DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1922 str. 65     <-- 65 -->        PDF

KiJjcsko. 385


štu. pa zato ipak nikom nije padlo na um, da n. pr. tehničku visoku školu
rangira kao manje važnu. Pa ui polaganje teoretskih državnili ispita nije nikakva
karakteristika jedne visoke škole, jer neki sveučilišni fakulteti još ni danas ne
poznaju institucije državnih ispita, a da im se zato ipak ni najmanje ne može
poreci visokoškolski karakter.


Da je podjeljenje inženjerskog naslova apsolventima šumarske akademije
opravdano svjedoči analogni slučaj u Austriji, gdje su prema carskoj naredbi
od 14. III 1917. (vidi R, G. BI br. 130 ili Oest. F. u. J. Z. 1917. ili Šum, list
1917, str. 183.) dobili pravo, da se služe sa staleškim naslovom inženjer ne
samo apsolventi tehničkih i rudarskih visokih škola, te visoke škole za kulturu
tla u Beču, nego među ostahm i oni, koji su svoje nauke apsolvirali na bivšoj


c. kr. šumarskoj akademiji u Mariabrunnu i prema onda postojećim propisima
ispite s uspjehom položili,
Kr. šumarska akademija imala je gotovo istu naučnu osnovu kao što je
danas gospodarsko^sumarski fakultet, tek je isto tako kao i šumarska akade?
mija u Mariabrunnu imalo semestralne, a ne državne ispite, kao- što su danas
propisani na gospodarsko^Šumarskom fakultetu. No i ti semestralni ispiti ne
mogu se nikako smatrati manje vrednim od državnih ispita, dapače bi se imali
obzirom na vrednost u jednu ruku i pretpostaviti državnim ispitima s razloga,
jer na njima ispituju samo profesori, koji su u svojoj struci svakako bolje ver?
zirani, pa su prema tome u stanju, da kod ispitivanja dublje zasegnu nego vanj*
ski članovi ispitnih komisija (praktičari), koji sudjeluju na državnim ispitima.


Uvažujuć sve te razloge, profesorski je zbor gospodarsko^šumarskog fakul:^
teta iz vlastite pobude držao posve opravdanim, da se apsolventima kr. Šumara
ske akademije podijeli staleŠki naslov inženjer, te je na svojoj sjednici od 8. no:=
vembra 1921. pod toč. 4. zaključio umoliti nadležnu vlast, da svim apsolventima
kr. šumarske akademije podijeli taj naslov.


Pošto je prije otpravka ovoga predloga na nadležno mjesto u službenim
»Narodnim Novinama« izašla naredba Ministra šuma i rudnika o podijeljenju
tog naslova rečenim apsolventima, držao je potpisani dekan tu stvar .....1...
riješenom i odustao od odašiljanja zaključka profesorskog zbora zajedno sa
prediogom za podijeljen je naslova.


Potpisani dekan slobodan je istaknuti kao mnijenje profesorskog zbora
ovog fakulteta, da bi bilo shodnije, da je taj staleški naslov podijelilo rečenim
apsolventima povjereništvo za prosvjetu i vjere u Zagrebu na temelju položenih
propisanih teoretskih (semestralnih) ispita, no profesorski zbor nema ništa ni
protiv toga, da je tu naredbu izdao Ministar šuma i rudnika na temelju apsofe
torija kr. šumarske akademije (koji se je izdavao sam o nakon položenih svih
propisanih semestralnih ispita) i na temelju položenog državnog ispita za samo^
stalno vođenje šumskog gospodarstva.


Iz svega gori razloženog, profesorski zbor je mišljenja, da izdana naredba


ministra šuma i rudnika može ostati u kreposti. ^
U Zagrebu, , dne 14. veljače 1922. :
Dr. A. Levakovič v* .Priopćio
prof. dv. Pefračić.