DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Pitanja 1 odgovori.


(..... /akon ne ra/likuic šumarske slu/bunkc piemi Utc^oriji posjed.-.
Dakle se mora /Aljučui, da on pod pojam šumarskog službenika
sup.umuic 5.. sumjrbko o .> b I j e, kojemu je sluŽboAanjc ../...
0 izMCsno podruMt (rejon), i državne i političke . privatne šumske uprave


Dr/im. da le /akon pošao sa načelnog gledišta, da ic i/vršivanje kn a u
rejonu nekoga sbi/bcmka >astavm dio njcghln
fjzioga, dj. takoAo i7\rsivanje lova još napose oporezuje.


Pravo ;umaiskih ....... držj\ne i politiCke šumske
-uprav e na oprost takse 2a lovnu kartu vezano je citiranim zakonom — kako


... rekosmo — o ...... službeni rejon dakle o područje (teritorij) ...^.. a
dj^okruga. Sam njegov djelokrug normiran jc zakonskim 1 inim prop sima, no
pravo 1 du/nost vršenja iunkcije toga djelokruga izvire 1/ položene službene
zakletve. Momentom položenja službene zakletve bna dakle dehnitivno utirdjen
rejon I pra\o i/\ršivanja tunkeija djelokruga nekoga činovnika. Dakle je po?
ložena zakletva \ee sama po sebi pravni naslov za oprost takse na lovnu kaituako se radi o i/vrŠnanju lova u rejonu toga činovnika
Držim, da le /akon av amo supsumovao iprivatn( šumaiskoosob^
ij e s razloga, sto se i u privatnoj šumarskoj službi izvišavanje lova ima s-ma^
irati .sastavnim dijtk)m šumarske službe uopće. No budući .. privatni Šumarski
namjcštenic! .. polažu prigodom nastupa svoje službe nkakovu zakletvu, ...
cjihova ..... i dužnosti — pa 1 opseg rejona — izviru iz dekreta, akceptno^a
pisma, ugo\oia i^d dxkle iz dokumenat.i, koji je naprama oblastima ....^.
prn´-atno^pivvne naravi, potreban le, da se reion takovih Činovnika iitv rdi
pred oblasti Pc^trebno je dakle, (ki om privatni posjedmei šuma, kojima je
-stalo do toga ć:i se njihovi šumarski namješteniei uzmognu poslužiti zakon^
skom pogodnosti oprosta takse za lovnu kartu, dadu kod nadležne političke
%iasti /apriseci svoje činov^mke kao čuvare lov^a /^ izvjesna službena područja
(lejone) Bez te prisege ne može se privatnim službenicima priznati pravo na
<>piost od plaćanja takse na lovnu kartu.
Da jc zakon zaista imao na un´u takovu pra\nu kvalihkaeiju, ´\idi se ...^
bolje odatle, što je on izrično propisao za svakoga onoga, koji se želi da posluži
tom pogoeinosti (prosta, obavezu 1 e g 1fc i m o v a n ] a To ee reei, svaki se
takav pogodoMuk oprosta mori na zahtjev državnih oigana leg.timov^ali. On
ne moia, .. im-i običajnu lovnu kaitu no mora, da posjeduje ova d\ a doku^
raenta. ... o ckikuinenat, i/ kojega se nesumnjivo vidi, da se zaista radi o
njegovom sluzbeii-´m jtjonu (potvida o položenoj službenoj prisezi /0 dižaAne
1 političke šumarske emovnik. ( dnosno potvrda o položenoj zakletvi čuvan


hwi za pn^afnt einoviuke), drug o dokumenat, da je sa strane vlasnika
zakupnika ih pouzakupnika lovišta zaista ovlašten, za izvrša\ mje !o^ a na svom
službenom podruciu Ugrcnović,


2. pitanjei ...! pm atnik piedložu, je po svojoj šumskoj upravi nad^
Icznoj vlasti na odobrenje još u augustu 1021 propisni drvosjeeni prediog za
gospodarsku godmu 1921 /1922 Nastupom gospodarske odnosno poslovne go.
dme zapoecto je sa .jceom Za kratko vrijeme stiže pismeno obavicštenje sa
strane nadkzm ki kotarske oblasti u , da se svaka s, te. obust.v.
^^´´ ´ ´^´´/^´.´^^ Jcv drvosjcčni prediog jos inje odobien Pio.
tiv foga oba^ještcnja uložena v žalba no nuavno bez odgodne moci
>lohodu, su . upitati oso l)n h je ovaj postupk u skHdu sa zakonima
koj, su lu .u.i.,^ ... 1, se obusta.iiati .jcea sa ...... motivaeiiom. u