander pl Lajer podnio pismeni podnesak, u kome.
javlja, da mu je nemoguće više obavljati dužnosti društvenog blagajnika,
pa se zahvaljuje na toj časti. Predsjednik moli g. Lajera, da od
svoje nakane odustane, no kako g. Lajer izjavljuje, da je poslom
toliko opterečen da i pored najbolje volje nemože blagajničke poslove
odpravljati jer su ovi svakim danom sve veći.


Zaključeno, da do izbora novog blagajnika, preuzme blagajničke
poslove član uprave Rudolf Erny.


VI.
Blagajnik iznosi stanje blagajne na dan 2. travnja 1921.
A. Imovina hrv. šum. društva.
Primitak u gotovom . . . . 9 376 K 45 f. u papirima K 32.225-—
Izdatak „ „ .... 8 976 „ 62 „ „ „ —
ostatak 399 K 83 f „ ~7~ K 32.225 —


B. Kôrôskenyeva pripomoćna zaklada.
Primitak 16.126 K 93 f.
Izdatak — —
ostatak 16.126 K 93 f.
U ovoj godini pristupili su ovoj zakladi Weiner Milan, Nagler
Hinko i Malnar Ljudevit.


C. Literatura Barošićeva zaklada.
Primitak 10.371 K 66 t.
Izdatak 1.219 „ 41 .
ostatak 9.152 K 25 f.
Ovaj izdatak nastao je radi nabave vrednostnih papira i s tim
skopčanih troškova.
Izvještaj o stanju blagajne primijen je bez primjedbe.


VII.
Predsjednik Milan barun Turković izjavljuje u ime uprave g.
Aleksandru Lajeru zahvalnost na dosadanjem požrtvovnom radu. Upravni
odbor priključuje se izjavi predsjednika.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 67     <-- 67 -->        PDF

,.


VIII.
Velimir Polak, šum. nadpovjerenik u Sv. Ivanu Zelini, član društva,
moli da se društvena uprava zauzme za njegovu molbu podnijetu
.ministarstvu radi naknade štete za upropaštene mu stvari prilikom
seljačke bune.


Zaključeno je ne intervenirati, pošto je stvar čisto privatne
naravi.


IX.
Udruženje jugosl. Šumarskih akademičara u Zagrebu podnosi
molbu:


1. da se akademičarima pozajmljuju knjige iz društvene knjižnice.
2. da se njihovoj knjižnici pribave svi brojevi Šum. lista, koji
joj manjkaju ;
3. da društvo skupi potreban broj litografisanih crteža pojedinih
podkornjaka,
kao dodatak šum. listu na članak Dr. A. Langhoffera.
Zaključeno;


1. Da se šumarskim akademičarima pozajmljuju knjige iz društvene
knjižnice preko njihova kluba, na način, koji će ustanoviti klub
u sporazumu sa društvenim knjižničarom Dr. Levakovićem, ali samo
dotle, dokle se knjigu budu u ispravnom stanju vraćale.
2. Da se knjižnici udruženja jug. šum akademičara ustupe besplatno
po jedan primjerak Šum. lista, koji njihovoj knjižnici manjkaju,
ali tako, da u društvenoj knjižnici ostaju 3 kompletna primjerka iz
svake godine, zato se iz onih godina u kojima nema više od 3
primjerka nemogu ustupiti.
3. Da se skupi tolik broj litografiranih crteža, koliko ima. društvenih
članova i da se svakom pošalje po jedan primjerak kao dodatak
dotičnog lista.
X.
Milan Marinović predlaže, da se zamoli ministarstvo, da osnovu
o budućoj organizaciji šumske službe, prije nego što se uzakoni,
ustupi šumarskim društvima na pretres, odnosno, ako se dotle društva
ujedine, ujedinjenom društvu.
Zaključeno u tome smislu podnijeti prestavku ministarstvu
Pošto je dnevni red iscrpen, predsjednik zaključuje sjednicu
u 7 sati u večer.
Milan Turković, v. r. predsjednik, Manojlo Divjak v. r. tajnik,
Adolfo .... v. r.. Žarko Miletić v. r.


Zapisnik odborske sjednice hrv. šum. društva, održane 7 maja
1921. g. u 4 h p. p., pod predsjedanjem društv. predsjednika Milana
baruna Turkovića u prisustvu tajnika Manojla Divjak, zamjenika blagajnika
Rudolfa Ernya i članova uprave Dr. Aleksandra Ugrenovica,
Josipa Griinwalda, Rudolfa Pilepića, Dr. Vase Vučkovića, Milana Marinovića,
Jove Lazića, Jure Dražica, Srećka Majera, Slavoljuba Slapničara
i Žarka Miletfca.


