DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja. 345


M a r i n o v i ć slaže se s predgovornikom. U ustavu je naglašen cilj, ko*
iemu se imamo približavati, ali postepeno, da ne padnemo u istu grešku kao
kod agrarne reforme poljoprivrednog zemljišta, jer se pogreške na šumi ne će
dati ispraviti tako lako. Podržavljavanjem šuma stranih državljana, koje spo*
minjc isti članak ustava, ispravit će se mnoge nepravde i podmiriti mnoge
potrebe i svest će se na minimum potreba ekspropriacije vlastitih državljana.
Upozoriti ministarstvo na oprez i generalno odgovoriti, jer se u detalje ne
možemo upuštati, dok se ne skupe podaci.


L a n d i k u š i ć veli, da je najvažnije odrediti pojam veleposjeda. Kao u
poljodjelstvu imamo i u šumarstvu mali, srednji i veliki posjed.


Debata se nastavlja do 1 sat popodne i uzimaju ponovno riječ Ružić, Sli«
jepčević, Stamenković, Manojlović, braneći svaki svoje stanovište. Onda se
debata prekida.


Poslije podne iznosi predsjednik na dnevni red p i»
tanje lovskog zakona.
Pozdravlja prisutne članove užeg odbora dra Zoričića i Dojkovića.


Dojk o v i ć žali, da se nijesu prije mogla raspraviti glavna načela lov*
skog zakona. Raspravimo ih barem sada! Prije svega treba se izjaviti, želimo
li svi, da se r e g a 1 n o pravo lova ukine, ili ne, jer je to učinila svaka
država, kojoj je lov: uzgo j divljači, a ne samo šport.


Dr. Zoričić : Ovaj je zakon preuranjena stvar, dok nema uredjene
političke uprave. To je filius ante patrem. Dok nemamo administrativnog ure*
djenja države prerano je praviti ovaj zakon, jer ga mogu prilike uništiti.


Protivi se regalnom sistemu. U drugim državama (Češka) ide lov paralelno
s poljoprivredom, jedno i drugo je na visokom stupnju. Ondje je lov uveden
na sistemu zakupa po lovnim zadrugama, koje čine općine, a pojedinci parti«
cipiraju na dobiti.


Ružić, Turkov i ć, Stamenković u svojim govorima iznose, da
i ako je stvar preuranjena moramo na njoj raditi, da je u zgodan momenat
uzmognemo gotovu iznijeti.


D o j k o v i ć naglasu je, da zakon o lovu prodje kroz parlamenat a ne
samo kroz zakonodavni odbor. Radi se o kompromisu sa seljacima, koji će
prihvatiti zakon, čim se zagarantuje potpuna odšteta.


Na upit Čirkoviće v razlaže principe lova, koji su bili u Hrvatskoj.
Na koncu se vidi, da je u Austrijskoj poli bio napredniji sist,em, jer je svaki
participirao na dobiti, dočim je u ugarskoj poli išao prihod lova u općinsku
kasu.


Ružić iznosi prilike u Sloveniji, Knežević u Bosni.


Čirkovi ć nakon dogovora sa Stamenkovićem i Slijepčevićern izjav«
ljuje da su sporazumi za ukidanje regain o g lova. Želi, da se izluče
površine za državu, a ostalo da se dade u zakup putem
d r a ž b e.


M a r i n o v i ć slaže se s time, da se ukine regalno pravo lova. Sad na«
staje pitanje: kako da se dražbuju lovišta? Dojkovićev predlog ide za izda«
vanjem u zakup bez obzira na vlasništvo, a gg. iz Srbije i Bosne
su za to, da se državn a zemljišta izluče iz toga zakupa. On predlaže kom«
promis. Stavimo se na stanovište racijonalnog uzgoja divljači. Odredimo
minimum, na kojem se u pojedinom kraju može uzgajati divljač, i recimo da
se svako zemljište, koje taj minimum nadmašuje, izlučuje kao poseban objekt,
a ostala se izdaju skupno pa makar bila i državna zemljišta. Čemu parcelirati