DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


tome stara organizacija za B. H. pravno više ne postoji, a za novu još nijesu


nikakva pravila potvrdjena.


Zato se ne može J. Š. U. upuštati s njom ni u kakovo pregovore stojeći
principijelno na stanovištu, da imamo za cijelu državu jedno jedinstveno udru»
ženje.


Glede materijalnih zahtjeva vrijedi isto; skupina ljudi bez potvrdjenih
pravila po Ministarstvu Šuma i Ruda pravno ne postoji, pa joj se ne mogu
priznati ni naročita prava.


8. Kod čitanja ostavke odb. Vučetića zaključeno je zapitati ga, da navede,
koji je to način rada, s kojim se ne slaže i ne će da dijeli odgovornosti za
njega.
´). Na molbu podvornika hrv. š. društva zaključeno je povisiti mu plaću
s 80 na 200 K mjesečno.


10. Na poziv šum. odsjeka za izbor članova za uzgojnu zakladu bira se
ing. Marinovića i za zamjenika ing. Čeovica.
11. Na molbu podružnice iz Ljubljane, da se na raspravu zakona o lovu
pozove dr. Lovrcnčič iz Ljubljane zaključeno je, da se odobrava odgovor glavne
uprave, jer je nemoguće a i nepotrebno za sada pozivati dotičnog gospodina.
Di o drug i tajničkog izvješća govori o uredjivanju lista. Nakon proći*
tanja predlaže predsjednik, da se tajniku izrekne blagodarnost za trud koji je
uložio u dvostrukom radu: kao tajnik i urednik lista, što se jednoglasno pri*
hvaća.


III. točka dnevnog reda. Blagajnik Čeovic čita izvješće o stanju
blagajne, koje se prima na znanje.
IV. točka dnevnog reda. Divjak čita predloge Save Vučetića. Glede
nekih predloga zaključuje se predložiti ih ministarstvu, u koliko to već nije
do sada učinjeno. O svemu da se Vučetić potanko obavijesti.
O predlogu za viši kurs lugarske škole razvila se debata iz koje proizlazi
mišljenje, da pitanje naobrazbe lugarskog osoblja treba riješiti jednako za
cijelu državu. Zaključeno je vratiti predlog VIII. sekciji, s time, da izradi pro*
jekt o tome za cijelu državu.


V. Slijedeći dan započinje debata o točci 6. t. j . o stanovištu udruženja
prema agrarnoj reformi.
M ar i n o vi ć iznosi dosadanji rad udruženja u toj stvari. Pozvatc su
sekcije I. i V., da iznesu odgovore pojedinih članova na 11 pitanja postavljenih
po ministarstvu. Pošto radi kratkoće vremena nisu mogli odgovori biti sredjeni,
molio je pročelnik V. sekcije, da se to pitanje skine s dnevnog reda. Misli, da
se to ne učini, jer mi možemo raspravljati načeln o o tome pitanju, pošto su
i svi odbornici dobili pitanja.


Prihvaća se da se razvije načelna debata, a detalji se izrade tek
nakon referata pročelnika V. sekcije.


Lenarči č govori o šumarstvu Slovenije. Ondje je šumarstvo potpora
poljodjelstvu. Poljodjelci bježe u nizine, a ostavljaju gore i šumu, koju su po*
kupovali pojedinci zaokruživši ih u tkzv. veleposjede. Pojedinci dobro gospo*
dare, što država ne će moći, ako se ti raštrkani veleposjedi podržave.


Agrarna reforma je suprotna temeljnim princ´pima pravne države t. j .
zaštiti svojine. Ono, što se hoće provesti je demagogija . Ustav nije kon*
sekventan, jer veli čl. 4. da su svi državljani jednaki, a ta se jednakost ovim
ne postiže. Vš e puta je 1 ha zemljišta uzrok dvojakom postupku s istim držav*
ljanima. Vlasništvo po § 3. zajamčeno, a u praksi nije.