DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1922 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Broj 148=2. Šumska uprava HansKompanija.


Oglas.


Kod šumske uprave u Han Kumpaniji prodavati će se dne 10. maja 1922.
u 14 sati putem ustmene dražbe i p´smenih ponuda 10.000 (Deset hiljada) ko*
mada izradjenih bukovih pragova za uskotračnc željeznice po 1.60 metra
duljine u propisnim dimenzijama.


Isklična cijena iznaša 12.50 (Dvanaejst 50 %) dinara po komadu franko
stovarište u Krušćici (udaljeno od željezničke stanice Han Kumpanija Vitez
..... svezana željezničkom šumskom prugom sa parnim pogonom).


Nudioci imadu prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 10 %
cijelokupne kupovnine t. i. 12.000 dinara u gotovom ili u vrijednostnim držav«
nim papirima. — Strani podanici polažu vadij u dvostrukom iznosu.


Pismene ponude biljegovane sa taksenom markom od 20 dinara, snabdjenc
sa propisanim vadi jem, zapečaćene i na omotu sa oznakom obilježene:


»Ponuda na 10.000 komada bukovih željezničkih pra»
gova « moraju stići pravovremeno ovoj upravi i to do 14 sati dne 10. maja 1922.


Ponude koje budu stigle poslije odredjenog roka neće se uzeti u obzir,
isto tako neće se uvažiti naknadno pismene ponude i očitovanje.


Uslovi kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Han
Kumpaniji, gdje se za vrijeme uredovnih sati mogu interesentima saopč´ti.


Direkcija šuma u Sarajevu bira slobodno izmedju stavljenih usmenihpismenih ponuda, i može sve bez navoda razloga odbiti.


Do riješenja vezani su nudioci na svoju ponudu.


Han Kumpanija, dne 29. aprila 1922.


Šumska uprava.


Radionica za preciznu mehaniku


VILJEM SEQUARDT


Ljubljana, Dalmatinova ulica 5.


Teodoliti, tahimetri, nivelacijoni poljski i šumarski mjerači
instrumenti, nivel. letve, trasirke, libele, busole, mjerači
lanci i vrpce, planimetri, pantografi, ombrografi, ombrometri,
visinski barometri, aneroidi, brojčani čekići, šumska
kladiva i sve šumarske instrumente i potrebštine, crtaći
pribor, precizna šestila, tuši, svjetlobni prozirni i milimetarski
papiri.
Brušenje risaćih pera i sve popravke točno i solidno. Zajamčeno
precizna rektifikacija geodetskih instrumenata.