Prije prelaza na dnevni red čita se zapisnik prošle sjednice, koji
je primljen bez prirnjetbe. — Za ovjerovljenje istoga izabrati su članovi
Rudolf Erny i Žarko Miletić.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 68     <-- 68 -->        PDF

I.
Predsjednik barun Milan Turković priopćuje da je sazivački
odbor za saziv konstituirajući skupštine Jugoslavenkog šum. udruženja
sazvao istu za dane 5.-8. lipnja o. g. Radi toga je sazvao on sjednicu,
da odbor donese odluku o uzimanju stanovišta na ovoj skupštini.
Pošto će se skupština održavati u Zagrebu, potrebno je poduzeti
sve mjere oko priprema za održanje iste, radi čega predlaže, da
se izabere odbor za pripremu i u taj odbor da uđu svi članovi hrv.
šum. društva, koji žive u Zagrebu. Ako bi došlo do izbora užeg
odbora radi redigiranja pravila, da hrv. ium. društvo u taj odbor
delegira Dr. Aleks. Ugrenovića i Milana Marinovića.


Odbor prihvaća jednoglasno ove predloge predsjednika.


II.
Slavoljub Slapničar u dopunu prednjeg predloga predlaže, da
se taj odbor odmah pozove i podijeli u sekcije, od kojih će svaka
dobiti svoj djelokrug rada, jer su radovi za obdržanje svake skupštine
raznoliki.
Usvaja se jednoglasno.


III. .
Rudolf Erny razlaže da ne smijemo pred konstituantu biti nespremni
ni sa kandidatima u predsjedništvo budućeg društva i drži
da bi taj odbor mogao sastaviti i kandidacionu listu, koja bi se
ranije
objavila.
Predlog se usvaja.


IV.
Rudolf Erny priopćuje da je primio blagajnu od bivšeg blagajnika
Aleks. Lajera i da je stanje blagajne slijedeće :
u gotovu primio 16 129 K 14 f.


izdao . 15.285 K 26 f.
ostaje 843 K 88 f.
u papiru primljeno 36.225 K


izdato 8.095 K 50 f.
ostaje 28.129 K 50 f.
Borošićeva zaklada primljeno . 10.371 K 66 f.


izdato
1.2-19 K 41 f.
ostaje 9.152 K 25 f.
Izvještaj se prima na znanje bez primjedbe.


V.
Rudolf Erny izveštava, da je uži odbor za izgradu nacrta uredbe
za polaganje drž. ispita završio svoj posao, i sastavio nacrt molbe,
čita član po član istog nacrta.


Zaključeno : nacrt prihvatiti i podnijeti ministarstvu šuma i rudnika
s molbom za rješenje.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 69     <-- 69 -->        PDF

´ VI.


Rudolf Erny izvještava, da je izdata od strane šum. odsjeka
naredba, po kojoj šum. tehničari moraju besplatno obračunavati prijavnice
privatnih šuma, dok su ranije naplaćivali 1 K od takovih
prijavnica. Drži da je ova naredba nepravedna, jer drž. šumari i oni
imovnih općina mogu i dalje vršiti poslove po pogodbi, pa misli, da
bi za preinačenje iste trebalo uputiti prestavku šumarskom odsjeku.


Zaključene uputiti prestavku šum. odsjeku.


VII.
Milan Marinović javlja, da je saznao, kako će se naredba o
osnivanju pokusnih postaja izdati na temelju mišljenja profesora šum.
fakulteta, bez da se predhodno sasluša praksa. Iznaša razloge, zašto
je u ovom pitanju potrebno saslušati i praktičara šumara, pa predlaže
da se povjereništvu ministarstva šuma i rudnika uputi molba, da se
pokusne postaje ne uspostavljaju, dok se ne saslušaju ljudi iz
prakse.
Odbor prihvaća predlog i zaključuje uputiti odboru molbu.


VIII.
Milan Marinović iznosi hrđave posljedice, koje će nastati ukidanjem
relutuma na drva i zemljište, koje se ukida naredbom o
izjednačivanju beriva. Predlaže da se sastavi opširna i iscrpna prestavka
i uputi gosp. Ministru šuma i rudnika, sa molbom, da se
šumarima ovi relutumi ne ukidaju, pošto su isti posljedica prirode
službe, a ukidanjem istih ne samo da će šumari trpiti materijalnu
štetu, nego će se u odpravljanju službe odmah zapaziti hrđava
posljedica.


Odbor jednoglasno zaključuje u tom pogledu podnijeti Ministru
šuma i rudnika.
Pošto je dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu
u 7 h na večer.


