DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 35     <-- 35 -->        PDF

O .siraim .).....1.... 75


Drugačije će se provadati u nizinskoj šumi sa johom, jescnom,
brijestom te hrastom, a drugačije opet u uješovitoj bukovoj i
hrastovoj šumi prigorja. Zajednička je u oba slučaja ista svrha,
koju držimo dobrom, te bi sa naše strane prcporučih, da se sitni.^L
proredama posveti što više pažnje, jer one to u punoj mjeri
zaslužuju.


Kako će se sitne prorede u konkretnom slučaju privesti u
život, i u njemu podržavati stvar je odnosnog upravitelja. ..^
derno šumarstvo, a pogotovo uzgoj i njegu sastojina, mi sa našeg
gledišta ne smatramo »zbirkom reeepta«, te držimo, da je ...^
vedbu pojedinosti najbolje prepustiti znanstveno i stručno nao;=
braženom upravitelju, koji će znati da zgodno u životu primjeni
zahtjeve šumarske znanosti.


Sitne prorede smatramo važnim činom u životu mladih sa?
stojina, te ih zajedno s ostalim proredama držimo atributima
intenzivnog i naprednog gospodarenja.


O važnosti proreda u materijalnom i financijalnom pogledu,
te njihovom velikom značaju u budućnosti našeg šumskog gos?
podarstva progovorit ćemo nekoliko riječi u kojem od slijedieih
brojeva.


Na završetku ovog prikaza, dužnost nam je sjetiti se s
nekoliko riječi priznanja i hvale valjanog lugarskog osoblja, u
čijim se srezovima provađaju sitne prorede. Sva težina posla,
velik dio rizika uspjeha sitne prorede pada na njihova leda, te
su i oni tihi suradnici kod lijepog zadatka: dizanja intenziteta
šumskog gospodarenja. Velik i težak je to posao, uz čuvanje
sreza, dnevno nadzirati i rukovoditi sitne prorede na površini
od "kojih 70—80 kat. jutara; sam upravitelj šumarije može da
dade upute tek u glavnim crtama, a pojedinosti samog posla te
njegova neposredna izvedba i nadzor padaju u dužnost lugarskog
osoblja. Velika je to i teška dužnost, tako da možemo mirno
utvrditi, da je za uspješno provađanje silnih proreda uz ostala
dva, već prije spomenuta predmjeta, neophodno potreban i treći,
a taj je: sposobno i uporabivo te energično lugarsko osoblje.
Sa mlitavim, nemarnim i korumpiranim lugarskim osobljem, neka
se sitna -proreda uopće ni ne otpočinje, jer je prevelika moguć--:
nost, da se glavna sastojina u tolikom stepenu ošteti, da će tra?
govi tih šteta ostati vidljivi do konca života te sastojine.


Uopće, intenzivnije gospodarenje, stavlja veće zahtjeve na
lugarsko osoblje u pogledu njihove stručne spreme i sposobnosti.
Sa razvojem našeg šumskog gospodarstva usporedo i tako .....
neopaženo se događa prelaz od onoga stanja, u kojem je lugar
bio samo čuvar šume i ništa više, k onome stanju, u kome lugar
obavlja i rukovodi mnoge radove u svom srezu. Naša je dužnost,
da i sami nastojimo, da si stvorimo i odgojimo što bolje higar^
sko osoblje, jer ćemo na raj način lakše doći do istaknutog čili a:
dizanja intenziteta šumarskog gospodarstva.