DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1922 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Broj: 199.


Šumska uprava u Teslicu, dne 27. marta 1922.


Oglas.


U ponedeljak na 24. apr la 1922 u 11 sati prije podne predavatće se kod
Šumarije u Teslicu putem usmene dražbe i ujedno pismenih ponuda oko 730
(sedam stotina trideset) prm. hrastovog gorivog drvcta sječnog u zimi 1920/21.
franco stovarište.


Drvo se nalazi u Teslicu te se može u svako doba pogledat:.
Isklična je cijena za jedan prostorni metar franco stovarište Teslić 42
(četrdeset i dva) Dinara 50 para.
Kao vadij imade se položiti iznos od 2400 D u gotovom ili u državnim
bonovima a dvostruko ako je stranac.


Pismene ponude imadu se poslati zapečaćene šumariji u Teslicu, te im
treba priklopiti odredjeni vadij a moraju stići najdalje do 24. aprila 1922 u 11
sati prije podne, a otvoriće se istom nakon dovršene usmene dražbe.


Uvjeti prodaje mogu se vidjeti kod Šumarije u Teslicu.


B. h. šumarija Teslić.
Zaključni račun


mirovinske zaklade lugara slunjske imovne općine za godinu 1921.


A. Prihod.
U
gotovu U obveznicah
u krunama


1. Blagajnički ostatak iz godine 1920
941 01 113.498
2. Prinos imovne općine
4.860´—
3. Temeljni prinos
1.000´—
4. Članarinski 5 % od plaće
´ 527:—
5. Redovne globe
50 —
6. Kamati od glavnica
4.289-37
7. Uloženo na uložnicu broj 2105
994
Skup a . . . . 11.667-38 114.492


B. Rashod.
8. Uloženo na uložnicu broj 2105
994- —
9. Izdano za mirovine, obskrbe i dr
4.599-47 —
Skupa . . . 5.593-47


Usporediv A. sa B. ostaje koncem godine 1921. 6.073 91 114.492


i to:
a) vink. u 4% hrv. slav. zem. razteretnice ... . 40.400
b) vink. u 41/L´% zcm. vjer. zal. hipot. banke . . . 38.800
c) na uložnici I. hrv. šted. podr. Karlovac br. 2105 . 35.000
d) u priznanici I. hrv. šted. podr. Karlovac . . . 292
e) u gotovu u blagajni imovne općine 6.073-91


Predsjedništvo lugarske mirovinske zaklade.


Predsjednik: Tajnik:
Frkić v. r. Turkalj v. r.
šumarski savjetnik. v protustavnik.