DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Iz uredništva i uprave.


Iz uredništva i uprave.


U listu ćemo perijodički donositi uspjehe dražba. Da se
omogući sistematsko skupljanje statističkih podataka, molimo
sve šumoposjednike, da nam saopće nakon svake dražbe:


1. vrst drveta, 2. drvnu masu, 3. način koriščenja (prodaja drveta
na panju ili izrađenih sortimenata), 4. isklična cijena ukupno i
pojednice, 5. postignuti utržak ukupno, pojednice i percentualno
i 6. udaljenost od prometnih sredstava (željeznice, obale, rijeke
itd.). Uredništvo.
Prisiljeni smo skrenuti pažnju gg. članova J. Š. U. i pretplata
nika »Šumarskog Lista«, da troškovi jednog jedinog broja lista,
kojega cijelo godište stoji u pretplati 50 D (za članove 30 D) —
stoji upravu 6 (šest dinara). Ipak je do sada samo 50% čla*
nova dotično pretplatnika učinilo svoju dužnost.


Drugom broju lista smo priložili čekovni list, pa molimo
ponovno one, kojih se tiče, da taj ček izvole upotrijebiti. Ć 1 a *
narina se ima podmiriti u prvoj četvrti svake
godi ne. Uprava.


Šumska uprava Han^Kumpanija.


Broj 35*1. 22./III. 1922.


Oglas.


Na 10. aprila u ponedeljak 1922 prodavat će se kod šumske uprave u
Han Kumpaniji putem ustmene dražbe i pismenih ponuda 500 kubnih met.
četinjastog drveta iz šume Stara pilana, odjec 79, Busovačka planina.


Isklična eijena iznaša 26 (dvadeset i šest) dinara za kubik korisnog i ogris
jevnog drveta, — u šumi na panju. —


Svaki nudioc ima položiti prije početka dražbe vadij 10% cijelokupne
kupovine t. j . 1300 (hiljadu tristotina) dinara, a strani pripadnici dvostruko,
u gotovom ili u vrijednostnim papirima.


Pismene ponude propisno biljegovane sa vadijem, zapečaćene treba po*
slati šumskoj upravi u Han Kumpaniji a moraju stići najkašnje do 10. aprila
1922. u 10 sati prije podne.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Han
Kumpaniji.
Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno između usmenih i pismenih pos
nuda i može sve bez navoda razloga odbiti.


Do riješenja ostaju nudioci u riječi.


Šumska uprava.