DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Čl. 2S.


Manje važne predloge rješava Glavna Uprava, važnije predioge ]>nprav.
]ja ona .. Giavnu Skupštinu, da ova donese odluku. Osobito važne i daleko.
sežne predmete trajne vrijednosti rješava Kongres Udruženja.


ČL ´29.


Od&jeci zaključuju većinom olasova. No svakom je članu Odsjeka slo.
bodno podnijeti odvojen predlog u širem odboru i na zboru Podružine; to on
može učiniti i u plenumu Udruženja, ako to pismeno zahtijeva jedna trećina
prisutnih članova dotičnog Odsjeka.


ČL 30.
Odsjecima rada stoji na raspoloženje glasilo Udruženja za sve oI;avijesti
i radove, namijenjene za objelodanjen je.


ČL 31.


Na Glavnoj godišnjoj skupštini dužni su Odsjeei podnijeti izvještaj o
cjelokupnom radu i o napredovanju rada, kod nedovi´šenih predmeta, u minuloj
s^odini.


ČL 32.
Djelovanje članova Odsjeka rada je časno. Naknadu eventualnih oprav.


´danihtome
efektivnih
na Odborskoj sjednici
troškova mogu zahtijevati od
i o zaključku izvješt
Podružine,
ava Glavnu
koja
....
zaključuje.-..
o
YII. Zaključak.
ČL 33.


Ovaj Poslovnik stupa ii važnost, kad ga usvoji Upravni odbor Udruženja
na redo\Tioj sjednici sa većinom glasova, a njegove odredbe može mijenjati i
dopunjavati isti odbor na predlog bar dvojice svojih članova s većinom glasova.


Članovi Odsjeka rada.


Prema obećanju u prvom broja lista donosimo imenik članova pojedinih
odsjeka. Nu prvom mjestu f>u privremeni pročelnici, koji su zamoljeni da pro?
vodu organizaciju odsjeka.


L Odsjek za šumsku politiku, z a k o n o d a ^^ s t v o i upravu:
ing, lovo .1.1. (Beograd), dr. Milivoje S. Vasić (Beograd), ing. Antun š.vic
(Ljubljana), ing. Franc Pahernik CVuhred kod Maribora), dr. D. Jovanović
(Beagrad), Miloš P. Ćirković (Kruševae). ing. Ilija Slijcpčevič (Deliblat), prof.
dr, .\leksandar Ugrenović (Zagreb), dr. Antun Goglia (Zagreb), dr. Milovan
Zoričič (Zagreb), ing. Josip Rustia (Ljubljana), Ed. Slapničar (Bjelovar), dr.
Edo Danda (Sarajevo), ing. Bogoslav Kosović (Zagreb), ing. J^lilan Mužinić
(Split), ing. Vojko Koprivnik (Beograd), Miian Drnie (Sarajevo), ing. Ilija Sto.
janovic (Sušak), ing. Emil Kundrat (Zagreb), ing. A. Havliček (Zagreb), in^.
Ante Ružie (Lj-ubljana), Jn^t. .... Grubić (Split).


D. ^^´-?J^´´^f^ ´´´´´´ P^^^´mljenje krasa i gOilijcti: inž, Stevan
P^Uovic (Zagreb), proL Aifons Kauders (Ogulin), ing. Josip Balen (Senj), ina.
hja Shjcpcevie (Deliblat), ing. Andrija Geschvvind (Mostar), Ljub. Maletić
(Beograd). ,ng. .Jovan Gačić (Beograd), Horislav Nikolie (Vranja), ing. Viadiskv
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 71     <-- 71 -->        PDF

iz jugosiov. Šumarskog Udruženja. 1.


Fu/au (Ljubljana), ing. Milan Mužuiić (Split), prof. dr. Andrija Pctračić iZiu
i^rcb), ing. N. (.Y-lc^in (Split), ing. Dva^o Radimir (Kotor), ing. Ernil Ohcrcigncr
(Ljubij anu), ing, Andrej Odiasek (Ljubljana), ing. V^inko Travirka (C´clje), jug.
Ferdinand Holl (Sarajevo), Stjepan Nikić (.^....),


IIT. Odsjek za g i> j ^ n j c i čuvanje suma i za šumsku p r o ^ciukciju:
prof. dr. .. Levaković (Zagreb), ing. .. Marinović (Zagreb), Sava
\´učetie (Aleksinac), Miloš Jovanović (Paračin), iiig. Petar Manojlo\ić (Vin^
.....), A. Jovano\uc (Zagreb), prof. dr. Andrija Pctračić (Zagreb), ing, Josip
Rustia (Zagreb), Frane Lang (Brezice), ing. Zmago Zicrnfeld (Hled), prof. ing.
Holi (Sarajevo), Pavao Hilić (Han Kumpanija), ing. Josip Balen (Senj), ing.
Alojzij Rus (Bohiujskt´ Bistrica), ing. Žarko Miletić (Zagreb), Josip Hctner
(Đakovo), Vaso Vasič (Foča).


