DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Nakon kratke debate prihvaćena je rezolucija, da se
pošalje protest odmah a ujedno ponovno zamoli g. Petro»
v i ć , da izradi čim prije pismenu predstavku.


X.
Eventualija.
1. iManojlović iznosi neizvedivost naredbe, po kojoj vel. župan na čelu
povjerenstva odredjuje visinu stanarine za zgrade, u kojima stanuju činovnici.
Šumarska direkcija je u toj stvari protestirala, pa predlaže, da i udruženje
podupre ove predstavke.
Prima se s time, da Manojlović predloži prepis njihovog protesta taj»
ništvu, a ono će izraditi podnesak sa strane J. Š. U.


2. Slijepčevi ć iznosi tešku nepravdu, što šumari nemaju pasivnog
prava glasa. To je za nas poniženje, a za državu šteta. U parlamenat treba
da dolaze sve struke, a ne samo novinari, advokati i popovi. Predlaže, da se
sastavi oštra rezolucija u tom smislu.
Marinovi ć upozoruje, da je već iz sjednice hrv. šum. društva mini»
starstvo za konstituanto bilo upozoreno na tu nepravdu, ali na žalost bez
uspjeha. Pridružuje se za intervenciju u toj stvari.


Stamenković : U šumarskim pitanjima ne ćemo uspjeti sve dotle,
dok ne pokažemo odlučnu volju, da ćemo raditi protiv onih, koji su uzeli
patent na poslanički mandat.


Prihvaća se, da uži odbor, u koji ulaze Stamenković, Čirković, Perušić,
dr. Landikušić i Koprivnik, izradi predstavku te je preda na nadležnom
mjestu, kao i svim klubovima.


3. R u ž i ć iznosi članak ing. Kittera u »Forst» und Jagdzeitung»u« o
lovstvu. Misli, da su neke stavke, kao »mi smo dio Balkana« — uvredljive.
te predlaže, da se u tom smjeru nešto poduzme.
Zaključeno1 je, da Ružić napiše stvaran članak o toj stvari u Šum. list.


4. Manojlovi ć iznosi, da pisanje Jugosl. Šume nije prijateljsko prema
udruženju, radi čega je izgubila mnogo članova. Predlaže da se listom upozori
J. Š., da u buduće zauzme iskreniji stav prema udruženju.
Marinovi ć nalazi, da je kao odgovorni urednik i član redakcijonog
odbora tangiran s ovom stvari. Pisanje Šume, naročiti kritika prvog broja,
koje nije našla ni jedne riječi pohvale za taj list, nego samo nabrojila po»
greške, koje su više manje nastale uslijed tehničkih zapreka i razumljivih po»
teškoća svakog početka — pokazala je da joj nije mnogo stalo do procvata
udruženja, jer ovako p´sanjc moglo je lako odbiti od društva sve, koji stoje do»
neklc pasivno prema J, Š. U. Kasnije je pisanje Šume zauzelo mah, kojim se ruše
principi šumarstva, te je redak, odbor našao potrebnim, da stane na obranu
dekorum a šumarstva. Nastojaće se, da ti članci budu objektivni, kako
i doliči ovakovom listu. — Zaključuje se: da je odbor solidara n s redak*
cionim odborom, što je stao na obranu dekoruma šumarstva. Samo želi, da se
u listu izbjegnu osobnosti.


5. Ruži ć predlaže da se zamoli permanentna karta za članove redak,
odbora
kada putuju na sjednice.
Prima se.


6. Slijedeća sjednica ima biti u Ljubljani neposredno iza skupštine hrv.
šum. društva, da se tako izbjegne dvostruko potovanje i trošak članova uprave,
koji su ujedno članovi hrv. šum. društva.
Nakon toga predsjednik zaključuje sjednicu u 1.30 sati poslije podne.