DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 82     <-- 82 -->        PDF

352 Službene vijesti.


vom na penziju, koja mu po godinama službe provedene u Bosansko*Herce*


govačkoj državnoj službi pripada.
Naši Ministri: Suma i Rudnika, i Finansija, neka izvrše ovaj Ukaz.
U Beogradu 18. februara 1922. god. ALEKSANDAR, s. r.


Ministar Šuma i Rudnika, Živ. R a f a j 1 o v i ć , s. r.
Ministar F.´nansija, Dr. Košta Kumanudi , s. r.
#


Umrli su :
Todor Budisavljević, šum. savjetnik, upravitelj drž. šumarije u Soko«
lovcu u 40. godini. Ostavlja udovu s petero neopskrbljene djece.
Edo Steller, šum. savjetnik, upravitelj šumarije u Karlovcu u 55. godini.
Ostavlja udovu s dvoje neopskrbljene djece.
Ivan Zezulka, šum. nadsavjetnik u m. u Vinkovcima, u 64. god. Pokojnik
je bio priznat stručnjak i kao takav napisao više dobrih članaka u hrv. Šumar*
skom listu. Rodom Čeh, proveo je cijelo vrijeme službovanja u Hrvatskoj.
Svoju novu domovinu je volio i cijenio, pa je za svoje osvjedočenje bio i pro*
gonjen od madž. vlastodržaca.
Počivali u miru!


Obnašao sam temeljem ustanove § 5. zakladnice za uzgoj djece šumarskih
činovnika, izdane po kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove dne 10.
svibnja 1907, pod brojem 17.585 za upravu te zaklade, i to za trogodište
1922/1923.—1924/1925. ureda radi imenovati povjerenicima gospodu:


Gustav a Lacha , šumarskog savjetnika gjurgjevačkc imovne općine


u Bjelovaru.
J o v a n a L a z i ć a , nadšumarnika II. banske imovne općine u Petrinji.
Ing. Milana M a r i n o v i ć a , kr. šumarskog savjetnika u Zagrebu.
Milana Gjurekovića, kr. šumarskog nadzornika u Zagrebu, a nji*


h ovim zamjenicima gospodu:


Andrij u Čopa , nadšumarnika ogulinske imovne općine u Ogulinu,
S t e v u P r p i ć a , nadšumarnika I. banske imovne općine u Glini, Man u
Divjaka, kr. šumarskog nadzornika u Zagrebu, i Ivana Č e o v i ć a , kr.


šumarskog nadzornika u Zagrebu.
U Zagrebu , dne 27. travnja 1922.
Predstojnik šumarskog odsjeka:
Petrovi č v. r.


Broj 3891 .. 1922.


Prodaja stabala.


Prodaje se samo putem pismenih ponuda u šumi na panju na području kr.
šumske uprave u Mrkoplju u sjekoredu II. okružju 4. jelovine 1561 rrC, buko*
vine 1588 m3 i javorovine 10 ma kao jedna prodajna skupina.


Zatvorene i sa biljegovkom od 20 D proviđjene ponude valja najkasnije


15. maja 1922. do U sati prije podne predati potpisanoj Kr. Direkciji šuma
(Akademički trg 9), gdje se mogu uviditi i dobiti dražbeni i ugovorni uslovi,
iskaz prodajne skupine i obrazac ponude.
Kr. Direkcija šuma.


U Zagrebu, dne 12. travnja 1922.