DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1922 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Nadležni faktori kao i cijelu uasa ja^nost prc4aziii su preko tih slruč?
niaka ii BOMIC-i Hercegovine na dnovni red pozna-s´ajući u državi tek jedno
šumarsko društvo — Jugoslov.- šumaisko udruženje. Ovo je nukon odobrenja
društvenih pra\´ila pred tri mjeseca :^apoče]o rad na svim poljima šumarstva,
´/hijajuCi svojo redove i nastojeći popraviti ..., sto se je ....: tri godine sa
i^trane nadle/n;h faktora propuštalo,


MinistarstN () šuma i rudnika uvidjelo je, da je Jui^oslovensko Šumarsko
Udruženje faktor, s kojim se mora bezu\´jetno računati, te ga je počelo u
svim va/nijim stručnim pitanjima konzultirati. Lldruženje je pozvano na su*
radnju kod i/radbc šumarskoi^ i lovskog zakona, sastavka pravilnika za ..^.^^
nizaciju šumarske slu/be, kod provedbe eksproprijacije .´eiikog posjeda,
ai.:rarne reforme itd. Nastojanjem udružejna uklonjene su ovih dana velike
nepravde, koje su učinjene šumarstvu u materijalnom pogledu; jednom rječju,
ono je došlo do cilja, koji lebdi pred očima svim stručnim udruženjima, da
postanu u stručnim pitanjima savjetodavni organ stručnog ministarstva.


Kad je L´druženje za 10. ... najavilo sjednicu upravnog odbora u ...^
gradu, upotrebilo je Alinistarstvo Šuma i rudnika priliku, da šaljući svoje ^´iše činovnike, pretvori sjednicu u anketu, na kojoj su se raspravila
veoma važna stručna pitanja. Ovaj čin Ministarstva unio je u svakog svjesnog
šumarskog stručnjaka osjećaj snage i ponosa, da nam je marljivim radom ipak
uspjelo, da se o nama ne raspravlja bez nas, te uvjcreiije, da se u buduće ne će
dogadjati da Ministarstvo izdaje naredbe, koje >´Vrijedjaju naše stručne i stas
leške interese«, kako vele naši drugovi iz Bosne i Hercegovine.


Ako se naglasi da je u odboru "/.. visokoškolaca, a tek . sreelnjoškolaea,
da su to struexT.jaci s daleko većom i dužom praksom nego li su ti naši drugovi
i/ Bosne i HerecgoN´ine, i da su ti stiučnjaci izabrani jednoglasnim povjerenjem
svih šumara ove države — moči će se dostojno oejeniti vrijednost tvrdnje
kluba Šumarskili inžinjera iz Sarajeva u spomenutoj deklaraciji, da je »Mini*
starstvo pozvalo službeno i na državni trošak u anketu nekoliko ljudi, koji
nemaju ni kvalifikacije ni spreme, ni pogleda za rješavanje gornjih pitanja«.


Tako stoji stvar s anketom u Beogradu, i deklaracijom kluba šumarskih
inžinjera iz Bosne i Hercegovine, koji su se džilitnuli, ali nisu pogod´li
cilja, pa če naša nepristrana javnost u buduće znati, kolika se važnost imade
X´)oklanjati ovakoAim deklaracijama.


U Zagrebu, dne 17. prosinca 1921.


Predsjedništvo jugoslov. Šumarskog udruženja.


Iz III. odsjeka rada. Na nekoje upite obavješćuju se članovi odsjeka za
gojenje i čuvanje šuma i šumsku produkciju, da se taj odsjek ne će radi
skupoće ´železnicc konstituirati sve do naredne glavne skupštine udruženja.
Ako međutim do toga \.-..... padne odsjeku u dužnost rjcša\´anje kakovog
stručnog pitanja iz njegova djelokruga, to. će se ovo pitanje u slučaju hitrosti
riješiti na taj način, da će se jednostavno poslati na izradbu nekolicini najpozva^
nijih izvjest´telja tog odsjeka. Dr. Levakovič, kr. sveiič profesor.


Državna potpora Jugoslovenskom Šumarskom Udruženju. .. /.aključku
lista izašlo je re.šenjc Ministarstva za Šume i Rude br. 27.301 od 26. decembra
1021, koje glasi:


>-Na predstavku Jugoslovenskog Šumarskog IVlružcnja od 8. 12. 1021,
da mu se iz državnih sredstava doznači novčana potpora i da se nastojanjem