DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 38     <-- 38 -->        PDF

7g Mii>ii a naiogah jugoslovanskcga gozdarstva.


a-^ ^u^podarski ugled. Kaj nam hasm snopje papirnatih novca,


nas gosi


nic kaj trgovska iznajdijdvost, .. ne negujemo onih dobrm ki


fih´črpamo iz plodovite zemlje, ki tvorijo življenje v gospodar.
stvu Brez umnega, smotreno urejenega zemljedelstva naše na.
rodno gospodarstvo propade v kratki dobi. Gozdarstvo ;e važna
pano^a zemljedelstva v naši državi, ki zahteva najvecje skrb^
nosti´in opreznosti osobito v sedanjem času, ko je celokupno
zemljedelstvo izpostavljeno navalu, žal, da pogosto knvo ume.
vanih in ćelo v samopašne namene zlorabljenih nacel. irdo pre.
izkušnjo je prinesel čas ravno nam gozdarjem. Cetudi bi se mo.
rali kdaj in ponekod umakniti gozdarji surovi sili nerazsodnih
ljudi, dospemo naposled, svesti si svojega plodovitega dela na.
ših čistih namenov do svojega smotra, do onega uvaževanja go.
zdarstva, ki mu v našem državnem gospodarstvu pripada. Dolž.
no´st nas gozdarjev pa je, da predvsem skrbno motrimo in pro.
učujemo one preosnove, ki si jih narod namerava uvesti v svoje
zemljedelstvo. Naša izkustva, naše strokovno znanje, naši stiki
s sorodnimi strokami. in naši kritični preudarki. nam jamčijo,
da se stroka prilagodi starim pravom iz novega časa iv najtežjih
slučajih. Priznamo, marsikateremu tov arišu povzroča nova doba
s svojimi na demokratičnosti slonečimi nazori bridk e dušev.
ne muke, mnogim se zde težkoče nepremostljive, pogubonosne
za narodno gospodarstvo. Ni jim tega zameriti; želeti pa je, da
se tuđi slednji od nas kolikor mogoče hitro uživi v za nas po.
vsem novi čas, čas svobode in demokrattčnosti,^ ki zmagoslavno
preraja svet.


Naš gozdarski rod, ki si je mpral čestokrat iskati zbog ne.
znatnega upoštevanja pri gozdarskih veljakih iz pretekle dobe
utehe V narodni zavesti in upanju v svojo dobro stvar, bi krenil
rajše na smotreno delo v globokem prepričanju, da delo uspe
pri trdni volji, izpeljano polagoma in prilagodivši se narodnomu
značaju. Narodno jugoslovansko gozdarstvo, osnovano na zna.
čaju. slovenskoga ljudstva, pestrosti jugodovanskega gozda in
domačem strokovnem znanstvu nam izpolni brez bojazni vsa
ona stremljenja, o katerih v svoji naravni zavestnosti sluti, da
PO i/vedljiva kot pridevek neovirno nastopajoče demokracije.


Svoje gospodarske odnošaje si urejuje narod po svoje, čim
uspesnejse, tem ugodnejše zanj. Za svoje namene rabi narod ljudi
IZ svoje srede, svojega značaja in mišljenja, veščake, izvežbane
V stroki^m umevajoče narodnega duha. Gozdarstvo širokega dela
naše države mrna se narodnega značaja. Prevzeto iz starih držav.
. . tvorb je ohranilo nemalo se isti ustroj, kakor ga je imelo
neKdaj, Dasi je nedvomno, da se bodo sledovi nekdanjili go.
STI ? ^^^^^^^^7^ gospodarskih načinov in postopkov poznali
se dolgo vrsto let, ker se pač tako globoko vrasle uredbe ne
^Zdt ^ ^ ""^ ^´´´*^^´´ ^´^´´´^^^ hipoma brez polnovrednega nado.


iZtTwSuv^^^ ^^^´ da se V vseh panogah svoje
čSudi sTSSf )Sr^´^´ Y^^"´ ^^ ´´ vsestransfa> osamosvo i,


cetudi se moia zacasno posluževati skromnejSih sredstev v do.