Predsjednik : Tajnik ;


Milan Turković v. r. M. Divjak v. r.


Ovjeravaju :


Miletić v. r. SlapniČar v. r.


Zapisnik odborske sjednice hrv. šum. društva održavane 10. sept.
1921. g. u 5h poslije podne pod predsjedanjem društv. predsjednika
Milana Turkovića u prisutnosti tajnika Manojla Divjaka, zastupnika
blagajnika Rudolfa Ernya, odbornika Slavoljuba Slapničara, Žarka
Miletića, Dra. Vase Vučkovića, Jove Lazića, Srećka Mayra, Dra. Andrije
Petračića, Milana Marinovića i Josipa Grunwalda.


I.
Čita se zapisnik prošle sjednice.


Prima se bez primjedbe, za ovjerovljenje biraju se članovi uprave
Slavoljub Slapničar i Žarko Miletić.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 70     <-- 70 -->        PDF

..


Tajnik Manojlo Divjak izvještava, da je ova sjednica sazvana
poglavito radi dovršenja odluke radi likvidacije društva. Drži da
likvidacija nije potrebna, jer se likvidacija u duhu pravila ima izvršiti
onda, kad društvo uopće prestane djelovati. Taj slučaj nije kod hrv.
šum, društva, ono djeluje i dalje samo pod drugim imenom prošireno
ili pretopljeno u Jugoslav. šum. društvo. Po pravilima Jugoslav. šum.
društva svi članovi dosadanjih šum. društava postaju članovi toga
društva, a sva pravila dosadanjih šum. društava prestaju važiti. Misli
da je jedino potrebno pozvati članove hrv. šum. društva radi obrazovanja
podružnice.


Dr. Petračić drži da društvo mora bezuslovno likvidirati, predlaže
da se u duhu pravila sazove glavna skupština, koja če doneti,
rešenje o likvidaciji. Pošto vjeruje da na tu skupštinu neće doći
dovolian broj članova, koliki je pravilima propisan za donošenje
odluke o likvidaciji, predlaže, da se istovremeno a u roku od šest
mjeseci sazove druga skupština.


Odbor usvaja sa svima protiv jednog glasa predlog Dr. Petračića
i rješava da se skupština sazove za 12. novembra 1921. a u slučaju
neuspjeha ova druga na 12. maja 1922.


III
Dr. Petračić predlaže da se izda još jedan broj Šum. lista kao
završni broj.
Odbor usvaja prijedlog.


IV.
Blagajnik izveštava, da su izžrebane založnice i to IV.—230
Hipotekarne banke na 1000 K i založnice I. hrv. štedionice br. 1006
na 5000 K i br. 3013 na 200 K.


Zaključeno da se novac podigne.


V. .
Blagajnik izveštava da je član društva Josip Hekner prikupio
za Kôrôskeny-jevu
zakladu o2´50 D.
Prima se sa blagodarnošću. v


VI.
Rudolf Erny izvještava, da je prilikom održavanja zbora za
osnivanje „Jugl. Šumarskog udruženja" prikuljeno 135.717 K od čega
je utrošeno 119.994 K 40 f., ostalo je dakle 15.722-60 K. Nada se,
da će dobiti od zagrebačkog nadbiskupa votiranih 5000 K, i da će
gradsko poglavarstvo vratiti naplaćene takse 11.186 K. Predlaže da
se sav taj novac ustupi po polovici Borošićevoj i Kôrôskeny-jevoj
zakladi.


Predlog se usvaja.


VII.
Srećko Majer izveštava, da je rukopise knjige Dr. Nenadića i
Dr. Levakovića dao u štampu u Beču, još nezna šta će koštati, ali
predlaže da se već Sada pokrije 2,000.000 austrijskih kruna radi
povoljna kurza.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 71     <-- 71 -->        PDF

223.
Zaključeno da se u tu cilj upotrebi sva gotovina kao i novac
Borošićeve zaklade, a za ostatak da društvo uzme pozajmicu kod
koje naše banke. ,


Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica je zaključena u 7 h na
večer.
Predsjednik : Srećko Majer v. r. . Tajnik :
Milan Turković, v. r. Rudolf Erny v. r. M. Divjak v. r.


Zapisnik odborke sjednice, hrv. šum. društva održavane 3.
decembra 192L u prostorijama „Šumarskog Doma" pod predsjedanjem
društvenog predsjednika Milana Turkoviča, u prisutnosti tajnika
Manojla Divjaka, zastupnika blagajnika Rudolfa Ernya, članova
Dr. Aleksandra Ugrenovića, Rudolfa Pilepića, Srećka Majera i Milana
Marinovića i Dr. Andrije Petračića.


