DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


diktirala nacionalna i socijalna nužda. Reklo se i obećalo puno, da se ublaže
i umire duhovi. Sad se po malo likvidiraju poratni odnosi. I mi smo pozvani,
da kao stručnjaci, reknemo granicu, do koje se smije natrag. Granica je
faktičn a potreba . Ustanovimo tu granicu i riješili smo pitanje. Shvatiti
ustav od riječi do riječi t. j . da se sve privatne šume moraju na vrat na nos
eksproprisati, nije ispravno. Iznaša primjer Češke, koja je imala 7 % drž.
šuma i povećala ih na 20 % ekspropriacijom. Mi imamo već 50 %, pa je
pitanje, smijemo li taj procenat ovaj put povećavati u većoj mjeri? Stanje
ekstcnzlvnosti gospodarenja u drž. šumama veli, da tri to bilo opasno, jer
bi i privatne šume došle na stupanj gospodarenja, koji je sada u drž. šumama,
a taj se može podići samo postepeno vel.kim trudom i investicijama. Nemojmo
ekspropriacijom velikih posjeda u većo j mjer i odlagati to dizanje intens
zivnosti drž. šumarstva, koja je baš sada na vidiku, jer se nedavno stvorio
prometni kapital za drž. šumu. Želi da se donese rezolucija.


Stamenkovi ć se pridružuje mišljenju, da i ako smo samo načelno
raspravljali o tom pitanju, ipak treba da damo nekakav odgovor ministarstvu,
naročito, da se ekspropriacija prvenstveno vrši tamo, gdje postoji ekonomska
potreba, a da ćemo čim budemo u mogućnosti predmet detaljno obraditi.


M a r i n o v i ć uzima završnu riječ i predlaže odgovor ministarstvu, da
ovaj put ne možemo detaljno odgovoriti, ier odsjeci rada skupljaju podatke.
Kad ti budu podneseni odboru izradit će detaljne odgovore i podnijeti
ministarstvu.


Prima se.


Prelazi se na VII. točku dnevnog reda: Pitanje šumskog zakona.


Marin o vi ć razlaže, da je ta tačka metnuta na dnevni red, kako bi


se počelo jednom brigu voditi o toni važnom pitanju, da nas nadje svoje«
dobno pripravne poziv ministarstva, koje obično stavlja kratak rok. Medjutim
je došao dopis podružnice Ljubljana, koja upozoruje na parlamentarni odbor,
izabran za šumski zakon.


Predsjedništvo se obratilo na I. sekciju, koja je u Beogradu izvidila, da
se ne radi u ovom slučaju o šumskom zakonu, već je to odbor za neku kon=
kretnu stvar, što se tiče šumarskih p´tanja u Srbiji.


U tom medjuvremenu izabran je u Minist. Š. i R. uži odbor, kojemu je
zadaća: izradba šumarskog zakona. Informacije iz Ministarstva glase, da će
taj odbor izraditi glavne pirncipe, te ih iznijeti pred odbor J. Š. U. Na
temelju tih principa izradit će se nacrt šumskog zakona, koji će se iznijeti
ne samo pred odbor, nego i pred opći zbor J. Š. U.


Ruži ć i Slijepčcvi ć misle, da unatoč tih informacija treba zamoliti
Ministarstvo Šuma i Rudnika, da ovako postupa, te ne pristupi izradbi samog
zakona, dok se na užoj anketi ne slože stručnjaci u glavnim princip´ma. Ako
se eventualno ne može sazvati sjednica, da se makar prep si osnovnih principa
novog zakona dostave odbornicima. Prima se.


VIII. točka . Odlaže se radi odsutnosti referenta prof. dra Ugrenovića.
Na predlog Ružićev zamolit će se već sada Ministarstvo Prosvjete, da
se srednje škole pretplate na Šumarski List.


IX. Bujičarstvo.
Mari n ović : Na II. sjednici uprave zaključeno zamoliti g. nads.
Petroviča, da izradi protest u tom predmetu. On do sada nije dospio radi
službenih poslova, da to izradi.