DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Šumarija Vareš.
Broj 232/22. Vareš, dne 21. marca 1922.


Oglas.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 15. aprila u subotu 1922. u
10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 1000 kub. met. jelovog drveta
koje se nalazi u šumi Stupčić i oko 1000 kub. met. jelovog i omorovog drveta
koje se nalazi u šumi Ljubišić. — Isklična cjena iznaša 26 dinara po kub. met.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 5200 dinara u
gotovom ili u državnim bonavima. — Pismene ponude sa vadijem treba poslati
zapečaćene šumskoj upravi u Varešu i moraju stići najdulje 15. aprila 1922 u
10 sati. Stoji svakom reflektantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Varešu.
Ministarstvo šuma i ruda bira slobodno između usmenih i pismenih ponuda
i može sve bez navođenja razloga odbiti.


Upravitelj šumske uprave: N i k i ć, s. r.


Broj 1774. 1922.


Objava licitacije.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima, prodavače se na 15. aprila o. g. pris
manjem pismenih ponuda do 10 sati pre podne, u sopstvenoj režiji, u godini
1921. izrađeno ogrevno drvo (brestove, jasenove, hrastove oblice) iz prorede
u srezu Međustrugovi kr. šumske uprave Nova Gradiška i to:


a) 2308 pr. m. složeno na obali Velikog Struga, uz cenu od 25.50 Dinara
po prostornom metru.
b) 200 pr. m. složeno na samoj sećnoj površini kod panja, udaljeno od
obale Velikog Struga 1 km, uz cenu od 18.30 Dinara po prostornom metru.


U s 1 o v i :


1. Primaju se samo zatvorene pismene ponude, taksirane sa 20 Dinara te
priloženom
žaobinom, koja mora iznašati najmanje 5% od isklične cene.
Brzojavno podnesene, nedovoljno taksirane ponude, ne uzimaju se u obzir.


2. Rok za izvoz kupljenih drva je 31. oktobra 1922. g.
3. Pobliži uslovi mogu se saznati za radnog vremena kod kr. direkcije šuma
i kr. šumske uprave u Novoj Gradišci.
Vinkovci, 21. Marta 1922.
K r. direkcija š u m a.


Razglas.


V gozdovih komendske nadarbine Rebrca na Jezerskem (Slovenija) se proda
približno 1200 plm smrekovega lesa na panju za posekanje v letu 1922. Oferte
je vložiti do 20. aprila 1922. pri okrajnem gozdarju Franc Primožiču v Škofji
Loki (Slovenija), kjer se ima tudi prodajne pogoje na upogled.


P r e d s t o j n i š t v o* k o m c n d s k e nadarbine Rebrca.