DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1922 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Bilješke. 411


skoga gospodarenja izrabiti veza između prirodnoga i finansijskoga principa
šumskoga gospodarenja.)


Štčtka: Chov, vycvik a v edeni ohafe. Nakladom vlastnim. (Dr«
žanje, dresura i vođenje psa prepeličara.)


Od časopisa izlazi:


»Č e š k o s 1 o v e n s k y les« (Čehoslovačka šuma) kao centralni tjednik
za šumarstvo, lov, drvarsku trgovinu i industriju. To je zajednički organ »Cen«
tralnoga udruženja čehoslovačkog šumarstva«, »Šumarske Matice«, »Centralnog
šumarskog savjeta Čehoslovačke republike«, te »Društva slušača šumarskog
iužinjerstva i slušača srednjih šumarskih škola« te


»L c s n i c k â p r a c c« (»Šumarsko djelo«) kao mjesečnik što ga izdaje
u Pisku »Českoslovačka šumarska Matica«.


Primili smo četiri broja (u dva sveska) s ovim sadržajem:


Br. 1. i 2. Ing. Limbursky: »Stanoveni nahrady za škodv zpusobené ohnčm
v lese.« (»Ustanovljivanje odštetnoga iznosa za štete nastale o šumskoga pos
žara.«) Prof. ing. Prazan: »() vyznamu procenta dfivi palivovćho.« (»O zna*
čenju procenta ogrijevnoga drveta.«) Chudoba: »Cizokrajnć dfeviny u nâs.«
(»Strane vrsti drva u nas.«) Prof. ing. Duda: »Prostfedky ku zvetšeni vvnosu
z vedlejši lesni tčžbv.« (»Sredstva za povišenje prihoda od šumskih nuzužitaka.«)
Ing. Hemmr: »Nové druhy dfcv ze zâmofskych krajin.« (»Nove vrsti drva iz
inostranih krajeva.«)


Br. 3. i 4. Dr. ing. Šiman: »Kanalisace fek a voroplavba.« (»Plovnost rijeka
i splavarenje.«) Wessely: »Pohromy mniškovć pričinami zmčn v hospodafeni..«
(»Pustošenje omorikovog prelca kao uzrok promjenama gospodarenja.«)1 Ing.
Bohutinsky: »O chybe. vrnikajici pfi urcovâni prumeru splostëlych tvaru
prurezovych prumcrkou.« (»O griješei, koja nastaje kod prcmjeravanja promjera


eliptički sploštcnih debala.«) Dr. Vodražka: »Lctokruhy« (»Godovi.«) Ing. Hart:
»Vyskovy vzrust a vymladnost dubu.« (»Rast u visini i životna snaga hrasta.«)
(Sva naznačena djela mogu se nabaviti putem knjižare »Zemedelské knih=


kupeetvi A. Neubert v Praze II. Hybcrnskâ ul. 12.) Ugrenovič.


Kmetijska knjižnica. X1Y. zvezek. Poljudno navodilo za merjenje lesa.
Priredil inž. A. Šivic. višji gozdarski svetnik v Ljubljani. Izdala in založila
Kmetijska družba za Slovenijo v Ljubljani. Druga predelana izdaja.


Kmetijstvo je v Sloveniji visoko razvito. Vsaka gospodarska panoga ima
svoje strokovne knjige in obsežno literaturo. Gospodarske organizacije skrbe,
da so zemljiški posestniki točno poučeni o vsaki novosti, o vsakem napredku
kmetijstva in da je vsak, tudi najmanjši kmet vedno dobro informiran o cenah
svojih pridelkov in o tržnih razmerah.


Kako borna je nasprotno naša gozdarska literatura. In vendar zavzemajo
gozdi v Sloveniji malodane polovico površine, so neizčrpni vir narodnega bla*
gostanja in izvoz gozdnih proizvodov je tako odločilnega pomena za splošni
promet, da se rentabiliteta projektiranih železniških prog ocenjuje s tega
stališča.


Krive nedostatka gozdarske literature so največ razmere, ki so onem»
gočile razvoj. Narodu tuji ljudje so nadzorovali do zadnjega časa naše gozde


1 Ovome je pitanju — uslijed velikih šteta počinjenih po omonkovom
prelcu (Liparis monacha, die Nonne) — isključivo posvećen i čitavi broj 9. i 10.
1922. lista »Ceskoslovensky les«. Ugr.