IV. Odsjek za prikaz, opis i ocjenu šuma: pvof. dr. Đuro
Nenadić (Zagreb), proL dr. A. Levaković (Zagreb). Slavoljub Ilić (Beograd),
Milan Marković (Kraljevo), Sava Vučetić (Aleksinac), ing. Antun Šivic (Ljub=
Ijana), Josip Lenarčič (Vrbnika). Josip Verbič (Konjice, Slovenija), L Maru/zi
(Sušak), Jovan Matić (Morović), Mihajlo Marković (Avala), Mihajlo Braljinac
(Gornji Milanovac), Zarija JelaČa (Bitolj), ing. Bogoslav Kosović (Zagreb),
Stjepan Frkić (Karlovac), ing. (Jvetko Božić (Bohinjska Bistrica), ing. Miho^^l
Markić (Karlovac), Miloš Jovanović (Paračin), ing. Simo Krstio (Sarajevo),
Milan Bajić (Bos. NoAi), prof. Veselv Dragutin (Sarajevo).
\ \ Odsje k za agrarn u reformu : Mihajlo Ljušfina (Beograd),


ing. Simo Krstić (Sarajevo), ing. Petar Bohr (Našice), ing. Aleksandar flavliček
(Zagreb), Jovan Jekić (Skoplje), ing. Josip GriinNvald (Našice), Vilira DojkfAdč
(Zagreb), ing. Andrija Perušić (Beograd), ing. Franc Pahernik (Vuhred kod
Maribora), Franc Lang (Brezice), ing. Ante Ružić (Ljubljana), dr. Stjepan
Landekušić (Beograd), ing. .. Marinović (Zagreb), ing. Anton Sodnik (Ljub?
Ijana), Gaso Vac (Varaždin), Milan Pichlcir (Kutjcvo), Ante Mark (Bjelovar),
Jovan Lazić (Petrinja), Josip Lenarčič (Vrbnika).


VI. Odsjek za promet, industriju i trgovinu: Josip Lenar^
čič (Vrbnika, Slovenija), Miodrag Stamenković (Beograd), dr. D. Jovano\ić
(Beograd), Mane Divjak (Zagreb), Srećko Majer (Zagreb), Vilim ........
(Novi Marof), Rudolf Piicpić (Zagreb), Arpad Karolvi (Zagreb), Milan Turko:^
vić (Zagreb), ing. Josip Radulo-vić (Sarajevo), Ernest Hieng (Ljubjana), Josip
Gocdercr (Leonovo. Slovenija), Franjo Grdger (Naš;Qe), Milan Knežević (Teslić),
Pavao Friedrich (Caprag), Josip Kohn (Zagreb), Dragutin Trotzer (Zagreb),
Rudolf Maraković (Đakovo), Makso Fischcr (Lokve), ing. Milan Lenarčić (Rilv
nica na Pohorju).
VII. Odsjek za izradbu jedinstvene šumarske terminom
i o g i j e : prof. dr. Alekfiandar Ugrenović (Zagreb), Zlatko Turkalj (Ogulin),
ing. Ivan Čeović (Zagreb), Ivo Čipiko (Beograd), Peci ja Petrović (Zagreb),
Miloš P. Ćirković (Kruš^vac), Jovan Jekić (Skoplje), Miloš Ncšković (Kraguje^
vac), Borivoj Nešković (Mitroiaca), Đuro Teiar (Sarajevo), ing. Karei Tavčar
(Ljubljana), Josip Goederer (Leonovo), ing. Janko Urbas (Maribor), ing. Alck^
sandar Bogičcvić (Pančevo), ing. Tcoodor Spanović (Apatin), ing. Stjepan
Serdar (Udbina), ing. Mirko Ježić (Jasenak), Branko Manojlović (.....^..), ing.
Sveto^ar Jagrović (Glina), Đuro Teiar (Sarajevo), Joco Neseldžić (Oštrelj),
Ante MiloŠević (Derventa).
VUl. Odsjek prosvctni: prof. dr. Andrija Fefračić (Zagreb), Mihv
rad JovanoAde (Beograd), prof. dr. Đuro Nenadić (Zagreb), dr. P. Đordcvić