DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Načela ´sumar:>kc orgaiiizacijc u iiasoj (jržu\´i.. 81


L Unifikacija šumarske službe.


Temeljno načelo uredbe od 27. juna jest ujedinjenje
š u m a . s k o g nadzora i upravne šumarske vi a s t i.
Čl. L A´cli, da je ministar šuma i rudnika »najviša nadzorna vlast
nad svim šumama, šumskim^ zemljištima ´ i šumskim ustane^
vama...« »on je najvišja upravna vlast nad svima šumskim ..^
sedima . .. u koliko mu je ova vlast zakonom, dodeljena.« Cl 5.
poimenca navada šume, s kojima država »upravlja, rukuje i ras?
polaže«^ dotično, »ne dirajući u pravo svojine, vrši stručnu upravu
ili nadzor,« Kada vrši upravu?


»Ako se pokaže, da je u interesu naprednog šumarskog gaz^
dinstv^a ili u opšte^m državnom interesu može ministar — ne
dirajući u ....^. svojine — uzeti u svoju upravu sve napred
imenovane šume i šume pojedinih pri.^atnika.«


To načelo unifikacije uprave i nadzora proteže se kroz cijelu
uredbu kroz sve tri instancije (ministarstvo, direkcije, šumske
uprave), što se očito vidi iz čL 24., gdje se za" šumske uprave
\´eli »uopšte one vrše šumsko policijsku i šum´sko privrednu
službu.«


Tako veli naredba od 27. juna, »koja stupa na snagu, kad je
kralj potpiše« i nosi kraljev potpis.


Sasvim drukčije govori »N acrt zakona o opštoj
u p r .. i,« predložen po ministru za ustavotvornu skupštinu.
CL 1. tog nacrta razlaže, što sve spada u opštu upravu iz rezora
pojedinih ministarstva te za šumarstvo veli, da u opštu upravu
spadaju poslovi iz nadležnosti Ministra Šuma i Rudnika »u ko:^
liko se odnose na nadzor nad privatnim su?
mama.« Veliki župan, kao .starešina uprave u oblasti i sreski
načelnik kao starešina uprave u srezu dobivaju stručne referente,
među, OiStalima i šumarskog (čl. 31., 21.).


Da se isključi svaka sumnja, to se ono, što je u čl. 1. rečeno
u pozitivnom, navada u »Obrazloženju«´ u negativnom obliku.
Tu se naime veli, da se u oblasti i srezu imadu feoncentrisati
sve one upravne grane, koje nemaju taka.´^ specijalni karakter,
da bi iziskivale naročitu odvojenu organizaciju. »Takav karakter
pripada samo onim upravnim poslovima, koji spadaju u nadlež:^
nost ministarstva . . , Šuma i R u d n i k a, u koliko
se odnose na upravu državnih domena. Svi drugi
upravni poslovi spadaju u pojam opšte .....^. i treba da su
koncentrisani u oblastima i srezovlina kod jednog nadleštva.«
Dosljedno dokle: po uredbi od 27. juna zasnovanim direkcijama
ostavlja se uprava državnih domena, a nadzor nad 5.^......1.


šumama (ForstpoHzei) te tehničko i financijalno gospodarenje
u šumama, imovnih općina, zem, zajednica, seoskim, općinskim
itd, ostat će koncentrisano kod polit, oblasti. Od prilike slično
današnjem stanju u Hrv. i Slavoniji.^


^ Najnovija niircdbu ministarstva Šuma i Rudnika, kojom se dosadašnji
tlr/. šum. uredi pretvaraju u direkcije, i nehotice podupire ovo protivno načelo,
.>tvari´jue´ direkcije, kojima su za sada podvrgnute samo državne šume