DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Lovstvo. 333


cenim, s posebnim povdarkom izjaviti, da bi taka rešitev pomenila kone c
našega celokupnega visoko razvitega lovstva. Svesto si te
svoje naloge, je društvo na nalašč za to sklicani plenarni odborovi seji dne


28. marca 1922 soglasno sklenilo:
Soglašajoč v načelu z resolucijo, ki je bila sklenjena na »Lovačkoj večeri«
dne 15. februarja 1922 v Zagrebu, stoje lovci Slovenije neupogljiv o na
načelu zakupnega lovskega sistema, z izločitvijo lastnih lovišč
primerne velikosti, kot edinega racijonelnega načina izvrševanja lova ter pro*
sijo, da se načrt državnega zakona o lovu izdela na tej podlagi in v sporazumu
s predstavniki pokrajinskih lovačkih organizacij ter Jugoslovenskega šumar«
skega udruženja kot predstavnika vseh poklicnih lovcev države. Z izločitvijo
lastnih lovišč ostane v krajih, kjer je dotlej veljal državni regal, še vedno večji
del lova v posesti države, ki ga bo resorno ministrstvo s primernim pravilnikom
v okviru takega zakona lahko uredilo na način, ki ne bo nasprotoval upraviče«
nim interesom lokalnih faktorjev.«


To resolucijo je imenovano društvo poslalo gospodu ministru za šume in
rudnike in direkciji šum kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani
z opozorilom, da je lovstvo, ki je v Sloveniji najbolj organizirano v celi državi,
zelo važen faktor narodnega gospodarstva in narodne prosvete, da od zakupa
lova mnoge občine krijejo velik del upravnih stroškov, da veliko število družin
lovskega osebja živi od lova in brez stroškov s strani države, i. dr.


Z uvedenjem regalnega sistema prenehalo bi vse naše lovstvo, ker bi go«
jitev divjačine bila onemogočena. Bogati revirji na divjih kozah, srnah, jelenih


i. dr. bi v najkrajšem času bili povsem uničemi.
V krajih, kjer je doslej veljal regalni sistem, bo z izločitvijo samolastnih
lovišč od gotove zemljiške posesti navzgor ostal tam, kjer ima država velika,
posebno gozdna posestva, lov itak v rokah države, s katerim more v obsegu
zakona resortno ministrstvo razpolagati na poljuben način in s tem ohraniti
morebitne pravice lokalnih interesentov.


Direkcija šum je to resolucijo s priporočilom uvaževanja predložila mini»
strstvu za šume in rudnike in med drugim povdarila možnost vsestranske
uvedbe zakupnega sistema po izločitvi samolastnih lovišč, ob enem pa opozo^
rila, da pri naših odnošajih ni možno vpeljati regalnega sistema.


Ing. A. Š. v Lj.