DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Službene vijesti.


za šumarskog akcesista kod Kotarske Oblasti u Aleksandrovu na otoku
Krku Jakova Biondića, šumarskog akcesistu Kotarske Oblasti u Novom, po
službenoj potrebi;


za šumarskoHnženjerskog asistenta u X. činovnom razredu sa godišnjom
platom od 2000 dinara kod Šumske Uprave u Bos. Dubici Radovana G. Marko*
vica, apsolventa Šumarskog Odjela Poljoprivredne Visoke Škole u Beču;


za šumarskosinženjerskog asistenta u X. činovnom razredu kod Šumarskog
Odseka u Sarajevu Josil´a Lcmbcrgera, apsolventa Šumarskog Odjela Tehničke
Visoke Škole u Pragu.


Naš Ministar Suma i Rudnika neka izvrši ovaj Ukaz.


Beograd, 18. februara 1922. god.
ALEKSANDAR, s. r.
Ministar Šuma i Rudnika, Živ. Rafajlović, s. r.


Mi Aleksandar I. po milosti Božjoj i volji Narodnoj Kralj Srba, Hrvata
i Slovenaca.


Proglašujemo i objavljujemo svima i svakome, da je Zakonodavni Odbor
Narodne Skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na osnovu člana 130.
Ustava, na svojoj 35. redovnoj sednici, održanoj 25. decembra 1921. godine u
Beogradu, reš:o i da smo Mi potvrdili i potvrđujemo: da se naredba Ministra
Unutrašnjih Dela od 4. februara 1921. god. J. B. Br. 115. spiska Uredaba Mini*
starstva Unutrašnjih Dela Br. 27. »Službene Novine« Br. 195/921. izmeni i da
glasi:


Zakon o držanju i nošenju oružja.


Član 1.


Držanje oružja (puške ili revolvera) u kućama slobodno je, ali u izuzetnim
slučajevima, kada je javna bezbednost ugrožena, mogu policijske vlasti, po
odobrenju Ministra Unutrašnjih Dela, zabraniti držanje oružja kako pojedin«
cima, tako i u čitavim opštinama, srezovima, okruzima i oblastima.


Član 2.
Svaki građanin koji drži vatreno oružje (pušku ili revolver) dužan je pri*
javiti državnoj vlasti kakvo oružje ima. To je dužan učiniti i pri promeni oružja.


Član 3.
Ko se ogreši o propise čl. 2. kazniće se od sto do pet stotina dinara nov*
čano, ili zatvorom do 14 dana, i konfiskacijom neprijavljenog oružja u korist
državne kase.
Član 4.
Niko ne može nositi vatreno oružje bez pismenog odobrenja okružne ili
županijske vlasti, u Dalmaciji i Sloveniji kotarskog poglavarstva, a u gradovima
van okruga (županija) mesne državne policijske vlast´.
Od ovoga se izuzimaju samo oni službenici, koji po svojoj službi i pozivu
imaju pravo ili im je dužnost oružje nositi.