DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 19     <-- 19 -->        PDF

O rsitnivii prorctlarna. 59


tuahii nedostaci uzmognu ispraviti. Osobito nepovoljno djeluje
brzi rasi i/bojaka iz panja te inckanoi;; drveća u mladosti. Tko i
nije u takovim prilikama učinio neugodno otkriće o svojim ili
tuđim propustima u prošlosti, toga obuzme nevoljki osjećaj pred
neprobojnim zidom prostranih, više ili manje jednodobnih sasto^
jina; i neliotice se prave prispodobe, a po´gled na lijepe redove
sta-balaca duž puteva, ne može zatomiti pitanja; »Sto li se to
sakriva za tim lijepim, neprodornim zastorom?<< Osjećaj nesi^
gurnosti o obrastu velikih i jednodobnih ili neznatno raznodob?
nih površina, te njenih potreba — ovdje kao i kod pošumljiva^
nja — vodi upravitelja do prevelikih, često nepotrebnih čišćcn.ja
odnosno popunjivanja.


jedino radi toga, što manjka pregled i što je nadzor nad
vršenjem gospodarskih rnjera nesiguran, određuje upraA´itelj
popunjivanja i čišćenja prerano, te prečesto postupa kod toga
neracionalno, a na štetu prihoda. Mi smo skloni da vjerujemo,
da faktor »nesigurnost«: prouzrokuje znatan dio izdataka i to
više u lisnatim, nego li u crnogoričnim šumama.


Orijentiranje, provađanje uzgojnih radnja i proreda kao i
sam nadzor imperativno sile, da se otvori pregledno formirano
radno polje, jer se gospodarenje izgubi u neredu i pobrkanosti
velikih i suvislih branjevina — guštara.«


E. Vvagner želi svakako tim svojim gospodarskim radieljenjem
da postigne svoju svrhu »red sječina« (Schlagreihe), te da
eliminira dosadanji pojam sastojine. Njegova težnja za gospom
darskim razdjeljenjem šume je dobra i s gledišta sitnih proreda,
jer potpomaže njihovo provađanje.
Suvisle, velike branjevine moguće je samo mrežom prosjeka
razdijeliti u manja radna polja i time sam posao oko proredi?
van ja te izvoza drva omogućiti.


Napominjemo, da isključivo želimo govoriti o šumama rav?
ni-ce ili sasma blagoi nagnutog terena, gdje su elementi umjetnog
razdjeljenja šume, prosjeke, uporabivi i nužni.


U novije doba opaža se težnja, da se umjetna razdioba
šuma u okružja, pomoću prosjeka, što više ograniči i izbjegne,
a jedinicom gospodarskog razdjeljenja šume da bude s j e k o r e đ,
a ne okružje, kojega Miklitz naziva u svom djelu »Altersklassenmetoden
und Bestandeswirtschaft, Wien und Leipzig 1916« —
ostatko^m prestarjelo-g režima »Fachwerkac<, koji je toliko vre^


.... vladao, da se prigodom prelaza k modernim metodam


uređenja, samo pomalo i postepeno, možemo osloboditi njegovog
upliva.


Provađanje sitnih proreda posve je dobro spojivo s \Yagne?
rovim, Miklitzovim kao i onim načinom gospodarskog razdjelje^
nja šume pomoću prosjeka, kako to nalazimo u našim nizinskim
šumama tako, da sam način provađanja proreda u bitnosti ostaje
nepromijenjen.


Već samo provađanje sitnih proreda znak je finijega, inten^
zivnijeg gospodarenja, a ovo opet uvjetuje manja radna polja.