DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Službene vijesti.


Fakat. .U. ncko.ii drugovi, koii su ubrali po 800 k´ po hvatu ogrcvnog
relutuma, moraju u oć.-kivunju svojiK drva kupov>if:i po 14 . OO fiL kilogram
drveta (diikle oko 3000 . hvat), svakako je dovoljan uzrok, d^ direkcija prekine
sa šablonskim pismenim po/urkama te prijeđe na »nepropisane«, ali tim
jače usmene urgencije!


Da se izbjegne u buduće ovakovim slučajcvi^aa, upozorili bi nadležne
faktore, da su erurski šum. uredi u mnogo većim giadovima nego li su naši,
osnovali skladišta za oarijevno drvo. Na ta skladišta dovozi se drvo u vrijeme,
kadu je /elje/nički prcmct najmanje opterećen. Činovnici u gradu, koji nemaju
prostranih podruma, mogu na taj način doći u svako vrijeme do potrebne
količine suhih drva kao svog deputata. Ovakovo skladište ne mora imati po*
sebnog stalnog višeg činovnika, nego ga može voditi — uz cestu kontrolu
i periodično izašiljanje činovnika iz direkcije —-i koji potčinoAmik ili niži
činovnik. ´´,


S tog skladišta mogli bi dobivati drvo i činovnici nešumari uz određenu
taksu, a stanovitu koheinu i ostali građani uz tržnu cijenu. Ovi poslednji rado
. uzimali suho drvo uz dobru mjeru, a uz malo spretnosti moglo bi se postići,
da se ne bi samo pokrili troškovi ležije, nego i dio troškova izradbe i dovoza
dcputatnih drva, od čej:>a bi opet država imala koristi. —ic.


Umrli,
U Beogradu umro je u septembru prošle godine i n ž. V a i e n t i n . i k I a n,
bos. heTc. šumski savjetnik u penziji, u (.^. god. svoga žiA^ota. On je 22 godine
bio u bosanskoj zemaljskoj službi, najprije kao profesor tehničke srednje
škole, a zatim kod šumarskog odsjeka zemaljske vlade u Sarajevu, gdje je
bio Šef odjeljenja za iskorištavanje državnih šuma u vlastitoj režiji. Kako je
scupio u penziju, bavio se procjenom raznih šuma u kraljevini. Njegr)va stručna
sposobnost bila je opčc priznata.
Le o Kadcžavek , nadšumarnik đurđevačke i. o. umro je u 56. <4odini.
Bio je redoviti član udruženja.
Slavolju b Dcm k šum. inž. pristav kod zagrebačke kr. šum. direkcije
umro je u 46. god. Bio je redoviti član udruženja.
Pokoj im vječni.


Službene vijesti.


Pokrajinski Namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju povjerio je na prijedlog
profc,sorskf)g zboui gospodarsko.šumarsk.)ing. Vladimiru Š u 1 h o f e r u, pristavu spomenutog fakulteta, predavanja iz
teoretske mehanike u šumarskom odjelu spomenutog fakulteta.


Pokrajinski Namjesnik za Hrvatsku i Slavoniju povjerio je u gospodarsko.
šumarskom fakultetu kr. sveučilišta u Zagrebu ing. Viktoru S e t i n s k o .,
cic-neralnom mspektoru voda, predaNanja iz gospodarskih melioracija, N odno^
graditeljstva te učvršćivanja tla i uredjivanja bujica.


Ukazom Njegova Veličanstva Kralja od 14. januara P>>2. god. stavl,en
su u stanje pokoja s pravom na penziju, koja im po godinama službe pripada
Andrua kopr.ć, Ribu-d Schmidinoer. zemaljski šumarski .savietnici