DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Načelu šumarske organizacije u našoj državi.


mrtvilo i apatija da ne reknemo desinteresu^anost. Mimstarstvo
šuma i rudnika iznosi uredbu o novoj organizaciji^ službe, l o je
pitanitN c) kojem su u predratno vrijeme pisane brošure, vodile se
rasprave održavale ankete, te izdavale čitave knjige. A kod nas?
Nakon izdanja uredbe Andimo nekoliko mršavih, na brzu ruku
napipanih, površnih kritika u Jugoslav. Šumi te jednu kratku
kritiku u Ju^^oslav. Njivi i to je sve.


1 ako sam svoje misU o organizaciji šum. službe iznio u
16.—21. broju 11. godišta Jugoslav. Sume, dakle prije izdanja spo^
menute uredbe, ne mogu propustiti, da se na to pitanje ne vratim
sada, kada je na dnevnom redu izdanje provedbene naredbe ^.
tu uredbu dotično pravilnika za organizaciju šumarske službe u
kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca,


Organizacija šumarske službe u našoj novoj državi bilježi
do sada nekoliko %´ažnih momenata.


Kraljevim ukazom od 7. decembra 1918 markiran je prosto-r,
a uredbom od 15. marta 1919 »o ustrojstvu ministarstva šuma i
rudmka4< udaren je kamen temeljac za veliku zgradu, u koju bi
se imalo smjestiti šumarstvo naše držaA^e. Uredba od 27. juna
1921. g, »o izmenama i dopunama uredbe o ustrojstvu ministar?
stva šuma i ludnika od 15. marta 1919. god. i o organizaciji su?
marske struke u kraljevini Srba, Hrvata i Slo´Venacac< izgrađuje
dalje ovu zgradu i sprema je na brzu ruku pod kro-v. Time nije
zgrada još ni izdaleka dovršena. Pravilnik dot. provedbena na?
redba spomenute uredbe kao i poslovnici .. pojedine vrsti po?
slova imali bi biti zadnji akt, koji će gradnju ove zgradbe iznutra
i izvana dovršiti te je učiniti prikladnom za stanovanje.


Svaki od navedenih momenata imade veliku važnost te bi
bilo teško reći, koji je od kojega važniji. S gledišta tehničke
]provedbe organizacija najviše nas zanima uredba od 27. juna
1921. i njezina provedbena naredba ili pravilnik.


Šumarska stručna javnost nije imala prilike da sudjeluje k<3d
projektovanja i izgradbe ove uredbe pa za njezin sastav nose
odgovornost samo sastavljači. Ne marim ispitivati koji su bili
tome razlozi, samo želim naglasiti, da je naša stručna javnost
putem jugoslov. šum. udruženja konzultovana tek kod četvrtog
akta t. j . kod izradbe pravilnika.


Stavljeni tako pred gotov čin, imali smo izraditi pravilnik u
okviru uredbe, uzevši a priori, da je uvedba dobra. Prihvatismo
se posla _s uvjerenjem, da se i u napola gotovoj zgradi dade
promijemh ne samo po gdjekoji prozor ili vrata, nego, ako i teže,
1 sami zidovi, a da se zato ne mora sama zgrada srušiti. Izradbom
valjanog pravihnka dat će se uporedo izmijeniti i po koja stavka
same uredbe pretpostavivši naravno, da je sama uredba dobra.


Zadatak je o^vih redaka, da prikažu ne samo negativnu ....
^.% ^´^^^^^^™ ^^^´^^^^ ^^^^^dbe, na kojoj je izrađen i sam