DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 68     <-- 68 -->        PDF

lQg Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Cl. 19.


U proračunu ima se predvidjeti nagrada za bL^^ajnika, ... tajnika (člana
redakcionog Odbora), nadalje primjeran iznos /a administrativne p.>trebeprepisku te otštete ostalim funkcionarima Podružine ili Udruženju. — No nikad
ne smije redovni proračun iskazati potrebe, koje u skupnom iznosu prelaze pe.
tinu dohodaka od članarine na području Podružine.


Čl. 20.


Podružina izvršuje i upravlja sve poslove lokalne naravi na svome pod-ručju,
pod vodsiAom i nadzorom Glavne Isprave Udruženja. Kod prepiske ..^
služuje se ,ednakim pečatom kao i Udruženje, s dodatkom: Podružina (mjesto.)


Podružina ne može donositi odluka ni izdavati mnijenja u predmetima koji
prelaze lokalne interese, i nikako zastupati Udruženja bez posebnog ovlaštenja
Glavne Uprave.


:Sve načelne izjave, odluke, mnijenja i. dr., kako lokalnog tako općeg zna=
čaja, mora Podružina istodobno u prepisu poslati Glavnoj upravi Udruženja.


CI. 21.
Odbor Podružine sastaje se najmanje svaka dva mjeseea na redovnu Od^
borovu sjednicu. Siri odbor Fodružine tvore članovi (^dbora i članovi (jdsjeka
rada. Sjednica šireg odbora Podružine vrši se na zahtjev upravnoj^ odbora Po>
družine ili većine članova kojeg odsjeka rada, a donositi može pravovaljane za^
ključke stručnog značaja samo onda, ako se je većina članova dotičnog odsjeka
rada izjavila za taj predlog (bilo i naknadno).


inače se zaključuje većinom glasova, uz prisutnost predsjednika (podpred?
sjednika), tajnika ili njegovog zamjenika te bar jedne trećine člano^´a Odbora
(užeg, dotično šireg u stručnim predmetima).


VI.
Odsjeci rada.


ČL 22.


U svrhu pospješivanja stručnog rada osnovat će Glavna Skupština Udru.
ženja permanentne odsjeke rada.
Na Ustanovnoj Skupšt´ni dne 8. junija 1921. god. bili su osnovani ovi ocU
sjeći rada:


i- -Odsjek za šumsku pohtiku, zakcmodavstvo i upravu«;


II. »Odsjek /a posumljenje krasa i golijeti«;
III. »Odsjek za i*ojenjc i čuvanje šuma i za šumsku produkeijuIV. »Odsjek za prikaz, opis i occnu šuma«;
V. »Odsjek za agrarnu reformu.<;
... ..Odsjek za promet, industriju i trgovinu«;


Vn. <\hjek za iz,adu jedinstvene šumarske terminol()gijc<


\ 111. »Prosvctni odsjek«;


iX. »Odsjek za pr(»pagandu i finausijc«.


.. 23.


U 0

;:.´": : *"´´´´^^´"^ .^^´7^ ^^^´^^^^^´ ^´*>i* ^l^novi moraju biti prokušam speci.
.Udn, stručnjaci, a har jedan od svako,. Odsjeka rada prokušan šumarski stru:-