I.
Čita se zapisnik prošle sjednice.
Prima se bez primjedbe, a za ovjeravanje izabiru se članovi
Srečko Majer i Ivan Čeonić.


H.
Čita se zapisnik izvanredne skupštine održane 12, novembra
1921. u pogledu likvidacije društva, koja nije mogla doneti pravovaljan
zaključak, jer nije bio dovoljan broj članova.


Prima se na znanje,


III. ,
Blagajnik izveštava o novčanoj manipulaciji glede davanja .
štatnpu knjige Dr. Nenadića i Dr. Levakovića, koja se sastoji u
sledečem:
Posuđeno je od pripomoćne Kôrôskenyeve zaklade 26.478 K
a od literarne zaklade 19.76949 K. — Od te svote izdao je banki
Mautner na isplatu od 500.000 austr. kruna, na Ges. fiir graphische
Industrie, Wien, kao predujam za tiskanje knjiga Dr. Nenadića i
Dr. Levakovića 50.000 jugokruna. Nadalje uz žiro članova društva
posuđeno je od Prve hrv. štedionice 72.000 K od kojih je banci
Mautner isplaćeno 68.400 jug. kruna kao konačna isplata za tiskanje
gore rečenih knjiga.
Izvještaj se prima na znanje.


iv. ´VY´;;
Srećko Majer predlaže da se utvrdi cijena knjizi. v
Utvrđena je prodajna cijena sa 50 D, a iznimno da se dade
đacima po 30 D.


V.
Srećko Majer predlaže, da se raspačavanje knjiga preda Ivanu
Čeoviću i Srećku Majeru uz stanoviti % dobiti.
Zaključeno da se predlog prihvati uz naknadu raspačavanja od
15% s tim, da se knjiga nesmije skuplje prodavati od 200 K. Raspačavači
infadu knjige preuzeti postavno „Šumarski dom" a iste će


im predati Dr. PetraČić i autori.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1921 str. 72     <-- 72 -->        PDF

VI.
Dr. Petračić predlaže da se radi članka u »Šumarskom listu"
koji je izašao u posljedma dva broja pod naslovom „Kućna gljiva"
od Levina Heisingera, stavi upit na udruženje inzinjera i arhitekata,
da li bi oni preuzeli nekoliko brojeva
i koliko.
Predlog se prihvaća s tim, da tajnik učini to pitanje.


VII. :
Milan Marinović predlaže, da se zamoli Ministarstvo šuma 1
rudnika, da za izdavanje knjiga Dr. Levakovića i Dr. Nenadića dade
društvu potporu i da knjige nabavi za šumske urede.
Predlog se usvaja i stavlja u dužnost tajnika, da sastavi molbu,
a predsjedništvo podnese ministarstvu.


VIII.
Čita se otpis ravnateljstva erar. pravnih poslova o zaključku
ugovora za izdavanje društvene zgrade Šumarskom fakultetu u smislu
zaključka upravnog odbora od 15. I. 1921. točke 2.


Zaključeno, da odbor odustaje od svog zaključka od 15. I.
1921. i da ne može izdavati društvenu dvoranu iz razloga, što ima
izgleda, da će se društvena imovina predati nakon likvidacije hrv.
šum. društva, jugosl. šum. društvu, ali odobrava, da prof. zbor šum.
fakulteta održava u toj dvorani svoje sjednice. — Ujedno se zaključuje
da se od povjereništva ministarstva prosvjete i vjere zatraži,
da u buduće plaća najveću moguću stanarinu po propisima o stanarini,
a tu pretstavku da sastave odbornici Rudolf Pilepić i Rudolf
Erny i Manojlo Divjak.


IX.
Tajnik čita molbu Bogosava Kosovića, kojom moli, da mu
društvvo preda u poslugu jednu peć, koja se nalazi na tavanu.
Pošto ta furuna prema izjavi Dr. Petračića nije društvena, nego
vladina svojina, to se molbi g. Kosovića ne može udovoljiti.


X.
Milan Marinović predlaže, da se rukovanje društvene knjižnice
preda njemu, pošto mu je ista potrebna kod uređivanja „bum.
lista".


Zaključeno je, da se za knjižnicu naprave dvoji ključi, te da
sa istom rukuje i dalje Dr. Levaković, ali da se sa njom može u
svako doba služiti i Marinović, ako se njih dvojica o tom sporazume,
u protivnom ima sa knjižnicom i dalje rukovodit Dr. Levaković.


Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica je zaključena u 5 sati
poslije podne.


Predsjednik: Tajnik:
Milan Turković v. r. Manojlo Divjak v. r.